АCT на обекти на комунално-преносната инфраструктура при земетресения и свлачища


Категория на документа: Други


Аварийно-спасителни работи на обекти на комунално-преносната инфраструктура при земетресения и свлачища

Голям брой статистически данни показват необходимостта от стройна система за защита на населението при бедствия от геотектоничен характер. Това налага да се изучат видовете бедствия и характера на разрушенията и пораженията, да се установят преобладаващите действия със спасителен ефект и се създадат условия за предварително обучение на кадри за спасяване на хора и животни при земетресения и свлачища. Тези кадри трябва да бъдат осигурени с подходящи технически системи за прогнозиране на необходимите аварийно-спасителни действия, да умеят за кратко време да създадат спасителни групи и да извлекат и спасят пострадалото население.

В настоящата лекция се разглежда определянето на обема на разрушенията и характера и съдържанието на аварийно-спасителни работи при земетресения и свлачища.

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА РАЗРУШЕНИЯТА.

Комунално-преносната инфраструктура включва системите, изградени при обикновени условия за рационалност в снабдяването на различни обекти с:

- Електроснабдяване;

- Водоснабдяване;

- Газоснабдяване;

- Канализационни мрежи;

- Петролопроводи;

- Отоплителни паропреносни инсталации и др.

Такива системи се изграждат предимно на определена дълбочина под земята от съображения за по-голяма степен на защита на съоръженията, но в отделни участъци може да са устроени и въздушно, на определена височина над повърхността на земята.

При земетресения и свлачища както подземните, така и въздушните мрежи в участъците на поражения ще получат сериозни щети, изразени в разрушения на инсталациите. Това при всички случаи е опасно за населението в засегнатите райони, което за известно време ще бъде лишено от електроенергия, вода и др. съоръжения.

Без електроенергия почти всяко производство ще спре, нощем няма да има осветление, ще се наруши отоплението през зимния период, а в резултат на съборени електропроводи е възможно да се получат сериозни пожари в очертанията на населените места и в горските масиви, през които преминава електропроводът.

Без вода за пиене животът на хората и животните е застрашен, а от разрушените водопроводи ще потече вода из жилищата, по улиците, което в някои равнинни райони може да предизвика наводнения и всички опасни последици от тях.

Особено опасни последствия може да има от разрушените газопроводи и петролопроводи, тъй-като са взриво и пожароопасни и с голямо разрушително действие, а също и предизвикват отравяния и задушавания.

Разрушената канализационна мрежа може да предизвика опасни епидемии, а голямата дълбочина на нейното устройване е свързана с голям обем на земекопните работи за възстановяването и.

Най-тежки са последствията от разрушаване на комунално-преносната инфраструктура при земетресения и свлачища, защото всички изброени разрушения ще въздействат върху населението едновременно.

Една от най-важните задачи на спасителните групи е определянето на обема на разрушенията и бързината на действията им по отстраняване на авариите.

За определянето на обема на разрушенията от съществено значение ще бъдат вградените автоматични и сигнализационни устройства при изграждането на различните мрежи, както и действието на предварително определените аварийни групи на всяко ведомство, поддържащо дадения вид комунално-снабдителни мрежи.

При определянето на обема на разрушенията най-напред се определят границите на района на разрушенията и се пресмята количеството и вида на засегнатите съоръжения.

При електроснабдяването се пристъпва към изключване на напрежението към засегнатите райони, когато това не може да се извърши автоматично и същевременно се следи за възникнали пожари и определяне на възстановителните работи.

При водоснабдяването се спира подаването на вода по водопроводите в засегнатите райони, изчисляват се щетите по залятите площи и се набелязват работите по отводняване и възстановяване на водопровода, като същевременно се осигурява снабдяване на населението с питейна вода.

При газоснабдяването трябва да се задействат автоматичните клапани за спиране на газоподаването и се осигурят противопожарни работи в случай на възникнали пожари и възстановителни работи от евентуално възникнали взривове.

При петролопроводите се подхожда по аналогичен начин, като освен спирането се изчисляват изтеклите в земята количества и се прави анализ на възможностите за неутрализиране на петролните продукти, особено ако е имало случай на проникване на петрола във водопроводи и на терени, където има опасност от запалване в резултат на възникнали в района пожари.

При канализационно-отвеждащите инсталации обикновено трябва да се набележат възможности за изграждане на ново трасе, тъй-като е възможно пропадналите участъци да са запълнени с пръст и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
АCT на обекти на комунално-преносната инфраструктура при земетресения и свлачища 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.