Алгоритъм за начално проектиране на многоканални комуникационни системи при уплътняване на преносната линия по време


Категория на документа: Други


Алгоритъм за начално проектиране на многоканални комуникационни системи при уплътняване на преносната линия по време

Тук ще разгледаме една от възможните алгоритми за използване на изведените аналитични изрази при синтезирането на многоканална комуникационна система с уплътняване на преносната линия по време. След това ще се илюстрират конкретни примерни пресмятания.Числените стойности на основните параметри на сигналите и на каналите за връзка,получавани с помощта на такива алгоритми, формират една обща база за проектиране на различните й структурни звена.Ще приемем, че всички първични аналогови сигнали са еднотипни.Нека са ни зададени: отношението "сигнал- шум '' (SNR)r [dB] в аналоговите предавателни части на каналите за връзка, максималната честота fmax в спектрите на първичните аналогови сигнали, времевата продължителност Ts на тези сигнали, размахът Rz на адитивната смес на сигнал и шум преди квантуването на сигнали в предавателната част на системата, броят на K каналите за връзка и отношението "сигнал-шум '' (SNR)r [dB] на изхода на устройството за разпознаване на банарните кодови импулси в приемната част на системата.При така съставено задание може да се използва следния алгоритъм за начално проектиране на многоканални системи при уплътняване на преносната й линия по време:

1. Оценява се динамичния обхват на първичните сигнали

Аналоговия сигнал е представен във времевата област , т.е че е от вида S(t).Терминът "динамичен обхват '' на даден сигнал характеризира интервала от оста S, в който осъществяват времевите изменения на този сигнал, т.е интервала на възможните стойности на S(t).Свързваме динамичния обхват на аналоговия сигнал с отношението сигнал-шум в аналоговата предавателна част на канала за връзка Ds=SNRt

Ds=10SNRt[dB]20
Следователно:

Ds=102020=10

2. Пресмята се честотата на дискретизация на първичните аналогови сигнали

Дискретизирането е като преход аналоговисия сигнал S(t) към дискретния сигнал S(tj=j∆t), или към сигналната редица S[j] , където j е цяло число и ∆t е интервала на дискретизацията. Стойността на ∆t се нарича честота на дискретизация на аналоговия сигнал. Това е честотата на следване на извадките от аналоговия сигнал по оста t или броят на тези извадки в единица време.Означавайки честотата на дискретизация с fd можем да запишем поставяйки знака за равенство .

fd=2fmax

Следователно:

fd=2fmax=2.4kHz=8kHz

3. Намира се съответната времева стъпка на дискретизиране на първичните аналогови сигнали

С приемането на твърдението, че най - общо установената по-горе обратна пропорционалност на ∆t и fmax се конкретизира до условието ∆t≤12fmax. Определяме най-малката допустима стойност на честотата на дискретизация, която все още гарантира извършване на прехода S(t)→S(j∆t) без информационни загуби.

∆t=1fmax

Следователно:

∆t=14kHz=0,25 ms

4. Оценява се броят на нивата на квантуване на дискретизираните първични сигнали

Разгледахме квантуването на дискретния сигнал като втори етап на получаването на цифров сигнал чрез АЦП и като втори етап от осъществяването на импулсно-кодова модулация в предавателната част на един канал за връзка. Преставахме квантуването като преминаване от дискретния сигнал S(j∆t) към цифровия сигнал Sk (j∆t),където Sk=k∆S (kє[0, N-1]),∆S е интервалът на квантуване, Sk са нивата на квантуване , чийто брой е N.Можем да изразим N чрез отношението сигнал-шум (SNR)t в аналогоата предавателна част на канала за връзка или чрез динамичния обхват Ds на аналоговия сигнал S(t).Непосредствено намираме: N= 1+SNRt и N=1+Ds2

N=1+10SNRt[dB]101/2
Следователно:

N=1+1020101/2 =10,05

5. Избор
Избира се работната стойност N като най-близката до N цяла степен на 2 с оглед 2n=N (формула N=mn за m=2). С това се определя и разредът n на двоичните числа, които изразяват нивата на квантуване.

N=mn

Следователно:

Избираме n=4;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритъм за начално проектиране на многоканални комуникационни системи при уплътняване на преносната линия по време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.