Ролята на предприемача в съвременния бизнес


Категория на документа: Други


- Способност за самоанализиране и самооценка;
- Стремеж към постоянен растеж и усъвършенстване;
- Оптимизъм и бързо стабилизиране след неуспех;
- Търсене на нови и нови възможности за постигане на поставената цел.

Предприемачите са индивиди, които откриват възможности там, където другите не са видели такива. Успелите и предприемчиви личности комбинират ресурсите по такъв начин, който неминуемо води до успех в бизнеса. Предприемачът има вътрешна потребност постоянно да създава нещо ново, да го променя и да го налага на пазара.

Още важни характеристики на успелите предприемачи са: интелигентност, знания и стремеж към повишаване на квалификацията; умения за наблюдение на пазара и поведението на потребителите; чувство за оценка и вътрешен усет към потребителите; вродено чувство за отговорност, решителност и упоритост в действията; силна мотивация; целенасоченост - тя е изключително важна, защото предприемачът трябва да знае към какво се е насочил, може ли да осигури средства за постигането му и да умее да прецени струва ли си рискът или не.

Успелите предприемачи знаят какви рискове да предприемат, но при всички съществува възможността от провал, за която те трябва да са готови винаги и да умеят да предприемат адекватни мерки за евентуални изменения на досегашната си дейност. Важно е да се спомене, че успешния предприемач трябва да може да преодолява трудностите при конфликти между подчинени или негови лични с обкръжението в неговия бизнес.

Като заключение може да се обобщи, че за множеството видове предприемачески дейности се изискват различни качества, а всеки предприемач е различен, с различен стил на мислене и поведение, с различни уникални умения и знания. Предприемачът трябва да притежава креативност, за да бъде уникален. Той трябва да е постоянен в работата, която върши, да е честен спрямо обкръжението му, трябва да е търпелив към нещата, които не може да промени веднага, да е уверен в себе си, да търси нови контакти и да умее да работи успешно в екип. Движеща сила в живота на успелите предприемачи е не властта, а постижението. Не на последно място един успял предприемач никога не се предава, той винаги търси нови методи за постигане на по-голям успех и по-високо ниво на развитие. Всеки предприемач трябва да очаква нещата да се объркат и променят постоянно с иновациите в бизнеса и да бъде готов с максимален брой решения на всеки проблем, който може да възникне, и да продължава да търси такива дори, ако вече готовите не сработят. Предприeмачите на по-високо ниво дори трябва да могат да предвиждат възможните проблеми и да се стараят да ги избягват.

Не е възможно да се изброят всички качества и поведенчески характеристики на успелия предприемач, защото, ако са използвани и показани по правилния начин, на пръв поглед незабележимите качества могат да бъдат усъвършенствани и да способстват за издигането на предприемача.

ІІ. Практическа част
Казус 1 "Хлебозавод" ЕАД

1. Особеностите на факторите на вътрешната среда за фирмата "Хлебозавод" ЕАД

Елементите, които формират вътрешната среда на фирмата са целите, задачите, структурата, технологията и хората.
- Целите (желаното състояние, което организацията се опитва да постигне) -
в процеса на формулиране на новите цели в посочената по-горе фирма, до известна степен се включват и служителите в различните отдели, тъй като те извършват анализи на дейността и прогнози за развитие. Това спомага за точното определяне на това, което е желано от организацията и това как да се постигнат най-добри резултати. Целите служат като ориентир и уеднаквяват поведението на хората във фирмата. Поставянето на цели служи като източник на мотивация за служителите и осигурява ефективен механизъм за оценка и контрол.
- Задачи - те произтичат от целите. Ефективната организационна структура
оказва позитивно въздействие върху възможността на отделните звена в организацията да изпълняват поставените им задачи от ръководството. Задачите са следствие от разделението на труда между служителите. Групирането на задачите формира длъжностите в организацията. Работата с хора във фирмата "Хлебозавод" ЕАД е на много добро ниво, защото ръководството е изградило успешно функционираща
организационна структура, като за всяка длъжност от структурата са разработени
длъжностни характеристики. Работата с вещи - машини, съоръжения, се оценява от инженерите в завода като благоприятна.
- Структура - служи за разделяне на работата между служителите и координиране на дейностите към достигане на целите. Изградената и успешно функционираща структура на фирмата "Хлебозавод" ЕАД, не предполага никакви затруднения в комуникациите. Задачите и пълномощията са разпределени правилно и това способства за успешното функциониране на организацията.
- Технология - тя е производствен процес, който се използва в организацията за трансформиране на ресурсите в продукти. В посочената фирма се контролира качеството както на входящите суровини, така и на всяка партида произведен продукт. Дейностите по същинският контрол на качеството са организирани и се провеждат от специално създадената за целта лаборатория.
- Хора - персоналът е най-ценният ресурс на организацията. В "Хлебозавод" ЕАД персоналът е квалифициран според дейността си. Майсторите, чийто брой е важен в отрасъла хлебопроизводство, участват пряко в производството. Фактът, че са подписани трудови договори с всички служители дава повод за сигурност, че както те работят за фирмата, така и тя работи за тях, като им осигурява благоприятни условия. Заетите в организацията работят пълноценно на заеманите от тях позиции.

2. Организацията "Хлебозавод" ЕАД има много висок потенциал за развитие, благодарение на изградената успешно функционираща организационна структура.
Силните страни на организацията могат да се определят като:
- Предприятието е особено привлекателно за приватизация, особено от гледна точка на бизнес средата в страната ни.
- Умереното натоварване на машините се оценява като благоприятно и поради това прекъсванията от аварии стават рядко.
- Комфортните условия на труд са също силна страна на фирмата, която е създала лекарски и стоматологични кабинети за персонала.
- Контролът на качеството е на високо ниво.
- Не на последно място заетите в организацията работят пълноценно, което показва, че тя има стабилна структура.

Слабите страни на фирмата се изразяват най-вече в нерешаването на проблеми, поради несподелянето им с преките ръководители. Подобрението, което може да се извърши е единствено по-добрата комуникация между ръководители и подчинени.
Силните страни на фирмата "Хлебозавод" ЕАД многократно надвишават слабите й такива, което я прави стабилно функционираща и развиваща се организация.

ИЗТОЧНИЦИ: Referati.org; "Основи на управлението" - Румяна Нейкова - 2007; " Предприемачество и Мениджмънт" - Кирил Тодоров; Pomagalo. com
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на предприемача в съвременния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.