Алгоритъм за начално проектиране на многоканални комуникационни системи при уплътняване на преносната линия по време


Категория на документа: Други


Тогава имаме
-∾∾fQQdQ=fQ -∆S/2∆S/2dQ=fQ∆S=1, fQ=1∆S.
Получаваме
МQ=1∆S -∆S/2∆S/2QdQ=1∆SQ22∆S/2-∆S/2.
И търсения резултат за дисперсията на шума от квантуването
σQ2=1∆S -∆S/2∆S/2(Q-0)2dQ=1∆SQ33∆S/2-∆S/2=(∆S)212
Тъй като ∆S=RZN то σQ =RZ2.3. N
Следователно:

σQ=323.16=1155.424=0,0541

12. Времева продължителност на бинарните кодови импулси
Имайки предвид обстоятелствата, че общият ИКС, т.е SPSC(1+K), представлява последователност от кодови импулси с продължителност τ; при това, в j-тия интервал ∆t на дискретизация на аналоговия сигнал S1(t) на първия (q=1) канала се вместват K серии (с номера qє[1, K]) от по n кодови импулси; q-тата такава серия съответства на j-тата стойност Sk(q) (j∆t) на цифровия сигнал (на ИКС) в q-тия канал, т.е съответства на n-разредното m-ичното число SPSC(1+K) [j], което изразява тази стойност.Общия брой на кодовите импулси в j-тия интервал ∆t, който съответства на всичките K канали (на всичките числа SPSC(q) [j], qє[1, K]), e Kn (независимо от j и от m).Именно затова най-икономичното осъществяване на дискутираното вместване във времето изисква продължителност τ= ∆tKn на отделния кодов импулс (независимо от m). Така във всеки един от последователите (j=var) интервалите ∆t на дискретизация на S1(t) се образува съответстващата на този интервал част от общия ИКС SPSC(1+K).
И тъй като ∆t=12fmax за τ получаваме:

τ=12Кnfmax
Следователно:

τ=12.32.4.4.103=11024000=0,000000976s=0,9765μs

13. Необходима информационна пропускателна способност на многоканалната комуникационна система
Под информационна пропускателна способност на многоканалната комуникационна система при уплътняване на преносна линия по време ще разбираме максималното количество информация (изразено с измерително количество bit) което може да се предаде чрез SPSC(1+K) през всяко едно сечение Ɩ на преносната линия за единица време ( за 1 s).Ще означаваме важна характеристика с C1,ще бъде bit/s.При избор на двоичен цифров код (m=2) за С1 получаваме:

С1=2Knfmax
Следователно:

С1=2.32.4.4.103=1024000=1024.103

14. Количество информация, пренасяно от общия ИКС за времевата продължителност на първичните сигнали
То е приблизително равно на произведението на информационната пропускателна способност и времевата продължителност на първичните сигнали.

IPCS ≈ C1TS=2KnfmaxTS
Следователно:

IPCS ≈ C1TS=2.32.4.4.103.3=3072000

15. Необходима ширина на честотната лента на комуникационната система
Необходимата ширина на честотната лента на пропускане B и необходимата информационна пропускателна способност С1 на една многоканална (K-канална) комуникационна система, в която се използват импулсно-кодови сигнали SPSC(1+K) и уплътняване на преносната линия по време , са свързани с формулата В=С1/2

B=Knfmax
Следователно:

В=32.4.4.103=512000

16. Коефициент на грешките при възстановяването на бинарните кодови импулси

Качеството на възстановения ИКС се оценява с помощта на вероятността за погрешно решение при регистрирането на един бинарен кодов импулс.Тази величина се означава с Ре и се нарича още коефициент на грешки.Не е трудно да съобразим,че коефициента на грешки ре изразява и количество дезинформация, отнесено към сумата от количеството информация и количеството дезинформация, т.е отношението на броя на погрешните решения и общия брой на решенията.

Pe=exp-1410(SNR)τ[dB]10√π10(SNR)τ[dB]20
Следователно:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритъм за начално проектиране на многоканални комуникационни системи при уплътняване на преносната линия по време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.