Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма


Категория на документа: Други


Ръководството на всяка фирма е длъжно да създаде благоприятни и хигиенни условия на труда, отговарящи на общоприети критерии и условия.

Фирмите подпомагат и развиват участието на сътрудниците си в развитието и управлението на фирмата.

Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различни ситуации по начин, който те сами избират. Хората не реагират пасивно на вътрешните и външните влияния. Ние получаваме информация "преработваме" я и сами вземаме решение какво да правим. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да постигнем някакви резултати, имаме определени желания, позиции, цели и ценности, които ни карат да избираме това поведение. Това е механизмът на мотивацията.

Ефективността на човешкия ресурс има три измерения: умение, мотивация и адаптивност. Даден работник може да е умел и мотивиран, но той няма да бъде полезен, ако не е в състояние да се адаптира към необходимите изменения в производствените условия. Следователно от съществено значение е да се благоприятства за тези критично важни характерни черти на работната сила.

Atlantis ERP обслужва цялостната търговска, финансово-счетоводна, производствена и отчетна дейност на фирмата.

Балкан Сървисис осигурява пълния набор от финансово-счетоводни консултантски услуги и услуги по оптимизацията на внедрената ERP система. По препоръка на Балкан Сървисис беше извършена и цялостна реорганизация на бизнес плана
3.5 Анализ на стила, методите и ефективността на ръководния екип

Стила на управление на ръководство преминава към демократичния стил отколкото към авторитарен. Ръководството се старае да спазва принципите, но не винаги това може да става. Най - често става така, че не се предвиждат навреме проблемите, понякога също се разхищават материали.

При вземане на решения се разглеждат внимателно всички алтернативи преди да се избере точната. Това спестява много време, допуснати грешки, но и трупане на опит.
Ефективността на организацията се определя от:
1. Силен управленски екип.

2. Добре мотивиран, всеотдаен, квалифициран и гъвкав персонал.

3. Добра колективна работа в цялата организация.

4. Непрекъснат стремеж към новаторство

5. Ясно формулирани цели и стратегии за изпълнение.

6. Положителна фирмена култура.

7. Процесен подход и ориентация към клента.

8. Способност за бързи действия.

9. Здрава финансова основа.

3.6 Групи и екипи във фирмата.Управление на конфликтите във фирмата

Във фирмата работят различни групи и екипи , които работят в тясна връзка и зависимост. В процеса на работа е възможно да възникнат конфликти. Класическа форма на конфликт е този между ръководители и работници. Причините са различни и многобройни. Обикновено по-голяма част от тях се решават в колективния трудов договор. В развитите страни синдикатите нямат такива влияния, нито пък членуващите работници са преобладаващата част.

Обощават се всички събрани факти, групират се по предварително определени признаци и се оценява възможността на всяка група (от гледна точка на влиянието им) за решаване на даден проблем и ефектът,който би се получил.
Преценява се каква информация е необходима, за да продължи изясняването, и се прави всичко необходимо, за да се получи и провери валидността на фактите, като се потърси съответно потвърждение.Разкриване на възможните решения.

Те трябва да се търсят най-напред в предишни решения, които могат да съдържат отговор или упътвания за решаване на нововъзникналия проблем.

Опасни са не всички, а големите конфликти, тези, които заплашват индивида и постигането на целите на организацията. Известна конфликтност е функционална. Тя може да води до по-добри решения. Ето защо конфликтът е инструмент за организационна иновация и подобрение.

Задачата на ръководителите е не да подтискат или решават всички конфликти, а да ги управляват така, че да минимизират опасните им аспекти и да максимизират онова, което допринася за развитието. Такова управление може дори да подтикне конфликта в ситуации, където неговата липса или подтискане може да влоши организационната ефективност, творчеството и иновацията във фирмата.

4.Основни изводи от диагностичния анализ

Пазарът на консервирани храни в страната е наситен. В България леката промишленост е добре развита, въпреки тенденциите към намаляване на суровината през последните години.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ и оценка на дейността и резултатите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.