Реферат по РАМТ


Категория на документа: Други


Ku=20logEEпв ,dB.
Г) Честотната лента - приемните антени също както и обикновените трептящи кръгове, се характеризират с честотна характеристика, т.е. със зависимост на нивото на приетия сигнал от честата. Тъй като ширината на телевизионите канали е 8 MHz съотвено честотната лента на приемните телевизионните антени трябва да е най - малко 8 MHz. В противен случай към приемника няма да постъпи целият честотен спектър на телевизионния сигнал. Обикновенно телевизионните антени са предназначени за един определен канал, като резонансна честота fp се избира:
fp=fн из+fн зв2 ,
където fн из и fн зв са съответно носещите честоти на сигналите на изображението и на звука на съответния канал. Честотата fp и дължината на вълната λ, на канала са свързани със зависимостта:
λ=300fp .

Тук fp e в MHz,λ е в метри.

Д) Коефициент на приемане фронт / тил на антената (затихване на приемане "отзад"). Дава се с отношението :
Кфт=ЕЕоб р ,
където Е е напрежението, индуктирано чрез вълна от посоката на право приемане, т.е. при ъгъл на постъпване при 0 ͦ (фиг.3), а Еоб р - от противоположната посока - при ъгъл напостъпване 180 ͦ . Този коефициент е важен параметър на антената, тъй като характеризира способността

да подтиска отразени и смущаващи сигнали.

4. Антени за метровия и дециметровия обхват:

Съществуват различни видове телевизионни антени. Взависимост от мястото на монтиране на антените се разделят на стайни и външни. Стайните антени се използват в райони, разположени близо до телевизионния предавател - до около 5км. Основните им предимства са бързото и лесното монтиране и ниската цена и това определя сравнително честото им използване в градските условия независимо от по - ниското качество на приемане. Стайните антени се поставят близо до телевизора и за това фидерът не е по - дълъг от 2 м. Такива къси фидери времето на разпространение на сигнала е много кратко и за това от изпълнението на фидера не зависи качеството на изображението. Качеството на приемането със стайна антена зависи не само от положението на антената, но и от разположението на фидера. Освен това окръжаващите предмети, включително и хората, влияят върху нивото и качеството на приетия сигнал, което налага често, в някои случаи даже ежедневно, да се подбира положението на стайната антена. В последните години се появиха стайни антени с вграден широколентов антенен усилвате. За качествено приемане и особенно при приемници за цветно изображение е целесъобразно антената да е външна и да е монтирана на покрива на сградата. При близост до предавателя антената може да се закрепи на прозорец или балкон, с което се скъсява дължината на фидера и се опростява монтирането

.
А) Пълновълнов линеен вибратор - това е най - простия тип приемна телевизионна антена и се изработва от метален прът или тръба, прекъснати в средата (фиг.4). В мястото на прекъсване се включва фидерът. Дължината на антената е приблизително равна на половината дължина на вълната λ2 и се определя от формулата
l=λ2(1-Δ) ,
където Δ е коефициент на скъсяване, който зависи от диаметърът на тръбата на антената d. Зависимостта е дадена в таблица 1.

d/λ
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
коеф
0.035
0.045
0.050
0.053
0.056
0.058
0.060


Входното съпротивление на полувълновия линеен вибратор е около 73 Ω. Диаграмата на насоченост е с 2 симетрични листа и има формата на осморка (фиг.4.а). Разпределението на тока и напрежението в полувълновия вибратор е дадено на фиг.5.а с прекъсвана линия. От фигурата се вижда, че мястото на включване на фидера има възел на напрежението и максимум на тока.
Б) Полувълновия сгънат вибратор - е вариянт на линейният вибратор (фиг.4.б) и може да се разглежда като два полувълнови линейни вибратора, разположени един до друг и съединени в краищата им. Единият вибратов е неразрязан, като приетият сигнал се получава другия. Предимството на сгънатия вибратор е това, че в точката О на неразрязания вибратор потенциалът е 0. Това опростява закрепването, тъй като не се налага да се използват изолатори. Освен това в точката О може да се заземи, с което се осигурява защита от мълния. Дължината на сгънатия вибратор l се определя по същия начин, както и при линейния вибратор, с тази разлика, че коефициентът Δ се взема от дадената по - горе таблица в зависимост от еквивалентният диаметър.

dекв=2dS .

Тук d е диаметър на тръбата, от която е изработен вибраторът, а S - разстоянието между осите на вибратора (фиг.4). Обикновенно се избира S ≈ 0.05 λ.

Диаграмата на насоченост и мощноста на приетия сигнал на сгънатия вибратор са същите както при линейния вибратор. Напрежението на сигнала в изхода на сгънатия вибратор е двойно по - високо, тъй като то се получава като сума от индуктирани е.д.н. в двата линейни вибратора. От равенството на мощностите на сигнала в линейния и сгънатия вибрато следва:
Uлв2Rлв=Uсг в2Rсг в ,
ИлиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по РАМТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.