Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа


Категория на документа: Други1.2 TCP/IP модел

TCP/IP моделът е разработен преди публикуването на ОSI модела. Като резултат обаче, той не ползва OSI модела за шаблон. А, именно той е разработен като ползва за шаблон моделът на Министерсвото на отбраната на САЩ ( Department of Defence ).
Този модел има четири нива ( фиг. 1.2.), но отговаря на същите изисквания за мрежова комуникация.

Фиг. 1.2. TCP/IP модел

Тези четири нива имат по-специфични граници. Мрежовото ниво, наричано още мрежови интерфейс, за адресно преобразуване се използва самия физически MAC адрес. Ако интерфейса няма физически адрес, се използва логически физичен адрес.

Интернет нивото извършва преобразуването на логическия IP ( Internet Protocol ) към физическия MAC адрес. В модела на TCP/IP, всяко устройство има уникален IP адрес. Този адрес дава възможност за идентификация на устройството и подмрежата, към която то принадлежи.

Както в транспортното, така и в интернет нивото всички протоколи се осигуряват от операционната система.

Network Layer ( Мрежов слой )

Този слой има за задача да изпраща и получава рамки от мрежовата среда. Този формат на рамките зависи от приложенията на мрежовата топология.
Мрежовото ниво добавя в началото на всяка рамка CRC ( Cyclic Redundancy Check ) , с цел осигуряване на защита от грешки. Когато рамката достигне местоназначението си CRC стойността се преизчислява, за да определи дали данните не са повредени. Ако тази рамка не е повредена, то тя се предава на по-високо ниво, ако обаче е повредена, то тя се отхвърля.

Internet Layer ( Интернет слой )

Този слой осигурява три основни функции:
* Адресиране;
* Пакетиране;
* Маршрутизиране;
Тук се включва IP протокола. Този протокол осигурява независима от крайните точки, негарантирана доставка на информация. Той не извършва проверки дали информацията е била успешно получена от нейния получател. В този случай могат да бъдат загубени пакети или те да пристигнат в неподреден вид. Тази проверка се прави от по-горните нива. При пристигането на информация от транспортното ниво, IP протоколът добавя към нея header.
Той описва :
1. IP адреса на източника;
2. IP адреса на получателя;
3. Транспортния протокол, използван от транспортното ниво, в който се съхранява header-a. По този начин, при пристигането на пакета при получателя, интернет нивото му, ще знае дали се използва TCP или UDP ( User Datagram Protocol ) протокола.
4. Контролната сума CRC - тя се използва за проверка дали данните получени на това ниво, не са били повредени при транспортирането.
5. TTL ( Time-to-Live ) - При преминаването на информацията през маршрутизатор, TTL намалява с 1. Когато достигне 0, изхвърля от мрежата.
Интернет нивото определя как да маршрутизира пакетите от информация до получателя. Ако IP-то на получателя се намира в същия мрежови сегмент, то информацията се изпраща директно към него. Ако обаче получателя е в отдалечен мрежови сегмент, IP-то използва маршрутната таблица на източника, за да определи най-добрия маршрут до мрежата. Ако в маршрутната таблица няма определен маршрут към тази мрежа, то източника използва маршрутизатора си по подразбиране - Default Gateway - за да изпрати данните към отдалечения получател.
Интернето нивото има още две функции:
* Фрагментиране;
* Реасемблиране;

Осъщестявайки трансфер на информацията между мрежи с ралична топология, има вероятност, мрежовата топология на получателя да не може да размера на пакета използван от източника. В подобен случай IP протокола разделя на fragments, пакета с информация - фрагментиране. При получаването на малките пакети от получателя, те се реасемблират в оригинален вид. При разделянето на пакета, към всяка част се добавя следната информация:
1. Flag - този флаг за фрагментиране на IP header-a се поставя в 1, за да се покаже, че данните са били фрагментирани. В последния фрагментиран пакет, флага взима стойност 0, за да се покаже че няма повече фрагментиране след него.
2. Идентификация на фрагмента - при разделяне на пакета информация на фрагменти, на всеки един от тях се поставя идентификатор. Така се извършва реасемблирането.
3. Отместване на фрагмента - при реасемблиането на фрагментите от пакета, фрагментното отместване определя реда, в който трябва да бъде извършено реасемблирането.

Transport Layer ( Транспортен слой )

За транспортиране в този слой се използват два протокола, а именно TCP и UDP. При комуникация между две устройства, те трябва да установят сесия помежду си. Така на всяко устройство може да определи номера на поредицата от данни, която другото устройство ще използва. TCP осигурява високо ниво на надеждност. При предаването се използват поредни номера и потвърждение за сигурност, че получателя успешно е приелл данните.
При UDP протокола не се гарантира успешното достигане на информацията до получателя. Този протокол има контролна сума в своя header, която гарантира, че данните не са повредени.

Application Layer ( Приложен слой )

Две са прилобенията работещи в този модел, а именно това са :
1. Winsock приложения - те използват Windows Sockets Application Programing Interface ( API ). Някои от тези протоколи са - FTP, Telnet, IRC, SNMP.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.