Агротехнически мероприятия в земеделието


Категория на документа: ДругиАгротехнически мероприятия в земеделието

1. Същност и видове сеитбообращения
2. Значение и видове обработки на почвата
3. Торове и торене
4. Начини за сеитба
5. Начини за напояване
6. Методи и средства за борба с вредителите

1. Същност и видове сеитбообращение
Отглеждане на дадена култура продължително време на една и съща площ е свързано с постепенно намаляване на добивите. Това може да се избегне, ако културите се отглеждат в условия на сеитбообращение, т.е ако те ежегодно заемат различни площи. В условията на интензификация на земеделието сеитбообращението е един от основните фактори за осигуряване на по- високи и стабилни добиви от земеделските култури. Чрез него се постигат най- пълно използуване на биологичните фактори за поддържане и повишаване на почвеното плодородие, най- висок коефициент на използуване на земята, успешна борба с плевелите, болестите и неприятелите и предпазване на почвата от ерозия без влагане на допълнителни средства. За да се осигури редуването на културите по време и място, е необходимо общата сеитбооборотна площ да се раздели на отделни полета.
Културата, отглеждана в дадено поле през предходната година, се нарича предшественик по отношение на културата, засяване през текущата година. Последователното отглеждане в едно поле на две или три култури се нарича сеитбооборотно звено. Редуването на културите започва с култура, която оказва най- благоприятно влияние върху почвеното плодородие. След най- добрия предшественик в сеитбообращението трябва да се отглежда най- важната култура.
Необходимост и ефект от редуването на културите. Отглеждането на някои селскостопански култури продължително време или непрекъснато на един участък се нарича монокултура или безсемно отглеждане.
Ефектът от редуването на културите зависи от много фактори, които в зависимост от почвено- климатичните условия, вида на културите и равнището на технологиите се проявяват различно.
Химични фактори на редуване на културите- влиянието на културните растения върху хранителния режим на почвата е различно и зависи от нееднаквата им способност да усвояват хранителните вещества и от различните по количество и качество следжътвени остатъци, които се отлагат от почвата.
Физически фактори на редуване на културите- влиянието на културните растения върху физичните свойства на почвата е разностранно- след прибирането им се наблюдават различия в аерацията и сложението на почвата.
Биологични фактори на редуване на културите- чрез редуването на културите се потиска развитието и се ограничава разпространението на плевелите в резултат от различната конкурентоспособност на културните растения.
Икономически фактори на редуване на културите- по- производително използуване на техниката и работната сила може да се постигне, когато в сеитбообращението се включват култури с различни изисквания към технологиите, сроковете на засяване и прибиране.
Място на културите в сеитбообращението
За да се определи най- подходящото място на културите в сеитбообращението е необходимо да се спазват следните изисквания: да се познават биологичните особености на културата и нейното влияние върху плодородието на почвата, всяка култура, особено основната, да се отглежда по възможност след най- добрите предшествници, да се отчита влиянието на почвено- климатичните условия и на прилаганата технология върху качествата и стойността на културите като предшественици.

2.Значение и видове обработки на почвата
Параметрите на обработката на почвата се определят от биологичните изисквания на културите, от почвено- климатичните условия, от влажността, плътността и заплевеляването на почвата, от характера на сеитбообращението и др. Технологичните операции, свързани с обработката на почвата редувани по време в определена последователност, които се различават по дълбочина, начин на извършване и степен на въздействие върху почвата се наричат система за обработка на почвата.
Системите за обработката на почвата се разработват за отделни култури, за групи култури и за цели сеитбообращения. В зависимост от културите, за които се извършват обработките, се разграничават няколко системи за обработка на почвата- за пролетни култури, за зимни култури, за втори култури.
Обработка на почвата за пролетни култури.
Според вида на предшественика и времето на неговото прибиране се разграничават основна обработка на стърнище, основна обработка след кисни окопни култури и основна обработка на целини и тревни полета.
- Основна обработка на стърнище- обхваща три звена: подмятане на стърнището, дълбока оран, допълнителни обработки.
Подмяна на стърнището- извършва се непосредствено след прибирането на зимните житни култури , които са основните предшественици на пролетните култури. С него се цели да се намали изпарението на вода от почвата, да се повиши нейната водопропускливост, да се унищожат вегетиращите плевели и да се създадат условия за поникване на нови.
Дълбока оран- тя оказва многостранно положително влияние върху плодородието на почвата. Чрез нея се създава дълбок орен пласт, който подобрява водопроницаемостта и влагоемостта на почвата.
Допълнителни обработки- от дълбоката оран до сеитбата на пролетните култури минават 5-8 месеца, през което време изораната почва е изложена на динамичното влияние на атмосферните условия. През този период под влияние на валежите почвения слой се уплътнява, а площта се покрива с плевели и самосевки, особено след ранната дълбока оран. Това налага през есента да се проведат допълнителни обработки- култивиране, брануване, или дискуване, чрез които до настъпване на зимата почвата се поддържа рохкава и чиста от плевели.

- Основна обработка на почвата след окопни култури
Изискванията към основната обработка на почвата след окопни култури не се различават съществено от тези при обработката на стърнище. Разликата се състои в това, че не е необходимо помятане, тъй като културите се прибират през есента и се пристъпва направо към оран. Допълнителни обработки също не се извършват, тъй като времето до зимата е малко о площите не се уплътняват и не заплевеляват.
- Основна обработка на почвата на целини и тревни полета
Задачата е да се умножи многогодишната тревиста растителност и да се създадат условия и по- бързо разлагане на ограничените остатъци. Унищожаването и изсушаването на чима е най- пълно при двукратна обработка на целинните и тревните полета.
Предсеитбена обработка на почвата за пролетни култури
Тя е продължение на основната обработка. С предсеитбената обработка се решават следните задачи: подобрява се сложението на почвата; запазва се влагата, натрупана през есенно- зимния период; унищожават се поникналите плевели; създава се подходящо легло и рохкава повърхност на почвата, които осигуряват бързо и дружно поникване на семената.
С предсеитбената обработка на почвата се създават оптимални условия за засяване и поникване на семената на културните растения- осигурява се едновременен достъп на вода и въздух. Времето, броят и начинът на извършване на предсеитбената обработка зависи от състоянието на почвата, от изискванията на културите, от срока на сеитбата на дадена култура и от метерологичните условия.
Предсеитбена обработка на почвата за ранни пролетни култури
За ранните- пролетни култури предсеитбената обработка се извършва непосредствено преди сеитбата или едновременно с нея при първа възможност за работа с машините в изораните площи.
Предсеитбена обработка на почвата за късни пролетни култури
За късните- пролетни култури предсеитбената обработка на почвата започва с ранно пролетно брануване, извършено при първа възможност за работа на машините в изораните площи. С него се разрохква и заравнява почвената повърхност, за да се намали непроизводителното изразходване на влагата и да се създават условия за поникването на плевелните семена. Непосредствено преди сеитбата задължително се извършва култивиране с едновременно брануване на дълбочината на сеитбата, което създава твърдо легло на семената.
Обработка на почвата за зимни култури
От зимните култури, които се засяват през есента, най- голямо значение у нас имат пшеницата и ечемикът. Обработката на почвата за зимни култури зависи от вида на обработките за предшественика, срока на прибиране и състоянието на почвата- влажност, заплевеленост, уплътненост и др.
Основната задача на предсеитбената обработка за зимни култури се състои в осигуряване на оптимални условия за дружно поникване и развитие, за добро вкореняване и презимуване на растенията. В зависимост от времето на прибиране на предшественика предсеитбената обработка за зимни култури се разделя на две групи: след рано прибиращи се предшественици и след късно прибиращи се предшественици.
Предсеитбена обработка на почвата след ранни предшественици
То зависи от срока, дълбочината и начина на нейното извършване след прибиране на предшественика. Когато в почвата има достатъчно влага, непосредствено след прибирането на предшествениците може да се извърши оран на дълбочина 18-20 см. Едновременно с оранта се извършва брануване със зъбни дискови брани за разстрошаване на получените при оранта буци и за изравняване на почвената повърхност.
Непосредствено преди сеитбата се извършва задължително култивиране с брануване или дискуване.
Когато зимните култури се засяват след житни, стърнищата се обработват както след ранни предшественици. Трябва да се изорава на дълбочина 20-22 см за заораване на растителните остатъци и плевелите. Едновременно с оранта се извършва брануване или дискуване за наситняване и заравняване на почвата.
Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественициСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агротехнически мероприятия в земеделието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.