Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/


Категория на документа: Други


Висше Транспортно Училище " Тодор Каблешков " - София

Факултет " Техника, технология и управление на транспорта "

Катедра " Технология, организация и управление на транспорта "

ДИПЛОМНА РАБОТА

на Димитър Николаев Москов

Тема: " Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ "

Научен ръководител:................ Дипломант:..................
/ доц. д-р инж. Д. Димитров / / Д. Москов /

София 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

страница
1. Увод 3

2. Глава 1 Обща характеристика на технологията и организацията, както и

тенденциите за динамиката и обема на работата в гарата 6

3. Глава 2 Проучване и анализ на използваните методи за организация и управление на работата в разпределителните гари 15

4. Глава 3 Избор на методика за технологично планиране,

организация и управление на работата на гарата 26

5. Глава 4 Прилагане на методиката и съставяне на основните технологични

документи за организация на работата в гарата 33

6. Глава 5 Анализ, изводи и препоръки 47

7. Използвана литература 56

УВОД

Развитието на железопътната транспортна система на Р. България е в тясна зависимост от измененията в икономиката на страната. Нейната основна мисия е да спомага за балансирано регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, да ускори интегрирането на страната в европейските структури.

Интересите на Европейския съюз са насочени към създаване на единна железопътна мрежа, за което по инициатива на Европейската комисия е предложен План за действие поощряващ развитието на железопътната инфраструктура, прилагането на нови технологии и новаторски практики в подобряване условията за реализиране на товарни превози , което ще доведе до повишаване цялостното качество на логистичната верига и конкурентно способността на железопътния сектор.

Основна цел на дадената инициатива на ЕК е създаване на структурна европейска железопътна мрежа, като част от TEN-T, приоритетна за осъществяване на надеждни и ефикасни товарни превози, а това ще повлияе и на цялостното развитие на пазара за товарни превози. Особено място на тези цели е отредено в Бялата книга по въпросите на европейската транспортна политика до 2010 г. предвиждащо създаването на "коридори с приоритет на товарни превози", където се поставя ударението върху целта на Европейския съюз да развива интермодалността, т.е. "ефикасното ползване на различните видове транспорт независимо един от друг и комбинирано" и цитира проекта за насърчаване на "мрежа за железопътни товарни превози".

За развитието на българската железопътна мрежа е от съществено значение, присъствието й в Европейската железопътна мрежа, чрез разширението на съществуващите приоритетни за товарно движение коридори от Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS), като частично се използват съществуващите Транс-европейски транспортни коридори, 5 от които минават през нашата територия. След 2010 година с построяването на Дунав мост 2 и тунела под Босфора и реализиране на проектите за модернизация на участъците Видин - София, София - Пловдив и Пловдив-Свиленград, ще се създадат предпоставки за осъществяване на директна връзка за превози от Западна Европа в посока Средна Азия и Близкия Изток, която ще се яви като основна транспортна ос. Разработването на транспортните коридори ще създава условия за привличане на все повече участници в пазара на товарни услуги.

С приемането на Република България в Европейския съюз и интегрирането на транспортната ни система в европейската, се полагат огромни усилия за въвеждане и утвърждаване на европейските стандарти за модерен, екологосъобразен и сигурен транспорт, предприети са интензивни действия за хармонизиране на българското законодателство с европейското, създадени са условия за смяна на собствеността в транспортния сектор и за навлизане на голям брой частни компании на пазара на транспортни услуги, което да повиши качеството на предлаганите услуги на базата на изградените конкурентни отношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.