Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/


Категория на документа: Други


Да не се прибързва с демонтаж на коловози, които в момента не са необходими, докато не се изработи оптимизационна програма.

Да не се допуска разпродаване на терени, в и съседни на гаровите райони, които сега са собственост на НК "Железопътна инфраструктура".

При проектиране на реконструкцията да се предвиждат междуколовозни разстояния, освен за осигуряване на габарит и за пешеходни тунели между перонните коловози, за стълбови линии, кабели, дренажи и други комуникации.

В проектите да се предвижда максимално възможно запазване на наличните стрелкови и коловозни развития, съседните им сгради и съоръжения.

Надяваме се, че добре обоснованата реконструкция на гарите, разположени по нашите магистрални железопътни линии ще бъде принос за осигуряване на оперативна и технологическа съвместимост на нашата железопътна мрежа, с тези на другите страни членки на Европейския съюз.

Бъдещото развитие на железопътната инфраструктура и нейните съоръжения в големите разпределителните гари е насочено към оптимизиране развитието на тези гари чрез подобряване технологията на работа в тях, което води към ефективно използване на коловозното развитие, съоръженията за осигуряване, сигнализация и телекомуникация. Всичко това води към разширяване пазарните позиции на НК "ЖИ" и подобряване качеството на услуги предоставян от компанията; възстановяване, подобряване и увеличаване технико-експлоатационните параметри . За постигане на тези резултати на база анализа за състоянието на разпределителните гари и набелязаните приоритетни мероприятия за решаване на най-належащите проблеми е създадена програма за действие за период от 3 години и прогнозните средствата за нейната реализация .

Демонтирането на отделни коловози (Приложение 3), на коловозни групи и закриване на цели гари, както и продажбата на гарови терени, следва да се разреши, само ако се докаже, че дори при частично възстановяване на пътнико- и товаропотока, те няма да бъдат необходими.

Надяваме се, че преоценката на техническата съоръженост на нашите възлови гари ще допринесе за по-ефективното им използване.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.Проф. ктн. инж. Райко Генчев Райков, Организация на маневрената и влаковата работа в гарите, София, 1986 г.
2. К. и. н. Никола Х. Добрев, Илия С. Томов, Организация на движението в железопътния транспорт, София, 1987 г.
3. инж. Д. Лозанов, Ил. Томов, Организация на влаковото движение - част І, София, 1979 г.
4. проф. д-р инж. Йордан Тасев, гл.ас. д-р инж. Дарина Нитова, Научно списание, Механика Транспорт Комуникации, брой 3, 2007г.

5. инж. Тончо Караджов, Стратегия за развитие на големите разпределителни гари по железопътната мрежа, НК "ЖИ", 2007 г.
6. Технология на гара Горна Оряховица - разпределителна.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.