Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа


Категория на документа: Други


В тази форма форма се предават на приложението на приемника под формата на информация.

Фиг.1.1 Пакетите от данни минаващи през нивата на OSI модела

Application Layer ( Приложнен слой )

Този слой се занимава само и единствено с физическата среда и комуникация, погледнато в обратен ред, всяка физическа комуникация през физическара среда попада в този слой. Три са основните действия на този слой от модела:
* Да осигурява свързаност и комуникация с физическата среда.;
* Да осъществява преноса на данни между физическата среда, както и им протичане.;
* Да осигурява механизъм за разрешаване на конфликтите при употреба на физическата среда от много участници.;

Става ясно, че тази среда е хомогенна, защотото всеки от участниците в мрежата споделя една и съща физическа среда. В отсъствието на такава свързаност не може да бъде осъществена комуникация. Домейнът от комуникиращи помежду си устройства се нарича физическа среда.

Data Link Layer ( Канален слой )

Този слой е сързан с физическия слой, но добавя няколко нови действия. Най-напред то добавя логически адреси MAC ( Media access control ) адреси, които имат за цел да отдели определена комуникация между една двойка, от останалите, излъчвани по един и същ начин, в една и съща физическа среда. Също така този слой се грижи, за откриването на възможни грешки от предаването на данни по физическата среда, които тя не е успяла да установи и поправи. Нейните функции се изразяват в :
* Да даде възжност на приемащите данните да рапознаят дали са били за тях на базата на адресни идентификатори.;
* Прави проверка за коректност на предадените по физическия слой данни.;

Този слой е пряко обвързан с физическия пренос. Възтановянето и проверката на данни могат да изискват адреси. От друга страна не е толкова обвързана с физическата медия ( оптика, радио, меден кабел ) и кодировката. Предаването на данни се нарича briging ( switching ), а самите данни frames. Един домейн от много устройсва и физически мрежи, позволяващи на участниците им да комуникират пряко чрез MAC адреси, се нарича segment.

Network Layer ( Мрежов слой )

Първото напълно независимо от физическата среда ниво. Тук разполагаме с адреси, които не са обвързани пряко с адресите от второ ниво. Могат да бъдат предавани данни между различни сегменти с различни протоколи от второ ниво и различни физически среди. Иначе казано, това е първото напълно независимо от физическата среда ниво, даващо възможност на две или повече машини да си предават данни, без значение към каква физическа среда са прикачени. Предаването на данни, на базата на тези адреси се нарича routing (маршрутизация), а форматирането на данните се нарича пакет. Мрежа се нарича именно домейнът включващ всички устройства, които могат да комуникират чрез мрежовото ниво.

Transport Layer ( Транспортен слой )

Транспорното ниво има една единствена цел. То осигурява сигурна комуникация и прозрачен пренос за потока от данни. В OSI спецификацията са дефинирани 5 различни класа транспортни протоколи, маркирани като TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, като всеки предходен включва функционалността на долния. Класовете са дефинирани както следва :
* TP0 - вллючва сегментация на данните. Когато данните са поток, те трябва да се разпределят ефективно на сегменти, които да се форматират в пакети ( мрежово ниво ), които да се поставят в фрагменти ( канално ниво ), които от своя страна могат да зависят от начина на физическата комуникация.;
* TP1 - включва TP0, както и възможност за установяване на грешки и поправяне на повредените данни.;
* TP2 - включва TP1, както и мултиплексиране и демултиплексиране на данни върху един път.;
* TP3 - включва TP2 и в добавка включва данните да пристигнат в ред, като се пренареждат в реда, в който са били изпратени. Също така създава информиращ мехамизъм при прекалено голяма загуба на данни, сесията да може да индикира че е прекъсната.;
* ТP4 - включва TP3 и в добавка различни формати за предаване на данните в зависимост от сесиите.;

В обобщение, функциите на нивото са :
* Да осигури пренос на потока от данни между две комуникиращи помежду си устройства.;
* Да осигури сигурност на данните.;
* Да осигури ред, в който данните да пристигнат и да не се дублират.;

Сегментирането на данните на това ниво се нарича segment. Поради липсата на дефинирани адреси не може да извършва разделяне на данните между приложенията или различните машини. Има възможност обаче да бъдат предадени между различни протоколи имплементиращи транспортното ниво. Този процес се нарича Proxying.

Session Layer ( Сесиен слой )

Това ниво има за цел да осигури механизъм, по който данните за различни приложения да могат да бъдат разпознати от страна на приемащия потребител. За целта са въведени нови адреси. Това ниво осигурява методи за установяване на нова сесия, прекратяването и, спирането и ако е необходимо. Дефинирани са Full Duplex и Half Duplex механизми за комуникация, както и Flow Control механизъм.

Presenataion Layer ( Представителен слой )

Това шесто ниво има за цел да представи данните в разбираем за приемащата ги среда вид. Тук се конвертират кодови таблици, методи за запис на цели или с плаваща запетайка числа. Целта е приложения на различни машини да могат да си комуникират безпрепядствано.
Application Layer ( Проложно ниво )

Това ниво предсталява кода на самото приложение. То може да бъде дефинирано с друга цел, защото всяко приложение може да използва комуникационните си данни по уникален начини, и да комуникира само с еквивалентно приложение от отсрещната страна на потребителя. OSI моделът не включва човешката дейност, до колкото тя се разглежда като произволна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.