Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: Други


Всяко решение, всеки метод, всяко подобрение, всяка стъпка, която правите като ръководител, се отразяват върху цената, на която функционира вашият отдел. В тази област можете да направите най-значителния си и забележим принос към успеха на фирмата. Разбира се, вашата основна функция е да следите за извършването на работата, но не на всяка цена. Когато откриете начин да усъвършенствате функци - онирането на отдела с подобрени и по-икономнчни методи, вие правите толкова голям принос към общия успех, колкото и когато спазвате и производствените срокове и норми.

Макар че повечето от истинските ремонтни работи се извършат от отдела по поддръжка, всеки началник и всеки работник трябва да имат съзнателно отношение към въпроса по поддръжката. Ръководителят в производството трябва във всеки момент да сътрудничи с ръководителя на поддръжката, особено по въпроси за подготовката на ремонтните графици. Опитайте се да сътрудничите и да улесните екипа по поддръжката, за да ви окаже необходимата помощ, когато проблемът ви наистина е спешен.

Всеки ръководител, който може да повиши участието на служителите във фирмената програма за внасяне на предложение, ще спечели признание като човек, ръководещ отдела си ефективно и държащ сметка за производствените си разходи.

3.3 Анализ на качеството, на работата по качеството и на системата по качеството

За високото качество на предлаганите продукти могат да свидетелстват много фирми от целия свят. Предлаганата широка гама интелигентни решения за техните складови нужди е с доказана ефективност на направените разходи и изработена в сътрудничество с най добрите инженерни решения в бранша.

В "ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД при производството на продуктите се прилага система за внимателна селекция и обработка на използавните материали заедно със строг контрол на производствените процеси.

Използваната Системата за покритие тип катафоресис представлява боядисване чрез автоматични процеси, катодно покритие, като повърхностите са предварително обезмаслени и третирани с фосфати / предварително фосфатиране на повърхностите/. Тази система на покрите предпазва от корозия и позволява на боята да проникне и в най-недостъпните места, включително и тези скрити и невидими за човешкото око.

При системата катафоресис се постига химична връзка между атомите на метала и тези на боята.

Катодната система се използва в автомобилната промишленост за да се предпазят металните части.
3.3.1 Разходи и загуби по повод качеството

Съгласно новите схващания и нормативни документи качеството е способността на съвкупност от присъщи характеристики на продукт, система или процес, да изпълни изискванията на клиентите и на други заинтересовани страни. Терминът "качество" може да бъде използван заедно с прилагателни като "лошо", "добро" или "отлично". Изискванията могат да бъдат формулирани от различни заинтересовани страни:

- Изискване към качеството

- Политиката по качеството

- Цел по качеството

- Планирането на качеството

- Контролът на качеството

- Осигуряването на качеството

- Подобряването на качеството

3.3.2Осигуряване на качеството
3. Обща характеристика на състоянието на качеството и системата за контрол.

Качеството на произвежданата продукция отразява възможността на фирмата да отговаря на изискванията и стандартите на потребителите. Анализа за състоянието на качеството има следните задачи:

- установяване на постигнатото равнище на качеството

- разкриване на факторите влияещи върху качеството

- разработване на конкретни решения за подобряване на качеството в най-кратък срок

Анализа започва с изучаване на рекламациите от клиентите, тъй като те се отразяват пряко за намаляване на имиджа на фирмата. За тази цел се съставя таблица в която се описват произведената продукция, бракът и евентуалните причини за тяхното появяване. С тази таблица се постигат следните цели:

- позволява да се проследи динамиката на рекламациите

- да се систематизират дефектите по причини и виновни лицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.