Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: Други


Това обикновено се постига с цената на високи разходи (много поправки, доработки, брак и пр.), ниска производителност, много проблеми, напрежение и главоболия в управлението и производството. Хората не са съпричастни към фирмата, бързо се уморяват, цари напрегната атмосфера, в нея често се краде, наказанията са стил на работа, има малко ентусиазирани хора и много незаинтересовани наблюдатели. В тази фирма се говори много за заплати, но те се получават трудно, защото повече се говори, отколкото да се свърши нещо добре, за да се получат високи възнаграждения.
Фактологически и фактографски подход при разкриване и анализ на проблемите

Този подход се реализира, като се използват обективни методи за измерване, за да се получат реални данни за реални факти и се прилагат строги научни методи за анализ на данните.

Модерното управление се основава не само на здравия смисъл, а преди всичко на измервания и статистика.

Често в нашата практика се пренебрегват точните измервания или не могат да се постигнат такива. Знаят се много хронични проблеми, но не се дефинират на база точни данни (знае се, че се губи много от някакъв ресурс, но от къде, колко, поради какви точно причини - това не е особено ясно) и особено чрез езика на парите.
Селективен и последователен подход

В управлението, особено за целите на подобрението, е важно да се диагностицират малкото на брой важни проблеми и към тях да се насочат действените ресурси. Важните проблеми се дефинират най-често на езика на парите. Важни са онези продукти, които имат значителен дял в продажбите и при които има значителни загуби на доход по различни причини.

Взаимната изгода

Този принцип на подобрението и модерния мениджмънт се основава на мислене от типа "печеля - печелиш", (П/П), т. е търси се печелившата игра и за двамата партньори. Това е състояние на нещата, при което се търсят взаимни области във взаимоотношенията; добро решение за всички; виждане за живота като взаимозависим, не единствено като арена за състезание.

"Печеля - печелиш" е утвърден от живота принцип и той не мож$ да не се реализира, ако и двете страни са ориентирани към клиент; (всеки един човешки контакт може да се разгледа от гледната точка н; това, че всеки е клиент на другата страна и едновременно доставчщ на тази страна). На този принцип винаги може да се осланяме и да г< прилагаме, независимо от това, че има много хора и винаги ще има които мислят и действат на принципа "печеля - губиш". Тогава имам| просто един изход: няма сделка. Това е ситуация, която винаги е н разположение.

3.2.Анализ на състоянието на производствените разходи и възможностите за относителното им намаляване

Необходимостта да се намаляват разходите и да се избягва разхищението вероятно никога не е имала по-голямо значение, отколкото в този момент.
Приносът на ръководителя може да бъде по-ценен, ако:
1. Непрестанно работи по въпроса

Сигурен начин да се поддържа ниско ниво на разходите е постоянното осъзнаване на следния факт: всеки елемент на трудовата дейност, всяко късче материал или суровина, всяка минута, всеки кът от работното пространство, енергията и останалите изисквания на производствения процес имат конкретна стойност, изразяваща се в левове. Ето защо ясно трябва да се осъзнава разликата между икономично и разточително използване на труда, материалите и оборудването.
2. Елиминиране на разходи

Елиминирането на неща, които струват пари, е сигурен начин да се пестят пари. В много случаи задълбоченият анализ за дадена операция и връзката й с цялостния производствен процес показва, че тя трябва да се отстрани.
3. Откриване на забравени разходи

Необходимо е ръководителят да се дистанцира от съществуващата организация на производството и да прецени всяка съставна част от гледна точка на дейността през очите на външен човек.
4. Отстраняване загубите на време
* Времето, което не е производително, е загубено. Приемаме, че е неизбежно да губим минути в чакане на части и материали или за почистване на машината преди следващата операция - това се счита за неотделима част от производствената дейност. Можем да отстраним такива загуби на време, като планираме правилно последователността на операциите, използваме предимствата на съвременни машини, модерна организация на работното място.
* Отсраняване на излишното маневриране
* Елиминиране на страничните разходи
* Елиминиране на разходите, като се комбинират операции
* Отсраняване на неизползвания инвентар, машини и инструменти
* Премахване на извънредния и допълнителен труд

Необходимо е да се планират и регулират изискванията на производството, като съставяте задълбочено мрежовите си и времеви графици, както и тези за експедиране, разходите за плащане на допълнителен труд.
5. Да се намери икономически метод

Ключът към контрола е откриването на истинската причина за отсъствията. Отсъствията струват пари! Всеки знае и разбира това - използвайте го! Ако е възможно, покажете на служителите колко струват отсъствията им пари. Както редовно отсъстващите, така и звената с необичайно висок процент изискват специално внимание от страна на прекия ръководител.
* Ръководителят да води собствена документация, за да открие истинската причина, която е представена в писмен вид и да докаже , че това е сериозно.Да се практикуват служебни обаждания, приятелско- неофициално държание и съсредоточаване върху най-сериозните нарушители. Използване на аргументи, за да се внуши идеята, че отсъствията на един човек са в ущърб на всички работници в отдела.
Отсъствията и текучеството

В много фирми вече се разбира, че има определена връзка между отсъствията и текучеството - отначало работниците започват да се явяват нередовно, след това напускат или биват уволнени. Прекият ръководител е човекът, който има най-добри възможности да контролира загубата на работна сила.
Лесно е да се заеме позицията, че отсъствията и текучеството са неизбежни. В края на краищата, казват хората, защо да се тревожа за тази служба, след като мога да отида и другаде, особено при тези ниски цени на труда. Ако са на първото си работно място, те са стреснати от странните за тях условия и изисквания на индустриалното производство. И така те могат да започнат да отсъстват без причина и накрая може би въобще ще напуснат.

Полагането на извънреден труд е съществена причина за увеличаване на разходите. То може да бъде избегнато, но всъщност става напълно неуправляемо, ако ръководството не вземе мерки да го контролира. Първото изискване е ефективното използване на работното време на работниците и пълното натоварване на машините. Задълбоченият анализ на извънредния труд, който не е предизвикан от аварии в оборудването, спешни поръчки или сезонни кампании, ще ви даде начален старт.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.