Фондови борси


Категория на документа: Други


Платформа за свободна търговия (FTP) - За търговия на запасите, които трябва да се определя от Capital Markets (СУП), по силата на CMB Решение №: 17/519 от 3 юни 2011 г. е създадена нова безплатна платформа за търговия (FTP).Търговските процедури са разработени и издадени от фондовата борса ISE и се прилагат по отношение на всички FTP дружества в съответствие с IMKB циркулярно писмо № 386 от 30 декември, 2011. Първият търговия на FTP започна на 10 май 2012.

Облигации и законопроекти на пазара - Облигации и законопроекти на пазара се състоят от окончателни покупки и продажби на пазара,където се извършват сделките на вторичния пазар на ценни книжа с фиксирана доходност, предлагане на пазара за квалифицирани инвеститори. Сделките на пазара на облигации и други законопроекти се провеждат на следните пазари:

Окончателни покупки и продажби на пазара - Окончателни покупки и продажби на пазара осигурява вторични ценни книжа с фиксиран доход да се търгуват на организиран и прозрачен пазар и увеличава тяхната ликвидност.

Репо пазар - пазар, който е един от водещите пазари на репо на света уверява, че ценни книжа с фиксиран доход се продават с обещание за повторно закупуване.

Репо пазар, за точно определени ценни книжа - На пазара, се предоставя възможност да се реализира репо-сделки на предпочитаните ценни книжа в рамките на организирания пазар и след това да се доставят такива ценни книжа на купувача. Предлага възможност за обмяна на сигурността в рамките на определен период от време, на пазара служи за създаване на ефективен интерес от осигуряване на ценни книжа, поток между форуърд и спот пазарите.

Interbank репо пазар - Междубанковият репо пазар е създаден за улесняване на репо-обратни сделки в организирани пазарни условия, без да се налага да отговарят на изискването за задължителни резерви на Централната банка, която ги прилага, когато дадена банка извършва репо-сделки с небанков страна .

Предлагането на пазара за квалифицирани инвеститори - Търговия на инструменти започва за окончателни покупки и продажби на пазара, без допълнителни изисквания.

Облигации - Държавен дълг на ценни книжа, платими в турската лира и чуждестранна валута, облигациите в частния сектор, облигации, индексирани с приходите, ликвидни сметки, издадени от CBRT се търгуват на İMKB. İMKB пазари позволяват конвертиране на облигации и сметки на парите в брой във всеки желан момент.

Банкноти - ценни книжа със срок по-малко от една година, които се предлагат с отстъпка и са дължими от емитента по номинална стойност в края на уговорения срок. Законопроекти със срок по-малко от една година, издаден от Undersecretariat на финансите се наричат ​​съкровищни ​​бонове.

Облигации - Облигациите са дългови ценни книжа, емитирани от правителството и / или партньорства за съвместни борси със срок над 1 година, за да заема средства, при условие че всяка облигация носи една и съща номинална стойност и същата формулировка. Това са фиксирани доходи от ценни книжа, върху които се начислява лихва в редовни интервали.Облигации със срок повече от една година, издаден от Undersecretariat на финансите се наричат ​​държавни облигации.

ДЦК - GDS, общ термин за съкровищни ​​бонове и държавни облигации, означава, дългови ценни книжа, издадени от Undersecretariat на Министерството на финансите за вътрешния пазар. GDS могат да бъдат класифицирани по различен начин като вземем предвид техните условия, независимо дали имат купони или не, видовете на интереси и валути, в които те са издадени. На GDS със срок, равен на 1 година или повече, се наричат ​​държавни облигации, докато GDS със срок по-малко от 1 година се нарича съкровищни ​​бонове.

Ценни книжа, без купон - дисконтират ценни книжа и приходи от лихви на инвеститора, притежаващи обезпечението до края ще бъде разликата между номиналната стойност, постигната до падежа и нейната продажна цена. Ценни книжа с купон дават право на инвеститора да получи купонно плащане при определени условия (лихвено плащане).

Облигациите в частния сектор - Облигациите в частния сектор са дългови инструменти, издадени от акционерни дружества.

Еврооблигации - Еврооблигации се издават във валута, различна от валутата на издаващата държава или институция, и са издадени от една банка и / или синдикат чрез международен синдикат едновременно в повече от една страна.

Фирми - Има два пазара за търговски запаси, за İMKB а именно; на фондовия пазар, новопоявили се дружества на пазара.

Компаниите, които отговарят на критериите за вписване / регистрация търгуват на фондовия пазар. Компаниите, които не отговарят на İMKB регистрационните изисквания се търгуват на ECM.

2.4 Инструменти - обект на фондова търговия

Борсата е организиран и специфичен пазар на ценни книжа или фондови ценности. Тя е мястото, където в определено време се събират банкери, търговци и търговски представители, за да сключват чрез посредничеството на борсовите посредници търговски сделки. Инструментите, с които търгува фондовата борса са:

1. Облигации, които могат да се разграничат на държавни, общински, на публично-правни и корпоративни. Облигацията е ценна книга за дълг. Тя удостоверява величината на предоставената сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния емитент.

2. Акции - акцията е ценна книга за дял от собствеността на акционерното дружество. Тя изразява дела на нейния притежател в реалния капитал на фирмата-емитент. Акциите биват най-различни. Най-популярните видове акции са обикновени и привилегировани, поименни и на преносител, които се котират и които не се котират на фондовата борса и други.

3.Благородни метали и чужди валутти.

4. Опции. Опцията право да се закупят или да се продадат дадено количество ценни книжа по предварително уговорена цена и в рамките на предварително фиксиран срок. Опцията може да се разграничи на:

- опция за покупка (кол опция);

- опция за продажба (пут опция).

Опцията за покупка означава придобиване на правото на избор от купувача да осъществи получаването на ценните книжа и тяхното заплащане. При опцията за продажба се придобива правото на избор от продавача в кой момент да се предадат ценните книжа на купувача и се получи тяхната равностойност.

5.Финансови срочни сделки или контракти, които са известни като фючърси, т.е. бъдещи сделки. Фючърсите като форма на бъдещи сделки или на настоящи сделки при бъдещи условия са едно от най-новите явления в борсовата търговия. Фючърсите биват :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фондови борси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.