Актуални предизвикателства пред политиката за защита на конкуренцията на ЕС


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
ЦМО

Дисциплина "Глобализация и регионализация на световното
стопанство"

КУРСОВ ПРОЕКТ

НА

Тема: "Актуални предизвикателства пред политиката за защита на конкуренцията на ЕС"

Разработил: Проверил:..........................

ВАРНА, 2013

Въведение

Свободната конкуренция е ключов елемент на отворената пазарна икономика. Тя стимулира европейското икономическо изпълнение и предлага на клиентите по-широк избор от продукти и услуги с по-високо качество на по-конкурентни цени.

Политиката за конкуренцията на Европейския съюз обезпечава, че конкуренцията няма да бъде нарушена на вътрешния пазар, като гарантира, че за всички фирми, работещи в него, ще се прилагат сходни правила.

Европейският съюз постепенно отваря за конкуренцията националния транспорт, енергетиката, телекомуникациите и пощенските пазари. Либерализацията на тези основни услуги дава възможност за повишаване на тяхната конкурентоспособност, подобрява качеството им и ги прави по-достъпни за всички потребители.

Конкуренцията се занимава със следните въпроси:
> споразумения между компании, с които се ограничава конкуренцията ;
> злоупотреба с господстващо положение ;
> сливания;
> усилия за отваряне на пазарите за конкуренция (либерализация);
> финансова подкрепа (държавна помощ) за предприятия от правителства в ЕС;
> сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията в страните от ЕС; ¹

Политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията цели да закриля и развива ефективна конкуренция в рамките на вътрешния и европейския пазар; да развива динамична пазарна икономика; да разпределя оптимално ресурсите и да защитава потребителите; да насърчава иновациите и предприемачеството; да засилва процесите на интеграция между държавите-членки и да установява общи правила за компаниите в Европейския съюз.

¹http://ec.europa.eu/competition/consumers/cooperation_bg.html
Актуални предизвикателства

Конкуренцията е механизъм на пазарната икономика, който влияе върху търсенето и предлагането. Наличието на ефективна конкуренция предполага пазар, съставен от независими един от друг стопански оператори, които се състезават помежду си за пазари, доставчици и клиенти. По този начин естествено се регулира баланса между качеството и цената с оглед задоволяване на търсенето и с цел реализация на покупко-продажби.

Съществуват две основни течения, отнасящи се до регулацията и функционирането на пазара. Първото е "Laissez faire", според което е най-добре пазарът да бъде оставен сам на себе си и на своята вътрешна регулация, защото той функционира и се развива най-добре при ненамеса на държавата. Според поддръжниците на това течение политиката за защита на конкуренцията е бариера и пречка за ефективното развитие на пазарните механизми. От другата страна имаме течението, според което има необходимост от по-голяма регулация на пазара, защото на него има сблъсък на интереси и ако той бъде оставен сам на себе си, ще се самоунищожи. Тези две виждания са застъпени и в ЕС, като следствие от тях е Политиката за защита на конкуренцията на Общността.

Тази политика се провежда на общностно ниво поради няколко причини. С оглед на вътрешния пазар и завършването му, тя става необходима за ефективното му функциониране и е предпоставка за изграждането на Икономическия валутен съюз. На преден план излиза нуждата от уеднаквяване на националните законодателства в тази област, тъй като със създаването на единния пазар на територията на ЕС се конкурират отделните държави-членки. Друга причина за уеднаквяването на националните законодателства е изравняването на правата и задълженията на участниците на пазара, които се различават поради разликата в провежданите от държавите политики в областта на конкуренцията.

Общността поставя няколко цели пред Политиката за защита на конкуренцията. Такива цели са открито пазарно стопанство със свободна конкуренция, повишаване конкурентоспособността вътре в ЕС и на самия него спрямо останалия свят, подобряване на икономическите условия за растеж, благосъстояние, заетост и други.

Политиката за защита на конкуренцията е от ключово значение за функционирането на вътрешния пазар, затова се основава на система от правила, предназначени да предотвратяват всякакво ограничаване на конкуренцията и да насърчават ефективното и развитие. Законодателството на ЕО за защита на конкуренцията има предимство над националното и се прилага директно от държавите-членки.

С правилата на ЕС относно конкуренцията се цели да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия:
> Конкуренцията трябва да е лоялна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Актуални предизвикателства пред политиката за защита на конкуренцията на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.