Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/


Категория на документа: ДругиИзграждането на мрежа за интермодални превози с построяването на железопътните терминалите в София, Пловдив, Русе и пристанищните във Варна и Бургас ще се създаде условия за увеличаване обемите превози в комбинирано съобщение за страната и транзит.

През последните 15 години, в резултат на либерализация на транспортния пазар в България, преструктурирането на икономиката и промишлеността, се забелязва тенденция за намаляване на превозваните товари и загуба на пазарен дял от страна на железопътния транспорт. С намаляване на превозваните обеми товари се измени и ситуацията в цялата железопътна структура, което неминуемо доведе до промени в работата на разпределителните гари. Драстично намаля обема на преработвани вагони, което доведе до изменения в технологията на работа в гарите и голям свободен резерв в техния капацитет. Това налага преразглеждане на основните им функции и създаване на стратегия за развитието им в близките 10 години, като на тях се гледа като на обекти с търговска ориентация, предлагащи определени услуги за обработка на преминаващите влакови потоци.

В товарните превози настъпиха съществени технологически промени. Очакванията, че след приватизацията частните фирми ще изпращат много единични вагонни пратки не се оправдаха, защото дребните пратки се превозват с автомобили. Крупните товародатели предлагат масови товари: въглища, руди, инертни материали и нефтопродукти. Те се превозват във влакове с постоянен състав наричани блок-влакове или във вагонни групи. В резултат на това намаля броя на многогруповите влакове и съответно маневрената работа в гарите рязко намаля. Разпределителната гара в Перник е закрита, Русе - Изток не се ползва, а Подуяне, Горна Оряховица и Синдел преработват много по-малък вагонопоток в сравнение с този преди около 20 години.

Много възлови гари и такива при големи селища през миналите години композираха влакове, поради което бяха наричани влако-образуващи. По изложените по-горе причини вече в тези гари само се преработват частично някои влакове, поради което е по - целесъобразно да бъдат наричани влакопреработващи.

Глава 1

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕХНОЛОГИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАКТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ДИНАМИКАТА И ОБЕМА НА РАБОТАТА В ГАРАТА

Разпределителните гари са предназначени за масова преработка на товарните вагонопотоци чрез разкомпозиране и композиране на влакове в съответствие с устанавената система за организация на вагонопотоците.

Те се изграждат на различни места по железопътната мрежа като пресечки на железопътни линии, имащи взаимна размяна на значителни мощни вагонопотоци, подлежащи за разпределение във връзка с по-нататъшното им придвижване. Гара Горна Оряховица е най-голямата разпределителна гара в северния регион, разположена на пресечната точка на две от главните железопътните линии II София - Варна, между гарите Поликраище и Джулюница и по IV Русе - Стара Загора между гарите Янтра и Самоводене, свързващи северната и южната граница на България.

В разпределителните гари [5] се преработват предимно далечни вагонопотоци, съгласно плана за композиране на влаковете. Тези гари разкомпозират и композират значителен брой директни товарни влакове, които преминават през няколко участъка без преработка или само с частична преработка. Освен това, всяка разпределителна гара разкомпозира и композира участъкови и локални влакове, които се движат по прилежащите участъци. Преработвайки местните вагонопотоци за населения пункт и обслужвания район, разпределителната гара композира и разкомпозира също така предавателни и извозни влакове за и от товарните гари и заводските гари, с които тя е технологично обвързана.

В зависимост от технологията на работа разпределителните гари обикновено имат няколко парка коловози с различно назначение, обработващи вагоните от едно или две направления на движение:

> Приемен парк;
> Разпределителен парк;
> Отправен парк .

Приемният парк е първото звено на разпределителната гара, където започва обработването на влаковете, пристигащи за разкомпозиране. Гарата получава предварителна информация за намиращите се на подхода влакове във вид на телеграма-натурка където е оказана последователността на вагоните в състава по номера, назначение, тегло, вид на товара и други данни. На база на тази информация предварително се организира разпределението на състава, на кой коловоз трябва да бъде отправен всеки един вагон.

Разпределителният парк по своето разположение, съдържание на работа и съсредоточаване на вагонния парк заема централно място в технологията на гарата. Той е разположен между гърбицата и изтеглителните коловози за преработка на вагоните. Прилежащите коловозите са специализирани за набиране на вагони в определени назначения, предвидени в плана за композиране.

Основните процеси извършващи се в разпределителния парк са:
* набиране на вагони;
* технически и търговски преглед на вагоните и отстраняване на неизправностите;
* под композиране на съставите в процеса на набирането и завършване на композирането след набирането им за цял състав;
* операции за подготовка на съставите за гарите без отправен парк за изпращане.

В Отправният парк се подготвят съставите за заминаване още докато се намират под набиране и в процес на композиране на разпределителните коловози. Подготвят се документите за заминаване на влака и се извършват операциите по заминаването му, които включват всички видове прегледи, прикачването на влаковия локомотив и изпробване на спирачната система.

В зависимост от прилаганите разпределителни устройства разпределителните гари се делят на гърбични и безгърбични.

На безгърбичните разпределителни гари разкомпозирането и композирането на влаковете става на изтеглителните коловози или полугърбици.

На гърбичните гари операции по разкомпозиране се извършват чрез разпределителни гърбици, които са специални устройства, при които вагоните се предвижват чрез силата на тежестта. Тези устройства се строят в гари с голям обем маневрена работа по разкомпозиране и композиране на влаковете.

В зависимост от разположението на парковете, гарите биват три вида:
> с последователно - когато се предвижда разполагането на приемния парк на входна част на гарата, след това - разпределителния, а на изходната страна - отправния парк , като между първите два се разполага гърбицата, а между вторите два парка - маневрените изтеглителни коловози ( гари Подуяне, Г.Оряховица)
> с успоредно разположение на парковете ( гара Русе);
> комбинирано ( гара Пловдив, Синдел, Варна, Бургас)

В разпределителните гари освен устройства за преработване на вагоните към които се отнасят парковете, маневрените изтеглителни коловози и гърбиците, съществуват и устройства за товарна и пътническа дейност, но в големите железопътни възли тези устройства са незначителни, поради това че гарите са специализирани предимно за обработка на вагони.

Въз основа на изпратените доклади за състоянието на инфраструктурните съоръжения в гарите се очертават 3 основни проблеми съпътстващи тяхната дейност и застрашаващи безопасността на движение. Това са техническото състояние на:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и актуализация на технологията и организацията за работата на разпределителна гара /ГОР/ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.