Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/


Категория на документа: Други


22340
2010
23891
2011
26280
2012
28908


При товарните превози най-добри са възможностите за развитие на интермодалния транспорт, съчетаващ предимствата както на железопътния и водния, така и на автомобилния транспорт. Ще се запази тенденцията за превес на автомобилния транспорт, както в международно, така и във вътрешно съобщение. Железопътният транспорт има добри перспективи по отношение на международния вносно - износен и транзитен трафик.

Решаваща промяна в преразпределението по видове транспорт и намаляване дела на автомобилния може да се постигне само чрез ускорено развитие на интермодалния транспорт.

Прогнозите показват прогресивно нарастване на товарния трафик до 2012 година, като нарастването ще е значително в новите пазари - интермодалния, контейнерния и международен трафик. По-голям ръст в превозите се очаква след 2010 година, както се вижда от таблицата, когато реализацията на големите инфраструктурни проекти ще бъде факт.

Развитието на товарните превози е ориентирано към увеличаване на превозите със специална организация - маршрутни, совалкови, блок-влакове, което и при очакваните увеличения на превозите, не гарантира увеличаване на вагонопотоци които могат да се очакват за преработка в разпределителните гари.

На база отчетни данни за последните 3 години и прогнозите за развитие на товарните превози е определено необходимото коловозно развитие на разпределителните гари до 2020 години [5].

Развитието на транспортния пазар поставя завишени изисквания към железопътната инфраструктура и в частност към оптимизацията дейността в разпределителните гари. Модернизацията на инфраструктурата им трябва да бъде насочена към подобряване и увеличаване на технико-експлоатационните параметри на железния път, съобщителната и осигурителна техника с цел постигането на по-рационално използване на наличната съоръженост.

Основните приоритети в модернизацията и развитието на разпределителните гари са насочени:
> Оптимизиране работата в разпределителните гари;
> Развитие на инфраструктурните съоръжения;

Основни действия за изпълнение на приоритетите
Приоритет 1. Оптимизиране работата в разпределителните гари

Целта на този приоритет е осъвременяване на прилаганите експлоатационни технологии за работа в гарите в съответствие с намалелия обем превози, което ще създаде условия за ефективно използване на коловозното развитие , увеличаване на технико-експлоатационните параметри и по-рационално използване на инфраструктурните съоръжения. Това ще доведе до намаляване разходите за тяхната поддръжка и по-голяма безопасност в гаровите операции.
Основните действия по този приоритет са:
> Осъвремяване на експлоатационната технология за работа във всяка една гара, с което ще се оптимизира коловозното им развитие, ще се определят неизползваемите коловози, които могат да бъдат извадени извън експлоатация, което ще доведе до намаляване на разходите за тяхната поддръжка;
> Оптимизирането на организацията на работа- влаковата и маневрената дейност, ще даде възможност за оптимизиране на персонала в гарата.

Приоритет 2. Развитие на инфраструктурните съоръжения

Целта на този приоритет е модернизация и развитие на инфраструктурните съоръжения за решаване на съществуващите проблеми за ефективно действие на осигурителната техника, специализираните съоръжения и железния път , за повишаване безопасността на движение и подобряване работата в гарите.
Основните действия по този приоритет са:
> Модернизация и развитие на съоръженията по железния път, с цел поддържане на оптимално коловозно развитие и съответните съоръжения към него. На база резултатите от извършваните изпитания на вагонозадържателите тип ASEA да се извърши подмяна на тези извън употреба, отремонтиране на негодните и определяне количествата, които могат да бъдат ползвани на редуцираните коловози;
> Модернизация и развитие на средствата за сигнализация и телекомуникация, автоматизация на отделните процеси, осъвременяване на осигурителните инсталации;
> Изграждане на системи за видеонаблюдение в разпределителните гари с цел ограничаване на посегателствата върху съоръженията в района на гарите, с център за наблюдение към транспортна полиция.

Решението на приоритетите за развитие на гарите ще спомогне за създаването на ясна визия за работата им за един по-дълъг период от време. По този начин големите разпределителни гари в София, Пловдив, Г. Оряховица, Синдел, Русе, Бургас и Варна могат да бъдат разглеждани като центрове за търговски услуги, насочени към изискванията и потребностите на клиентите превозващи товари, при по ефективно използване на техните съоръжения.

Усилията за подобряване ефективността на работа на разпределителните гари в европейските железници са насочени към :
> Усъвършенстване схемите на гарите, според преминаващия вагонопоток
> Модернизация и автоматизация на гаровите операции при обработка на вагоните;
> Внедряване на съвременни системи за движение на документите и оформянето им , автоматизация и компютъризация на процеса;
> Провеждане на мероприятия за оптимизация на работния процес с цел намаляване емисиите на шум.

Към проектиране реконструкцията на гарите в нашата страна и най-вече на тези, разположени по международните железопътни коридори да се пристъпи след като се определи оптималния брой и разположение на гарите, както и необходимия брой на коловозите в тях.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.