Категория "Други"


Категория на документа: Документи по Други
ЕПОХАТА НА ЕЛИНИЗМА Думата елинизъм не е новообразувание. Старогръцките ретори и филолози означават с нея качествата на чистата елинска реч, правилното ползване на литературния гръцки език. Този смисъл не влиза в съдържанието на термина елинизъм, който употребява за пръв път историкът Дройзен в четиридесетте години на миналия век, за да означи откъслека от елинската история между смъртта на Александър Македонски (323 г. пр. н. е.) и падането на Египет под римска власт (30 г. пр. н. е.). Дройзен

Категория на документа: Документи по Други
Глава първа ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ – ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ 1. Същностна характеристика на Организационното развитие. При изясняването на дисциплината “Организационно развитие” се срещат значителни трудности. Едни от тях са свързани с определянето на нейния предмет и обект, други – със съдържанието й, а съществуват дори и мнения, според които не съществува такава дисциплина. Концепцията “Организационно развитие” възниква през средата на 60-те години на ХХ век и произтича от практическата кате

Категория на документа: Документи по Други
С.А.”Д.А.Ценов” – гр. Свищов Семестриална задача по „Банков анализ” На тема „Анализ на дейността на ЦКБ АД” На 28 март 1991 г. Централна Кооперативна Банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната. Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организац

Категория на документа: Документи по Други
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. СЪДЪРЖАНИЕ: І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ 1 1. Обект на изследване 1 2. Информационни потребности 1 3. Канали на информационното осигуряване 2 4. Проблеми и ограничения при информационно осигуряване 3 5. Методика на анализа и прогнозата 3 6. Методика на прогнозата 3 ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 4 Библиографска справка за пазара на никел 4 Обща характеристика на пазара на никел 6 1. Анализ на производството 7 2. Анализ

Категория на документа: Документи по Други
Философия (разширен конспект-компилация) І. Предмет на философията За да дадем определение на философията като научна дисциплина трябва изясним какво е наука. 1. Какво е наука? Критерии за научност. Обикновено науката се определя като: „Систематизирано достоверно знание, което е експериментално проверимо въз основа на научния метод”. Научният метод предполага извършването поредица стъпки (наблюдение, експеримент, издигане на хипотези и теории, които се правят въз основа на правила за разсъждение

Яндекс.Метрика
92 92 100 100