Академично есе


Категория на документа: Други


Академично есе

"есе" от фр. означава "опит" 1588г. Монтен

Определение - есето е вид текст, в който върху основата на лично мнение се излагат разсъждения по даден проблем. С други думи есето е аргуметативен текст. В него се разсъждава върху определен проблем, излага се и се обосновава мнеиние. Съдържанието включва: представяне на размисли, становища, съображения, идеи, оценки.
Разликата между есето и други аргуметативни текстове е в типа на аргументацията, в начина на нейното организиране и в техниките на построяване на цялостният текст.
Характеристики:
- не търси строга последователност и систематизиране на изложението;
- бяга от точна научна аналитика;
- основен принцип при търсенето и излагането на аргументите е асоциативният принцип;
- присъщи са образност, емоционалност, експресивност, многозначност, субективност и индивидуална неповторимост;
- не са характерни тревиални и сковаващи модели, построяването на текста се придържа към свободно структуриране на схеми и модели; като следва свободата на автора;

Академичното есе - творческа студентска разработка, чрез която се обосновава индивидуалната позиция на пишещият. Същността на есето се крие в разсъждението, постигнато чрез игра на мисълта и емоционална съпричастност към дискутираният проблем.
Характеристики:
- първо в основата му стоят разсъждения и умозаключения по даденият въпрос;
- обосновава се индивидуалната позиция на пишещият по отделният въпрос
- в есето се използват както научна аргументация, факти и закономерности, така и житейски материал - случки и лични преживявания, а също и логическа и емоционална, морала, естетическа и друга аргументация за и против темата наа есето;
- притежава относителна жанрова свобода в сравнение с други академични текстове и може да има черти присъщи, както за научния, така и на художествения и публицистичния стил;
- възможно е да се изразява емоционална съпричастност към дискутираният проблем;
Цели на академичното есе - представяне и защита на личното мнение под формата на теза, и с убеждаване на събеседника в достоверността на тезата.

Разновидности:
- информатативно-описателно - познания на пишещият по определен въпрос;
- дефинитивно - разглеждат се различни интерпретации;
- сравнително - при което се сравняват различни тези, точки, като се посочва дали са сходни или различни;
- аналитично - при което се описва предмета, като очертават отделните му аспекти и се извеждат логически връзки;
- оценяващо - в което се прави оценка на разглеждания въпрос;
- аргументативно или убеждаващо в която се представя теза свързана с въпроса и се привежда аргументи в защита на тази теза;

Етапи при писането на есе:
- избор на темата и формулиране на заглавие;
- формулиране на позиция или на теза;
- събиране и подреждане на информацията;
- обмисляне на композицията и изготвяна на план за текста;
- написване на есето

Линеен модел - тема- въпроси - ключови думи

1 въпрос - теза - теория, аргументи, контрааргументи
2 и 3 въпрос - същото като при първи

Аргументация на тезата - използват се различни методи
- определяне на причинно-следствени връзки м/у явления и факти;
- съпоставяне на явления и факти;
- привеждане на примери;
- позоваване на мнения на различни авторитети в различни области;
- разсъждения провокирани от личен опит;
- статистически данни;
- използване на цитати в защита на тезата;
- факти от действителността;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Академично есе 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.