Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: Други


- осигури достатъчно справедливо парично възнаграждение
- предостави чисти и безопасни условия на труд
- предостави на сътрудниците си такава работа, която ги приобщава един към друг
- създава ефективни групи и екипи
- въвежда ефективни системи за комуникация и обсъждане на проблемите
- стимулира неформалните групи
- създава условия за обществена активност
- полага грижи да осигури на подчинените си по-съдържателна работа
- осведомява ги за постигнатите от тях резултати
- привлича подчинените си към подготовка на всички важни за фирмата решения
- подпомага подчинените да растат в йерархията
- осигурява системно обучение
- цени и възнаграждава компетентността и прецизното изпълнение
- поощрява и развива творческите способности на сътрудниците си
- предоставя на подчинените си сложна и важна работа
осигурява възможността за обучение и развитие.
Тотално качество

Качеството означава да бъдат удовлетворени изискванията на клиента.Клиентите са извън и вътре във фирмата.Всеки отделен служител звено или функция винаги играят двуяка роля - на доставчик и на клиент на други хора,звена и функции в същата фирма и извън нея.
Ако всеки отделен служител, звено или функция са наясно със своите изисквания към своите "доставчици" и ако последните правят всичко, за да удовлетворят тези изисквания; ако фирмата възприеме, че качеството означава да бъдат удовлетворени всички изисквания на клиента и убеди в това схващане всички вътрешни и външни клиенти, то тази фирма е постигнала тотално качество, защото в нея качеството се прави от всички, за всички, във всичко и навсякъде.
Тотално участие

Подобрението и промяната може да се осъществят само ако ВСИЧКИ кадри, заети във фирмата, участват в нейното замисляне, планиране организиране и осъществяване, чрез децентрализиране на отговорностите до реалното равнище на професионална компетентност и чрез засилване на пряката хоризонтална комуникация и координация. Подобрението е дело на всички, като отговорността расте с йерархията на постовете.

Постоянство на усилията

Процесът на подобрение не е краткотрайна кампания, нито инцидентно начинание. Това е един продължителен процес на постоянно и упорито усъвършенстване, който води до създаване на трайни навици в работата.

Особено важно е създаването на нагласа и навик "всеки ден нещата да се вършат малко по-добре от вчера".
Приоритет на поощренията пред наказанията

Подобрението и промяната може да се осъществят успешно в подходяща социално-психологическа среда.

Във фирмата напоследък ръководителите се опитваха да подобрят трудовата дисциплина със строги санкции. Още по-строги бяха те по отношение на кражбите. Няколко месеца се наблюдаваше по-строг ред и дисциплина, след това нещата слязоха още по-ниско от преди. За това време работниците намериха нови пролуки в системата за контрол и начини да избягват наказанията.

Наказанията водят до несправедливост , от която човек става затворен, несъпричастен и изпитва желание за отмъщение спрямо този, от когото е получил наказанието.

Най-важното в работата по подобрението е системното и непрекъсното намаляване грешките и дефектите не като се наказват хората, а като се търсят причините , за да се отстранят.

Предотвратяване на грешките и проблемите

Качеството може да се подобри със системни и комплексни мерки, които обхващат всички фази на възпроизводствения процес, всички етапи на жизнения цикъл на продукта, всички звена от възпроизводствената верига, всички фактори и условия, които им влияят. При това е необходима нова роля на ръководството, колективно и индивидуално участие в подобрението, непрекъснато усъвършенстване на процесите и системите.

Задължително условие за непрекъснатото усъвършенстване на дейността на фирмата и на качеството е изменението и подобрението на системите, които контролират производствените процеси. Множеството от грешки се допускат не по вина на работниците - те най-често са неволни изпълнители, принудени да работят в обстановка, която често се контролира от остарели, тежки и тромави системи. Ръководителите също могат да не допускат явни грешки; единствената тяхна грешка се свежда в това, че те позволяват да функционират системи, които не са адекватни на условията и съвременните изисквания. Като се отстраняват или предотвратяват грешките, не трябва да се критикуват хората.

Ключовата роля на ръководството

Нито една програма, нито проект за подобрение, биха могли да бъдат осъществени без активната и ключова роля на ръководството. Ръководството е отговорно за по-голямата част от допусканите грешки и дефекти в една организация.
Качествена фирма

Има фирми, които могат да се нарекат "некачествени". При тях една една голяма част от изброените елементи на качествената фирма не съществуват. Характерно за тях е, че те също могат да произведат продукти, чиито свойства съответстват на изискванията на потребителя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.