Фондови борси


Категория на документа: Други- стокови фючърси;

- финансови фючърси.

Фючърсите представляват стандартни срочни контракти, които се сключват между продавачи или емитенти, от една страна, и купувачи, от друга страна, за попупко-продажба на определени финансови активи или инструменти по предварително договорени цени, но след определен период от време, т.е. в бъдеще. Предмет на фючърсите е разликата в курсовете на финансовите активи, които са валидни в момента на сключването на контракта.

2.5 Регулации - правила, норми стандарти

Турция е с една от най-либералните режими за чуждустранна валута в света, с напълно конвертируема валута, както и политиката, която позволява на чуждестранни институционални и индивидуални инвестиции в ценни книжа, регистрирани на Истанбулската фондова борса от 1989 година насам. В момента няма ограничения за чуждестранните портфейлни инвеститори, търгуващи с турските пазари на ценни книжа. Наредба № 32 премахва всички ограничения за задгранични институционални и индивидуални инвестиции в ценни книжа, регистрирани на Истанбулската фондова борса. Следователно турските пазари за акции и облигации са отворени за чуждите инвеститори, без никакви ограничения за репатриране на капитали и печалби. Наредба № 32 също така позволява на турски граждани да купуват чеждестранни ценни книжа.

Законова рамка - Наредба № 91 относно борси и ценни книжа се публикува в официален вестник от 6-ти октомври 1983 година. Указът предвижда създаването на фондовата борса в Турция с цел създаване на по-ефективна среда за операции с ценни книжа на капиталовите пазари.

Правила и регламенти - На 3-ти октомври 1983 година според Наредба-закон № 91относно ценни книжа, борси са били определени от Министерския съвет правила и регламенти, както и функционирането на принципи и механизъм за надзор на ценни книжа и борси въз основа на правомощия и власт включени в Закона № 2810 от 5-ти април 1983г.
Целта на настоящата Наредба-закон е да осигури и предостави за прозрачно, последователно и разумно действие с ценни книжа, за транзакция на ценни книжа в среда на доверие и стабилност и да положи основите за ценни книжа, борси, да се приеме една ефективна роля в капиталовите пазари с ангажиментите за тяхното създаване, управление, администриране и експлоатация и евентуален надзор.

Фондовата борса в Истанбул е публична институция, физическо лице с ясна цел, създадена с власт да се справят при покупка и продажба, решителност и публикация на цените на ценните книжа в рамките на разпоредбите и клаузи, както е посочено в принципите, заложени в настоящата Наредба-закон. По препоръка на Съвета на капиталовите пазари е одобрено от Министерството на финансите създаването на места за обмен на ценни книжа.

2.6Актуално състояние на Истанбулската фондова борса
Пазарни индекси на Истанбулската фондова борса
Пазарните индекси на Истанбулската фондова борса са съставени с цел да се изчисли цената на акциите и приходите от тях. До края на 1996 година борсата използва за изчисляване само индекса "национален-100". В началото на 1997 година започна да се използват и финансовите и индустриални индекси за изчисляване на цените и общата възвръщаемост. Ценовите индекси на Истанбулската фондова борса се изчисляват и публикуват в рамките на цялата търговска сесия, докато приходните индекси се публикуват в края на сесията. Индекса "национален-100" е основният индикатор, който се използва на националния пазар.

Индекса "национален-100" през 1986 година включва в състава си акциите на 40 дружества, но в последствие броят на дружествата достига до100, с изключение на инвестиционните тръстове. Съставките на индекса "национален-100" са избрани въз основа на предварително определени критерии, насочени към компании, които ще бъдат включени в индекса. Индекса "национален -100" автоматично обхваща и индексите "национален-50" и "национален-30".

Индекса "национален-50" освен чужди инвестиционни посредници включва и компании, които действат на националния пазар. Избрани са 50 фирми въз основа на предварително определени критерии, насочени за компании, които да бъдат включени в индекса. Индекса "национален-50" автоматично обхваща и индекса "национален-30".

Индекса "национален-30" се състои от компании на националния пазар, освен инвестиционните тръстове. Използва се за търговия на производни пазари. Избрани са 30 фирми въз основа на предварително определени критерии, насочени към компании, които да бъдат включени в индекса.

Други пазарни индекси показатели на Истанбулската фондова борса са индексът "втори национален пазар", индексът "нова икономика", индексът "чужди инвестиционни посредници". Индексът "нова икономика" се състои от акциите, оперирани на пазара "нова икономика".

Изчислителни индекси

İMKB 10 банки индекс - Индексът се състои от 10 запаси избрани сред банките, търгувани на националния пазар.

İMKB 100-30 индекс - Индексът се състои от 70 запасите, които са включени в İMKB 100 Index, но не в İMKB 30 индекса.

İMKB дивидентен индекс - Индексът се състои на запасите на компаниите, които са изброени на националния пазар и Втори национален пазар и компаниите, които са избрани измежду реални инвестиционни тръстове за имоти и инвестиционни фондове за рисков капитал, се доверява в списъка на корпоративния пазар продукти, както и да разпределя дивиденти през последните 3 години .

İMKB дивидентен 25 индекс - Индексът се състои от 25, включени в Индекс на İMKB дивиденти, които са депозирани в първото парче 2/3 в класацията от по-висока, за да се намалят в съответствие с дивидентна доходност на оценката ден и имат най-висока пазарна стойност на акциите в обращение запаси.

İMKB Корпоративно управление индекс - Индексът се състои на запасите на компаниите, търгувани на İMKB пазари, които имат минимално изискуемата ставка на корпоративния управление.

İMKB Всички индекс - Индексът се състои от запасите на компаниите, търгувани на всички İMKB пазари с изключение на инвестиционните тръстове.

İMKB All-100 Index - Индексът се състои на запасите, които са включени във всички индекси, но не в İMKB 100 Index.

Секторни индекси и индекси на подсектор - Индексите се състоят на запасите на компаниите, търгуват на İMKB пазари с изключение на инвестиционните тръстове.

İMKB Национален - Индексът се състои на запасите на компаниите, търгувани на националния пазар.

İMKB Втори националния индекс - Индексът се състои от акции на дружества, търгувани на Втория национален пазар.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фондови борси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.