Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: ДругиГотовата продукция на "ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е предназначена главно за износ. Най-големите консуматори на продукцията на готовите храни са Австрия, Канада, Съединените Американски Щати и някой от страните на Европейският съюз.

Основните клиенти на фирмата могат да се разделят според пазарите, на които реализира продукцията си, в две основни групи:
- за вътрешния пазар, основни потребители са големите хипермаркети - продуктите им се предлагат във Билла и в Метро, както и във фирменият им магазин в град Нова Загора.
- за външния пазар, основни потребители са фирмите с разработен и разширяващ се пазарен дял. Най-висок е относителният дял на гръцкият пазар.

Изхождайки от високото качество на произвеждания асортимент, голямото търсене на вътрешния и външен пазар, дружеството е сключило договори за износ с различните страни с които осъществява износ на продукцията си.

3.Диагностичен анализ на основните дейности и резултати на фирмата

3.1 Анализ на принципите осигуряващи промяна и подобрение във фирмата

Промяната e процес, при който се усъвършенства организацията, като се променя нейната система така, че тя по - добре да пасва, да съответства на потребностите, интересите и очакванията на индивидите, които работят в нея.

Основните фактори, които налагат необходимостта от промяна и усъвършенстване са следните:
- Конкуренцията като съревнование за пазари,за ресурси, за идеи за финанси и други;
- Незадоволителното равнище на качеството в нашата страна, т.е ниското равнище на националоното качество и тоталното незачитане на клиента;
- Големите загуби от разточителство, брак, преработки,поправки, ремонти,неневремените доставки и други;
- Слабости и грешки в управлението на страната и частност на бизнаеса и бизнес организациите.
Принципите на работа по подобрението биват:

* Насоченост към клиента

Когато предлагането реално надвишава търсенето, когато има наситени пазари и силна конкуренция, потребителят - клиента се превръща в "бог" на комуто всички се кланят.

Потребителят е най-важната фигура в бизнеса.Той не зависи от нас, а ние от него. Потребителите са зелта на нашата работа. Те са част от нашият бизнес.

Потребителите са хора, които идват при нас със своите нужди и грижи, и нашата работа е да ги задоволяваме.

Потребителите заслужават най-вежливото и внимателно отношение от наша страна, което можем да им предложим.

Потребителят се интересува от ценността и полезността на вещите и услугите, които означават качество и надеждност на умерени цени. В новите условия всеки трябва да разбира важността на потребителя.

Всяка фирма има два вида клиенти външни и вътрешни

Външни клиенти са отделни хора или организации, които купуват нейните продукти- стоки или услуги. Тези клиенти имат конкретни потребности, желания, интереси и очаквания. Те се стремят да получат възможно най-добро качество на приемлива за тях цена.От гледна точка на клиента добре проектираният и добре изработен продукт трябва още да е привлекателен на външен вид, лесен за разопаковане, инсталиране,използване ремонтиране и изхвърляне.

Една фирма е насочена към своя външен клиент, когато прави всичко възможно да удовлетвори кръга на потребностите, изискванията, очакванията и интересите на своите клиенти.

Вътрешните клиенти са нейните служители - нейния персонал, който според Абрахам Маслоу имат основни категории потребности, които стоят в основата на тяхната мотивация.
- Физиологични потребности - това са потребностите от храна, питие, дрехи, почивка, секс, и са свързани с физическото оцеляне на човека;
- Потребности от безопасност и сигурност - физическа и психическа безопасност, сигурност за живота, здраве, психиката на човека, сигурност за материалното му състояние и работата на работното му място.
- Социални потребности - потребностите от съпричастност
- Потребности от уважение - потребности от самоуважение, лични постижения, компетентност, уважение от страна на околните, признание, почит и слава.
- Потребности от самореализация - потребност от реализадия на потенциалните възможности, потребност от растеж в йерархията и израстване като личност.

Какво означава принципът за ориентацията към клиента в светлината на теорията на Маслоу?
Това означава фирмата, респективно нейното ръководство, да отчитат тези потребности и мотиватори на поведението на работниците и служителите и да се стреми да ги задоволи, като от това се постига взаимна полза.

Ръководството ще откликне на потребностите на своите вътрешни клиенти, когато:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.