Общоструктурни организационни иновации. Вътрешноструктурни органозационни иновации.


Категория на документа: Други


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Факултет по икономически и социални науки
Магистърска програма "Управление на човешките ресурси"

К У Р С О В П Р О Е К Т

ТЕМА: "Общоструктурни организационни иновации. Вътрешноструктурни организационни иновации."

Подготвил: Проверил:
Весеслава Николаева Лалова проф. Нако Стефанов
фак. №1208917113

Пловдив, 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод..................................................................................................................................................... 3
Глава I. Оптимален модел на структурни организационни иновации..........................................4
Глава II. Структурни организационни иновации, ориентирани към конкретна организация.....8
Глава III. Препоръки.........................................................................................................................11
Заключение........................................................................................................................................13
Литература.........................................................................................................................................14
Приложение № 1................................................................................................................................15

УВОД

Иновацията е свързана преди всичко с три основни свойства: научнотехническа новост, производствена (практическа) приложимост и търговска реализуемост. И докато научноизследователската сфера акцентира върху степента на новост, за бизнеса по-голямо значение имат възможностите за практическо прилагане и за получаване на положителни финансови резултати. Много идеи не могат да бъдат приложени или нямат успешна пазарна реализация. Това налага предприятията да насочат своето внимание в две основни посоки:

* материализиране на идеята (инвенцията), изобретенията и разработките в нова продукция, материали, технологии, организация и пазари;

* комерсиализиране - превръщане на идеите и разработките в източник на доход.

При организационните иновации се прилагат нови и усъвършенствани производствени методи (нови за предприятието и за българския пазар), разработени самостоятелно или в партньорство дрдуго предприятие. Самостоятелно са осъществени значителни промени в организацията на работата и във взаимоотношенията с други предприятия.

В динамичната среда, в която живеем организационните иновации се оказват много важен фактор за развитието на организациите.

Пред настоящата работата стоят три основни задачи:

1. Да покаже как се осъществяват различните видове организационни иновации в теоритичен план и какъв е оптималния вариант за едно предприятие.

2. Да се разгледа какви иновации са внедрени в една реална организация.

3. Отчитайки оптималния вариант за организационни иновации и внедрените иновации в разглежданото предприятие да се дадат препоръки за внедряване на нови иновации, които ще допринесат за по-доброто състояние на предприятието.

При изследване на иновационните процеси в организацията е използван сравнително-аналитичен методологичен подход.

ГЛАВА I
ОПТИМАЛЕН МОДЕЛ НА СТРУКТУРНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ

Най-ранната форма на организация е представкява семейната форма на организирана дейност, т.е. организация основана на кръвното родство. При нея липсва значителна формализация на задължения в рамките на осъществяваната дейност. С по-нататъшното развитие на организациите те започват да губята семейния си характер.

Така възниква т.нар. "Управлени на прекия контрол", характеризиращо се с "линейна организационна структура на управление", т.е. осъществява се определена промяна, която можем да наречем пецифичен вид "организационна иновация".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общоструктурни организационни иновации. Вътрешноструктурни органозационни иновации. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.