Алгоритъм за обучение на медицински лаборанти при работа с нова апаратура, съобразно новите европейски стандарти


Категория на документа: Други


Въвеждане на алгоритъм за обучение на медицински лаборанти в лабораторно отделение на ББАЛ-Варна с цел повишаване на качеството на работния процес според новите Европейски стандарти

Клиничната лаборатория на ББАЛ-Варна е организирана за нуждите на Военноморска болница още от основаването и. С времето тя се развива, разширява и усъвършенства съобразно нуждите на диагностиката,контрола и мониториране на лечението на обслужвания контингент. В нея се извършват планови, спешни и специализирани изследвания по назначения от стационара и от приемно-диагностичното отделение. Обект на изследване са всички биологични течности. В клиничната лаборатория работят професионалисти по здравни грижи със специалност "клиничен лаборант"
.

Целта на въведения алгоритъм е чрез непрекъснато обучение в процеса на работа да се повиши качеството на предлаганите здравни услуги и клиничната лаборатория да е конкурентноспособна на пазара за здравни услуги.

За да се проведе така планирания алгоритъм трябва да се изпълнят няколко основни задачи:
-Обучение на новопостъпил служител в лабораторията
-Системно обучение на персонала относно новости в аналитичната практика
-Обучение за работа с нова апаратура или методика
-Участие в курсове за повишаване квалификацията на служителите
-Оценка на качеството на аналитичния процес в клинична лаборатория

Самия алгоритъм в изпълнение на поставените задачи минава през няколко стъпки:

А.Стъпки за рутинно обучение на новопостъпил в клинична лаборатория:

1.Всеки новоназначен лаборант се обучава в продължение на 1 месец на начина на работа в лабораторията по различните работни места като целта е да придобие опит в няколко направления-а именно:

=поведение при болния и отношение към него

=основни сръчности при вземане на биологичен материал,което включва вземане на венозна и капилярна кръв

=в методология за изпълнение на анализите включени в спешната панела на отделението

=запознаване с указанията за предпазване на персонала от инфекции (по инструкция на ХЕИ), правила за безопасност при работа с електро-медицински уреди, противопожарни правила

За проведеното обучение се определя отговорник -старшата лаборантка, като се определя и едномесечен срок .

2.След преминаване на едномесечния изпитателен срок следва двумесечно обучение за:

=придобиване на производствени сръчности на всяко работно място

=обучение за работа с апаратурата(компютърна грамотност)

=обучение за приготвянето на реактиви,зареждането на апаратите и ежедневната им подръжка по качествения контрол и измиването им

И тук отговорник за проведеното обучения е старшата лаборантка, срока за обучението е 2 месеца

3.По време на работа се обучава системно да разбира аналитичните принципи и да разбира клиничното значение на извършваните изследвания

Отговорник е лекарят завеждащ съответното отделение,обучението е безсрочно

В.Системно обучение на персонала за повишаване на квалификацията и внедряване на новостите в аналитичната практика

1.В началото на всеки работен ден и след приключване на анализите се обсъждат възникнали производствени проблеми, при приключване на дежурство се предава важна информация за проблеми с биологичния материал и апаратурата

2.Веднъж месечно се провежда производствено съвещание на което се обсъждат възможности за подобряване на качеството в отделението

Отговорник е началникът на отделението,срокът е постояненСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритъм за обучение на медицински лаборанти при работа с нова апаратура, съобразно новите европейски стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.