Административни средства за въздействие върху икономиката


Категория на документа: Други


Административни средства за въздействие върху икономиката - Тема 5

1. Същност на административните средства /АС/ - те са основават на силата, която притежава държавата като институция и са израз на властта и авторитета, които правителството има право да упражнява. Този характер на АС правят разпорежданията на правителството задължителни за изпълнение от всички икономически субекти. Обикновено тези средства не са пряко свързани с финансовото или материално стимулиране, а са пряко разпореждане, оказващо директно влияние върху факторите на производството. По такъв начин АС без да участват пряко в производството осигуряват условия за нормалното му протичане. Като цяло АС са в противоречие с пазарното регулиране, тъй като на практика те ограничават свободата, инициативата на стопанските субекти при вземане на решения. Трябва да се има предвид обаче, че в някои сфери на икономиката, където вземането на решения е определено от частната собственост /личния интерес/ може да се стигне до сериозни загуби и отрицателни последици, накърняващи обществения интерес. Такива сфери са: околната среда, културата, изкуството, образованието, здравеопазването и т.н. Целта на АС е да не се допусне превес на частния интерес над обществения, тъй като това винаги е свързано със сериозни загуби в продължителен период.
2. Видове АС:
2.1. АС прилагани в рамките на националното стопанство - това са най-многообразните средства. От своя страна те също могат да бъдат разпределени на подгрупи:
А/ АС, прилагани в опазване и възстановяване на околната среда;
Б/ АС, прилагани по отношение на доходите - определяне на минимална работна заплата; определяне на часово тарифна ставка; определяне на таван на някои цени или на минимални такива и т.н.;
В/ АС, прилагани при извънредни ситуации: АС във връзка с природни бедствия и аварии, мобилизация на хора при извънредни ситуации; пренасочване на ресурси, включително лекарства, труд; АС, свързани с допълнителни доходи и др.;
Г/ АС, насочени към промяна на икономиката или обществената структура: национализация, приватизация, реституция.
2.2. АС, прилагани извън рамките на националното стопанство - свързани са с външноикономическата дейност на държавата. Чрез тях се регулира от една страна дейността на националните икономически субекти зад граница и чуждите такива на наша територия, т.е. международните икономически отношения. Тези АС могат да бъдат:
А/ чисто административни - различни забрани за експорт или импорт на някаква стока или услуга, икономическа блокада;
Б/ административно-икономически: мита, акцизи, преференции, данъчни облекчения. Това са АС във връзка с някаква стопанска дейност.
Границата между 2-те групи АС понякога е твърде условна. Пример за това са т.нар. "административни /нетарифни/ мерки", прилагани от държавата, с цел увеличаване или намаляване на конкуренцията на чуждите стоки не чрез мита, а чрез чисто административна принуда. Такива мерки са: квота за внос или износ на дадена стока, лицензи, налагане на определени изисквания за дадена стока.
Освен тези мерки се прилагат и различни междудържавни мерки, регламентиращи търговските отношения между 2 или повече държави. Тук можем да отнесем: сключване на 2-странни или многостранни търговски договори, сключване на 2-ву или многостранни споразумения, предоставяне на статут на най-облагодетелствана нация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административни средства за въздействие върху икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.