Фондови борси


Категория на документа: Други2.2.Структура

Истанбулската фондова борса се ръководи от Управителен съвет, съставен от петима членове избрани от Общото събрание. Хюсеин Еркан е назначен за председател и главен изпълнителен директор на борсата на 2-ри ноември 2007 г. Другите четири члена на Управителния съвет представляват три категори членове: инвестиционни банки, търговски банки и брокерски къщи.

Председател и Главен изпълнителен директор на Истанбулската фондова борса г-н Хюсеин Еркан се назначава от турското правителство за срок от пет години и действа като посредник между членовете и по-високи органи, включително и между Съвета на капиталовите пазари и членовете на борсата, между регулаторните и надзорни органи на турските капиталови пазари, както и правителствените департаменти.

Заместник-председател - Назначен да служи за срок от четири години. Той е ръководител на ISE, отговаря за управлението и представителството на задачите, както и координира взаимоотношенията между членовете на борсата с капиталовите пазари. Истанбулската фондова борса има един старши заместник-председатели и трима заместник-председатели. Те осъществяват връзките между председател и главен изпълнителен директор, изпълнителния съвет, посредническите институции и другите ведомства. Осигурява комуникация между отделите и други звена, в зависимост от тяхното представяне на фондовия пазар и се заеме с цялостното управление на обслужващите звена.

Общо събрание - това е върховен орган за вземане на решения, съставен от членовете на ISE. Общото събрание взима решения по важни въпроси, свързани с управлението и администрирането на ISE. Общото събрание се състои от членовете и всеки член има един глас в заседанията, които също могат да бъдат свикани на извънредна основа.

Надзорен съвет -гарантира правилното функциониране на Истанбулската фондова борса и нейните членове и да защита интересите и на двете.

Съветници - Те съветват и подпомагат председателя и главен изпълнителен директор при вземането на решения на разнообразни теми, включително правни въпроси, връзки с обществеността и медиите, както и други въпроси отнасящи се до пазара на ценни книжа като цяло.

Главен юрист консулт - той отговаря за подпомагането на работата на законодателните и правните въпроси и е отговорен за предоставянето на консултатски услуги на отделите.

Секции - Ежедневната дейност на борсата се извършва от различни ведомства.

Комисии - Различните комисии са създадени за включване на глас на членовете на фондовата борса в някои области, като например разработване на технология за търговия, въвеждането на нови финансови инструменти, включително деривативи, както и насърчаването дейността на борсата.

Изпълнителен съвет - Изпълнителния съвет провежда редовни срещи и се произнася по въпроси, свързани с операциите на дневния ред. Съветът се състои от пет члена, включително председател и главен изпълнителен директор. Всички членове с изключение на председателя, се избират от Общото събрание за срок от четири години и представляват всички категории членове на Истанбулската фондова борса.

Одитен комитет - Сметките, финансовите отчети и регистрациите на Истанбулската фондова борса се проверяват от двама одитори, избрани измежду членовете на Общото събрание, за срок от две години. Сметките на борсата се проверяват и от независими одитори.

Контролен съвет - Ръководителят на Контролния съвет извършва контрол върху председятеля и главен изпълнителен директор, изпълнителния съвет, посредническите институции и другите ведомства свързани с Истанбулската фондова борса. Контролния съвет отблизо следи сделките, извършени на борсата като мярка за предотвратяване на манипулиране на пазара. Бордът, също така, извършва справка и съблюдава спазването на установените правила и регламенти от членовете и персонала на Истанбулската фондова борса.

2.3 Субекти-основни играчи

IMKB предлага възможност да се инвестират в различни продукти в един организиран, прозрачен и надежден пазар, на местни и международни инвестиции със своите съвременни технологични възможности.

На всички пазари İMKB, сделките се извършват по електронен път, и се обявява в реално време информация за пазара.

İMKB пазарите са организирани в четири основни категории:

Фондова борса İMKB Stock Market.

Новопоявили се дружества на пазара - Ценните книжа на дружества, които не отговарят на регистрационните изисквания на борсата, но могат да имат развитие и потенциал за растеж .

Облигации и законопроекти на пазара - Облигации и законопроекти на пазара е единственият организиран пазар за търговията с ценни книжа както на фиксирани доходи и репо-сделки.

Външните пазар на ценни книжа - На външния пазар на ценни книжа, чуждестранни дългови ценни книжа, които са издадени от Undersecretariat на Министерството на финансите на Турция и се търгуват еврооблигации.

Stock Marker - търгуват се акции и права на много компании от различни сектори. Сделки се извършват в две търговски сесии, като сутрешни и следобедни сесии.

Втори национален пазар - Малките и средни предприятия, дружества, които са временно или постоянно дерегистрирани от националния пазар, и компании, които не успяват да удовлетворяват приложимите изисквания за търговия на националния пазар се търгуват на Втория национален пазар.

Първичен пазар - Това е пазар, където емитентите и спестителите да се срещнат директно.

Пазар на едро - позволява този запас от покупки над определено количество с или без предварително определени купувачи да се изпълняват в организиран пазар на Борсата, в надеждна и прозрачна среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фондови борси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.