Общинска собственост


Категория на документа: Други


Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.

Управлението на общинска собственост е цялостен, структуриран подход за дългосрочно управление на собствеността като инструмент за ефективно предоставяне на публични услуги и блага.

Принципи на управление

Съгласно нормативната рамка общинската собственост следва да се управлява в интерес на управлението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Основните принципи, които трябва да се спазват при управленито на тази собственост включват:

* Законосъобразност;

* Публичност;

* Целесъобразност;

* Обвързаност на управлението на общинската собственост с елементите на планирането на развитието на общината;

* Приоритет на обществения интерес.

Местната власт следва да прилага подход за управление на общинската собственост, който да осигурява: разглеждане на общинската собственост като общ ресурс; интегриране на капиталовите и приходните бюджетни стратегии с планиране на управлението на общинската собственост; съставяне на план за управление, обхващащ цялата собственост, включително публичната общинска собственост и собствеността, включваща общинската техническа инфраструктура; ясно определени функции и отговорности по управлението на общинската собственост и обезпечаването на тяхното навременно изпълнение с човешки, финансови и материални ресурси и др.

Ползите от ефективно управление на общинска собственост включват:

* Осигуряване на публични услуги чрез подобряване на експлоатацията на обектите, използвани за тяхното предоставяне;

* Гарантиране, че сградите и съоръженията съответстват на изискванията за предоставяне на публични услуги;

* Подобряване на устойчивостта чрез намаляване на енергийното потребление;

* Предоставяне на възможности за целево инвестиране;

* Предоставяне на ясни доказателства за експлоатационните качества на собствеността и постигането на предварително поставените цели;

* Повишаване стойността на собствеността;

Основната цел при управлението на общинската собственост е да се определи ролята на общината за осигуряване на подходящ стандарт за управлението на значимите имоти общинска собственост.

Основната роля на общината е свързана с осигуряването за гражданите на достъп до публични услуги, голяма част от които се предоставят чрез нейната недвижима собственост.

Ползите на гражданите от ефективното и качествено управление на общинската собственост включват предоставянето на услуги, съобразно техните нужди, минимизиране на разходите, високо ниво на функционалност, привличане на инвестиции, създаване на възможности за подкрепа и разкриване на нови услуги и дейности, там, където е необходимо.

НЧ "Искра" е едно от първите читалища в страната, създадено е през 1860г, то е и първото със собствена читалищна сграда.

НЧ "Искра" е най-големият културен институт на територията на Община Казанлък. През своята близо 150 годишна история то е създало много творчески личности, които са продължили своя професионален път в изкуството, като Емануил Манолов, акад.Петко Стайнов, Йоско Йосифов, проф. Илия Йосифов, Стефан Гецов, Видин Даскалов, Любомир Кабакчиев, Борис Луканов и други.

Първата Българска опера "Сиромахиня" е написана и изпълнена за първи път на сцената на читалището под диригентството на нейния автор Емануил Манолов.

Читалищният оркестър е първият, който изпълнява "Тракийски танци", под диригентството на акад. Петко Стайнов.

От НЧ "Искра" водят началото си редица действащи и до днес културни институти: Библиотека "Искра", Исторически музей "Искра", Вестник "Казанлъшка искра", Школа по изкуствата "Емануил Манолов", Театър "Любомир Кабакчиев".

Още 97 български читалища са именувани на Казанлъшкото читалище"Искра".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общинска собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.