Акцизи и организация на облагането с акцизи. Предмет на облагане с акцизи.


Категория на документа: Други


 ТЕМА № 31

Облагане с Акцизи

1.Обща характеристика:
Акцизите са типични представители на коствените данаци,с тях се облагат вредните за здравето стоки и луксозните стоки. Мотивите за облагане за Акцизите са:

1.Набиране на значителни по обем парични средства по Републиканския Бюджет.

2.Участие на лицата с по - високи доходи, с по-високи суми при формиране на Републиканския бюджет.

3.Ограничаване потреблението на вредните за здравето стоки.
Акцизите имат еднофазен характер, т.е.на облагане подлежи само един оборот и то първия оборот. Именно тази особеност на Акцизите ги отличава от другия вид косвен данък ДДС.

2.Организация на облагането с Акцизи. Предмет на облагане с Акцизи:
С акцизи се облагат алкохола и алкохолните напитки / бира, "Тихи вина", "Други герментирали напитки", "Междинни продукти", Етилов алкохол"/ ,тютюневите изделия / Пури и пурети, Цигари, тютюн за пушене/,автомобилите и енергийните продукти. Съгласно ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г , облагането на кафето и екстрактите от кафе с акцизи се отменя. Данъчно задължени лица са :

1. лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;

2. лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;

3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;

4. освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци;

5. данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;

6.лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите по т. 5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител;

7.лицата, които въвеждат на територията на страната автомобили от друга държава членка.
Горепосочените стоки подлежат на облагане с Акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз:
1. при тяхното производство на територията на страната;
2. при тяхното въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. при тяхното внасяне на територията на страната.
(2) Внасяне на акцизни стоки означава въвеждането на необщностни акцизни стоки на територията на страната, както и въвеждането на общностни акцизни стоки от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.
(3) Когато с въвеждането им на територията на страната стоките са поставени под митнически режим, внасянето им се смята за осъществено, когато те са допуснати за свободно обращение.
Задължението за заплащане на Акциз възниква от датата на освобождаване на Акцизните стоки за потребление.Освобождаване за потребление е изваждането на Акцизни стоки от данъчен склад с изключение на случаите, когато от момента на извеждането, стоките се движат под режим отложено плащане на Акциз.
Не подлежат на облагане Акцизни стоки, които:
- са предназначени за дипломатически и консултански представителства и представителствата на международни организаций и членовете на техния персонал
- за които в международен договор е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания с ефект еквивалентен на косвен данък.
- който са предназначени за въоражените сили на всяка друга държава-членка на НАТО за ползване от тези въоражени сили;

- тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;

- акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;

- внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;
- енергиини продукти, който не могат да бъдат използвани като моторни горива и горива за отопление;
- облаганите веднъж с акцизи стоки;
- изнасяните акцизни стоки - всички изнасяни стоки са освободени от косвени данъци, дори в някои случай износът подлежи на субсидиране, но с цел обхващане на данъкоплатците и предотвратяване на фиктивния износ, който води до укриване данаци, износът временно се включва към облагаемите стоки и внесеният акциз подлежи на възстановяване.
За възстановяване на съответния акциз е необходимо да се подаде искане за възстановяване на акциза до началника на митницата по седалище на лицето както и да се докаже плащането му със следната документация:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Акцизи и организация на облагането с акцизи. Предмет на облагане с акцизи. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.