Алгоритми. Структурно програмиране.


Категория на документа: Други


б) Избиране на подходящи числени методи за решаваме на задачата.
Разработка на алгоритъма за решението. Представяне на алгоритъма чрез блок-схеми
След като е създаден математическият модел и са набрани числени методи за намиране на решението е необходимо де се разработи алгоритъмът, като най-напред той се представи във вид на блок-схема, а след това се запише като компютърна програма. Блок-схемата представлява графично изображение на даден алгоритъм определящо последователността от отделните операции, въз основа на които се получава решението. Тя трябва да се прави винаги. Блок-схемата се състои от отделени блокове. Означенията на блоковете, които са приети и унас са:
Програмна реализация на алгоритъма
За да се превърне алгоритъмът представен чрез блок-схема в програма, написана на езика на конкретната изчислителна машина е необходимо преди това да се решат следните въпроси:
а) Да се определи типа на основните променливи;
б) Да се реши колко и с каква размерност масиви са нужни;
в) Какви структури от данни ще се използуват;
г) Какви процедури (или подпрограми) ще бъде целесъобразно да се организират;
д) Какъв език за програмиране е най-удачно да се използува.
Настройка на програмата
След като програмата е написана на съответния алгоритмичен език започва процесът на нейната настройка, който има за цел пускането и в действие при отсъствие (поне видимо) на грешки. Грешките в програмите се подразделят на две групи:
а) Синтактични - това са грешки, които нарушават правилата на конкретния алгоритмичен език.
б) Смислови или логически грешки - тези грешки не нарушават формалните правила не езика, но водят до това, че програмата не извършва правилно действията които се изискват от нея.
Проверка на алгоритъма и програмата за коректност
След настройката следва да се извърши тестването на програмата. Една програма може да се счита, че работи правилно ако:
а) всички нейни клонове и участъци са проверени чрез съответните тестови примери;
б) работата на програмата е проверена за цялото множество от варианти на входните данни.
Изискването б) не е възможно да бъде проверено, тъй като комбинациите от стойности на входните данни са безкрайно много. На практика най-често се проверява цялостно изискването а), а изискването б) - частично, за важни варианти на входните данни.
Документиране на програмни продукти
Документирането на програмите е много важен въпрос. То е необходимо поради следните причини:
а) Документацията е необходимо преди всичко на самия автор на програмата за да може след време бързо да възстанови в паметта си организацията на продукта при възникване не необходимост от справки или подобрения и разширения на програмния продукт.
б) Документация е необходима на потребителите на продукта.
в) Тя е необходима и на програмистите, които ще продължат работата с продукта и неговата подръжка при промяна на местоработата на автора му.

Документацията се разделя на външна и вътрешна.

Най-важното което трябва да съдържа външната документация е:
1. Обяснителна записка
2. Математичен модел на задачата
3. Блок-схема
4. Листинг на програмата на език на високо ниво
5. Тестови примери и резултатите от тяхното пресмятане посредством ЦЕИМ.
6. Бланка за попълване с входни данни
7. Инструкция за потребителя на програмния продукт.
8. Инструкция за системния програмист
9. Инструкция за оператора на ЦЕИМ
10. Анализ на резултатите получени при работата на програмните продукти с реални данни

Вътрешната документация представлява част от програмата. Най-съществените нейни елементи са:
1. В началото на програмата следва да се дадат като коментар следните данни:
- заглавие, име не автора, дата на създаване;
- описание на предназначението на програмата;
- списък и описание на подпрограмите;
- списък и описание на променливите ;
- информация за входните и изходни данни.
2. Коментари за предназначението на използваните подпрограми и процедури, а така също за разклоненията в програмата.
3. Трябва да се използуват мнемонически имена за програмите и променливите, които да подсещат за тяхната функция в алгоритъма.

4. Коректност и проверка на алгоритми и програми
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритми. Структурно програмиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.