Анализ и диагностика на разходите за заплати, амортизации, брак и други разходи


Категория на документа: Други


Анализ и диагностика на разходите за материали,заплати,амортизации,брак и комплексни разходи.
За осъществявване на производствено - стопанската дейност на всяко предприятие са нужди материални ресурси , които то набавя от ресурсните пазари. Това са предмети на труда,които формират материално - вещественото съдържание на новосъздадените продукти , или им придават определени свойства, или спомагат за нормално осъществяване на производствения процес.
Разходите за материали заемат значителен дял в себестойността на продукцията както по икономически елементи , така и по статии на калкулацията, поради което тяхното сниженние трябва да има приоритетно значение за всяко предприятие.
Един от видовете анализ на разходите за материали е чрез анализа на себестойността по статии на калкулация.Тук разходите се групиират в зависимост от техния вид, икономическата същност , място на възникване и начин на отнасяне в себестойността на отделните носители . Разкрива се равнището на разходите и абсолютното изменение на обема и структурата на разходите спрямо предходната година , спрямо плана,динамиката и тенденциите в изменението им ,както и количественото влияние на изменението по отделни статии в общото изменение.
Освен това анализът се насочва и към анализ и оценка на равнището и изменението на себестойността на единица продукция по видове изделия - общо и по статии на калкулацията.ТОзи анализ разкрива равнището и изменението на разходите по видове изделия и да се търсят резерви за икономия на разходи и от там нарастване на рентабилността и печалбата по отделни видове изделия и за предприятията като цяло.
Друг вариант за анализ е свързан с влиянието , което оказва изменението на материалните разходи за производствено-експлотационни нужди и на ефективността от използването им- материалоотдаването или материаловъзвращаемостта върху изменението на обема на производството и продажбите.
ТАБЛИЦА стр.281

Зависимостта между мат.разходи и обема на производството е от мултипликативен вид :
Прреал=Рм.общо x Мо
Абсолютното изменение на обема на произв.продукция е ∆Прреал=Прреал.ф -Пррал .о.
Влиянието на гакторите върху това изменение ще се изчеисли като използваме методът на абсолютните разлики :
-влияние на промените в разходите за материали
∆1=(Рм.общо.ф.- Рм.общо.о.)х Мо.о.
-влияние на промените в материаловъзвръщаемостта
∆2=(Моф-Моо) х Рм.общо ф.
Промените в материалните разходи са екстензивен фактор,а промените в материаловъзвращаемостта са интензивен фактор за нарастване обема на продукция,поради което вниманието трябва да се насочи именно към повишаването на ефективността от използването на материалните и енергийните ресурси.
Разходите за възнаграждения / раб.заплата също заемат значителен дял в себестойността на продукцията както по икономически елементи, така и по статии на калклацията , поради което тяхното снижение трябва да има приоритетно значение във всяко предприятие. Има различни методи за определяне на разходите , които отиват за заплати. Най използваните методи са :
Метод на сделната разценка - тук работната заплата зависи от произведената единица продукция.Общият размер на средствата за работна заплата на работниците се определя като произведение на планирания обем продукция в натурално израцение и сделните разценки по отделните видове продукция.
Метод на нормовремето - използва се за определяне на средствата за работна заплата на работниците, работещи по норми за време. Размерът на средствата за работна заплата при този метод се определя като произведенеие на обема на продукцията по видове изделия,планова трудоекмост на единица продукция по видове изделия и средната тарифна ставка на работниците ,участващи в производството на тази продукция .
Метод на база тарифни ставки - използва се за определяне на средствата за работна заплата на персонала ,работещ по повременната система . Средствата се определят като произведение на общия планов ефективен фонд време на персонала за периода и плановата средна тарифна ставка за единица време.
Акорден метод - размерът на средствата за работна заплата се определя на база обема на работата и размера на възнаграждението за нейното извършване .
Друг популярен метод е Методиката за анализ на влиянието ,което оказва изменението на разходите за средства за работна заплата (СРЗ) и на ефективността от използването им -заплатоодаването или заплатовъзвращаемостта (ЗО)върху изменението на обема на производството (СП).Tаблица стр 282
Зависимостта между разходите за заплати и обема на производството е от мултипликативен вид
ПРреал=СРЗх Зо, а абсолютното изменение на обема на произведената продукция е
∆ Прреал=Пр реал.ф. - Пр реал.о
Количественото влияние на факторите върху това изменение се изчислява като се използва методът на абсолютните разходи:
А) Влияние на промените в разходите за заплати
∆1=(СРЗф - СРЗо) х Зоо
Б) Влияние на промените в заплатовъзвръщаемостта
∆2=(Зоф- Зо о )х СРЗф
Промените в разходите за заплати са екстензивен фактор,а промените в заплатовъзвраещамостта са интензивен фактор за нарастването на продукцията .
Анализ и диагностика на разходите за амортизации
Разходите за амортизации са израз на пренасянето на стойността на средствата на труда (аморт.активи) върху новосъздадения продукт.Годишният им размер (аморт.квота) представлява систематични разпределение на амортизационната сума на тези активи през годините на полезния им живот, на базата на предварително определените амортизационни норми , съобразено амортизационната политика на предприятието и избраните методи за амортизация.Те са важна част от разходите , защотто са източник на възстановяване и поддържане средствата на труда в предприятието , източник за поддържане на неговия капацитет и дееспособност.Те играят вацна роля във възпроизводствения процес.
Всяко предприятие в съответствие със счетоводното законодателство се стреми да начислява колкото мжое по - голям размер аморизации,защото те са вацен източник на нетен паричен поток и на данъчна изгода.От друга страна те увеличават експоатационните разходи и намаляват ефективността на стопанската дейност.
Величината на разходите за амортизации (Ам) зависи от стойността на амортизируемите дълг.активи ( ДА) и от средния коефициент на амортизация ( Кам.) , който е резултат от използваните фодишни аморт.норми за отделните активи : Ам = ДАхКам , където
Кам =( Ам/ДА) х 100
Обемът на произведената продукция и продажби може да се представи като зависимост от разходите за амортизации и амортизационовъзвръщаемостта :
ПРреал=Ам х Ам.о.
Прреал = ДА х Кам х Ам.о.
Чрез метода на абсолютните разлики или верижни замествания може да се изчисли :
-количественото влияние на факторите върху размера на разходите за аморт.
- влиянието на факторите върху обема на производството.
ИЗВОД: НАЙ - пълно натоварване и използване на активите на фирмата ще доведе до нарастване на ефекта от мащаба , снижение на издръжката на производсвото и повишаване на неговата ефективност.
Анализ и диагносстика на разходите и загубите от брак в производството .
Анализът на загубите от брак се насочва към разкриване равнището и изменението на загубите от брак , както и анализ на факторите , оказали влияние върху това изменение. Таблица стр.285
Изчисленията за нуждите на анализа протичат в следната последователност :
Намира се абсолютното отклонение на загубите от брак, намира се влиянието на факторите , формиращи величината на загубите от брак (абс.отклонение е = на сумата от отклоненията по отделните елементи); намира се кол.влияние на факторите върху абсолютното отклонение на загубите от брак на база зависимостта : Рбр=Сб х Кбр
Анализ и диагностика на комплекните разходи (разходи за организация и управление и за продажба на продукция)
Разходите за организация,управление и продажба на продукция се отнасят към непреките , многокомпонентни разходи.Те се вкл. в себестойността на отделните видове изделия НЕПРЯКО,по икон.път и пълна себестойност по отчет се формира по извънсчетоводен път. Тези разходи са големи, заемат значителен дял в пълната себестойност на продукцията.Целта на анализа на тези разходи е да разкрие абсолютното отклонение и динамиката , структурата и раавнището на тези разходи спрямо плана и спрямо базисния период .Трябва да се има впредвид ,че една час от тях са променливи разходи и зависят от обема на производството, а друга зависят от реживам на работа в предприятието и от друга страна те са част от постоянните разходи за опр.период от време.
Когато се извършвасравнение и анализ на тези разходи по отчет спрямо плана , предварително се преизчислява техният размер по план , сцел да се изчисли прака нареченият коригиран план, в който :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и диагностика на разходите за заплати, амортизации, брак и други разходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.