Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа


Категория на документа: Други


2. NetBIOS приложения - Те използват NetBIOS имена и услуги в мрежата на модела.;

1.3 OSI и TCP/IP модели

Фиг. 1.3. Сравнение на двата модела

Фигура 1.3 дава ясна представа за сравнение между нивата на всеки от двата модела. Ще разгледам всяко от тях по отделно в следния ред:
1. Мрежовия слой при TCP/IP моделът кобинира в себе си физическия и каналния слой на OSI модела. Разликата е в това, че този слой не прави разлика между физическите мрежови карти на машините. С това TCP/IP превъзхожда OSI моделът, давайки му възможност за приложение във всяка мрежова топология.;

2. Между Интернет слоя и мрежовия слой на двата моделя, разлика няма. Двата канала осигуряват адрени и маршрутизиращи услуги.;

3. Транспортните нива на двата модела дават възможност на машините от двете страни да провеждат комуникационни сесии.;

4. Приложното ниво на TCP/IP обединява в себе си сесийното, представителното и проложното ниво на OSI модела.;

1.4 Същност на маршрутизирането

Фиг. 1.4 Routing и Bridging

Маршрутизирането ( routing ) това е процеса на предаване на пакетите от информация от един физически мрежов сегмент към друг. То работи на мрежово ниво. Според вида на доставката на тази информация те могат да бъдат:
* Unicast - доставя информацията до конкретен мрежови възел;
* Broadcast - доставя информацията до всички възли в мрежата;
* Multicast - доставя информацията до група от възли, изявили интерс към нея;
* Anycast - доставя информацията до всяка група възли, обикновенно тази която е най-близо до източника;
* Geocast - доставя информацията до определна географска точка;
Unicast най-разпорстранения метод за доставяне на информацията в Internet постранството.

Свързването или още наричано bridging от друга страна работи на канално ниво от ОSI модела.
По пътя на логиката мрежовото устройство работещо на канално ниво
( например комутатор ), проверява хардуерния адрес в рамката на получателя и според таблицата му с хардуерни адреси, пренасочва или отхвърля тази рамка. Комутатора ( Switch ) се използва за свързване на LAN мрежи. Маршрутизаторa ( routers ) от своя страна e по-интелигентнo устройствo.

1.4.1. Маршрутизатор ( router )

Маршрутизатора също както Switch-а е самостоятелно устройство, част от една компютърна мрежа. То, също служи за управление на разпределението на пакетите ифнормация между различните мрежи или разлиничните сегементи. Както вече споменах по-горе той работи на трети слой на OSI модела. Това ще означава, че работи с IP адреси, по което се различава от Switch устройството. Ако до някой IP адрес връзката е през маршрутизатора, то неговия MAC адрес остава скрит.

Всеки маршрутизатор се характеризира с мерните единици които използва. Тези единици определят най-добрия и бърз път за изпращане на пакетите към получателя. Те също така определят параметрите на всеки отделен маршрутизатор. Всеки марштутен протокол използван от маршрутизатора използва именно тези мерни единици. Най-често използваните са :

* Hop count ( брой преходи ) - В компютърните мрежи броя преходи се отнася до междинните устройства ( като маршрутизатори ), чрез които данните трябва да минат от източника до дестинацията, вместо това да се случва по една жица. Всеки маршрутизатор заедно с пътя на данните представлява един преход. ( фир. 1.5 ) Целия процес измерва броя на маршрутизаторите през които преминава даден пакет. Най-често тези преходи са полезни за откриване на грешки в мрежата, също така те дават възможност за правилно проследяване на маршрутизиращия процес. Мрежови услуги като ping могат да бъдат използвани, за да се определи броят на преходи към една конкретна дестинация.

* Пропусквателна способност ( TxRate - bits/sec ) - Пропусквателната способност на един комутатор се дефинира според, обемът на пакетите, които тои пропуска за единица време, или иначе казано това е скоростта на предаване на информацията по мрежата.

* Delay ( закъснение ) - Мрежовото "закъснение" е важна характеристика на компютърната мрежа. То определя колко време би отнело на пакет от данни да пропатува през мрежата, от един възел или крайна точка до друга. Той обикновенно се измерва в кратни или дробни части от секундата. Обикновенно зависи от местоположението на двойката мрежови възли. Забавянето се състои в четири части :

- Обработващо закъснение ( processing delay ) - времето за което маршрутизатора обработва header-а на пакета;
- Изчакващо закъснение ( queuing delay ) - времето за престой на пекетите в маршрутизиращите опашки ( queues );
- Срок за предаване на пакета ( Transmission delay ) - времето което е необходимо да бъде прокаран 1 bit във връзката на пакета;
- Разпространяване ( Propagation delay ) - времето за което сигналът достига своята дестинация;

Фир. 1.5. Hop count процес

Някои маршрутни протоколи позволяват да се използват комбинации от мерни единици и да се задават различни нива на значисмост за всяка мерна единица, така че да се намери оптималния маршрут.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.