Цени и ценообразуване в телекомуникациите


Категория на документа: Други


 Цени и ценообразуване в сферата на телекомуникациите

Цените и ценообразуването постоянно са обект на икономическата теория и стопанската практика.Винаги важни и актуални,често теоритично изяснявани и практически изследвани,сега с осбена сила привличат вниманието на икономическата наука.На тях се разчита за либерализация на стопанската дейност,ефективно функциониране на икономиката и мобилизиране на нейните вътрешни сили.

Цената е икономическа категория,която обслужва покупко-продажбата.Цените и то свободните,са едни от решаващите фактори за определянето на една икономика като пазарна.Поради своята същност и възможността да отразява в съвкупност понякога и противоречиви процеси и интереси в икономиката и обществото,цената естествено заема централно място в системата на икономическите лостове и регулатори на стоковото производство.Реално,тя обслужва обръщението на стоките между продавачи и купувачи и отразява многообразието от процеси,фактори и явления.Цената е паричен израз на ценността и като такава заема важна позиция в процеса на конкурентна размяна.Тя може да се определи като отношение,което показва необходимото количество пари за придобиване на дадено количество от стоката или услугата.

Цените очертават границите на ефективност на дейността на фирмите.Те служат като средство за установяване на определени отношения между фирмата и купувачите на нейните стоки и помагат за създаването на определена представа за нея,която може да окаже силно влияние на последващото й развитие.Те са съществен елемент,определящ финансовата стабилност на фирмата и нейната способност да поема финансов риск.Цените са най-силното и гъвкаво оръжие на фирмата в борбата с конкурентите й на пазара.Именно те определят структурата на производството,оказват решаващо въздействие върху движението на материалните потоци,разпределението на стоковата маса,равнището на благосъстоянието на населението.Тъй като печалбата (загубата),при равни други условия,е функция от цените на "входа" и "изхода" на всеки бизнес,цените предопределят критерия за развитието на даден бизнес.Това се проявява във влиянието им върху ефективността на инвестициите,срока на откупуване и равнището на рентабилност.

Съгласно трудовата теория и закона за стойността,стоките са продукти на труда като разход на физическа и умствена енергия.Законът за стойността се изразява в това,че стойността на една стока се измерва със съдържащия се в нея обществено необходим разход на труд,а размяната на стоките се основава на тяхната стойоност.От тук следва,че цената е паричен израз на стойността.

Трите съствавни елемента на стойоността са : пренесената стойност на овеществения в миналото труд или на изразходвания веществен капитал (С) и новата или добавена стойност,разглеждана като сума от изразходвания и заплатен жив труд (V) и създадената от него принадена стойност (М).Така може да се изчисли само приблизителната величина на стойността и то само от производствена гледна точка.

Стойността е не само мярка на обществено необходимите разходи за труд до етапа на производството.

Разменната стойност е по-развита форма на проявление на стойността,тя е и по-често променлива във времето,защото отразява динамичните промени при размяната на една потребителска стойност с друга.

Според теорията за пределната полезност цената,фактически заплтена за дадена стока,отразява полезността,произтичаща от нейното придобиване.Следователно субективната оценка на купувача и продавача за полезността на стоката или услугата е нейната цена.Стоката е противоречиво единство на нейната потребителна и полезна стойност,което цената е призвана да разреши на пазара.

Използването на цените за управление на икономика и за съчетаване на икономическте интереси се обуславя от практическата реализация на тяхната същност в отделните функции на цените.Те могат да се открият във всяка цена.Но по-отчетливо се проявяват и забелязват в множеството цени на своеобразна система от поощрения и наказания,която подбужда участниците към действия.Чрез системата на цените се стимулира производството или ограничаването на отделни видове продукция,повишаване на нейното качество и конкурентноспособност,използване на ефективни технологии,обновяване на продукцията,укрепването на позициите на даден пазар,навлизането на нови пазари и др.Използването на тази функция изисква не само да се повишат цените за нова и по-качествена,но и да се санкционира производството на морално остаряла и нискокачествена продукция.Стимулиращата функция въздейства директно върху ефективността на предприемачите.Те се стараят да избегнат използването на ресурси за производството на стоки,които са оценени по-малко,отколкото са техните алтернативни разходи поради очакваната от тях загуба.

Регулиращата функция е изразител и регулатор в съотношението между търсенето и предлагането на отделните стоки.Използването й е в тясна връзка с реализацията на индустриалната продукция.Тя дава възможност за установяване на динамично равновесие и регулиране на сътношението между предлагането и търсенето.

Силата на проявление на четирите функции е различна и се променя с течение на времето.Те са взаимно свързани и обусловени.В едни цени предопределящо е значението на някоя функция,а в други цени-друга.Пълното изключване на която и да е функция от дадени цени ги прави необосновани.

Други понятиясвързани с въртешния строеж на всяка цена,са съставът и структурата на цените.Съставът на цените изразява отделните елементи през различните етапи на ценообразуването.По отрасли на икономиката,съставът на цените има известни различия в названията и образуващите го елементи.Те са формирани в зависимост от особеностите на съответния отрасъл.Цените имат и различни структури представени от процентното им отношение на съставните елементи.В цените на повечето стоки преобладаващ дял заема произвоодствената цебестойност,а в нея в зависимост от продкцията-разходите за суровини,материали,горива и електроенергия,разходи за работна зпалта и начисленията върху нея.Съставът и структурата на цените трябва да се наблюдават и анализират съчетано.

Целта на нашето изследване е да проследим до каква степен напредналите телекомуникационни технологии у нас се интегрират в икомиески нестабилната среда на територията на България - проблеми и решения.Оптимизирани планове
Когато се разглежда определен пазарен сегмент,структурата му и процеса на действие,то трябва да се обърне значително влияние и върху факторите,които влияят върху целия пазар на опрелен отрасъл.
Излеваният тук е върху пазара на електронно съобщителни услуги :

* Фактори на вътрешната и външна среда на предприятието
* външни фактори с косвено действие:
* обща политическа среда и регионални отношения;
* икономическа среда;
* технологично развитие
* външни фактори с пряко действие:
* нормативно-законодателна уредба;
* конкуренция;
* доставчици на оборудване.
* фактори на вътрешната среда:
* цели, които си е поставило предприятието;
* служителите на предприятията;
* структурата на фирмата;
* обема на пазара на електронно съобщителните услуги.
* Фактори влияещи върху конкурентноспособността

.
При разглеждане на обема на производство на стоки и предлагане на услуги в телекомуникациите са установени над 60% приходи от мобилни услуги, следвани от приходите от фиксирани услуги-18%, пренос на данни с 8% (интернет), следвани от кабелна телевизия 5,6%.

Представляват също някои недостатъци и рискове на този тип услуги:
* услугите са неотделими от дейността, от този който ги създава, и тази особеност поражда проблеми свързани с обхвата на клиентите, които могат да бъдат обслужени;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в телекомуникациите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.