Анализ и оценка на организационната структура за управление на КОЦ Бургас


Категория на документа: Други
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

по учебна дисциплина: "Основи на управлението"

преподавател: проф. д. ик. н. д-р инж. Ангел Мирчев

На тема: "Анализ и оценка на организационната структура за управление

на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

подготвил: Иван Тодоров Кунчев
15.11.2012 г. специалност: Туризъм (ІІ-ри курс)
гр.Бургас факултетен №: Т229

Целта на настоящия проект е разработване на основни насоки за развитието и дейността на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД в условията на реформа и промяна на финансовите, правните и социално-икономическите условия в системата на здравеопазване в България.

При разработването на проекта е заложена идеята да се определи мястото на лечебното заведение в структурата на общественото здравеопазване; целите и задачите, стоящи пред него; потенциалът, с който разполага за разрешаването на реалните здравни потребности на обслужваното население, свързани с превенцията, диагностиката, лечението, рехабилитация и проследяването на пациентите в направленията, регламентирани от предмета на неговата дейност. Съставянето на програмата възниква по повод необходимостта да се изпълнят изискванията на нормативните документи, свързани с реформата в болничната помощ, както и да се представят вижданията и възможностите на управляващия екип да анализира дейността на лечебното заведение в посока разкриване ролята на множеството фактори, оказващи влияние върху бъдещото му поведение и да прави съответните оценки и изводи, позволяващи в крайна сметка да се постигне по-добър краен резултат.

Настоящия проект е съставена в съответствие с теорията за бизнес-планирането и съдържа следните акценти:
* дейност на лечебното заведение и неговото функционално развитие;
* ресурсна обезпеченост и използваемост;
* здравен пазар и участие в него;
* перспективи за развитие в следващите години.

Мисията на "КОЦ-Бургас" ЕООД е да бъде основно ръководно звено в провеждането на противораковата борба в Бургаска и Ямболска области, като перспективата е акцентиране върху профилактиката на злокачествените новообразувания.

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-Бургас" ЕООД ("КОЦ-Бургас" ЕООД) е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната, която се състои от 7 комплексни онкологични центъра.

Изграждането на комплексния онкологичен център в гр. Бургас започва в края на 1951 г. година първоначално като звено на Окръжната болница в града.

Със заповед на министъра на Народното здраве от 05.01.1954 г. се обособява Окръжен онкологичен диспансер-Бургас като самостоятелно лечебно заведение, първоначално с 20 легла и собствена операционна зала. През 2000 г. "Диспансер за онкологични заболявания-Бургас" се преобразува в търговско дружество, като негов правоприемник става "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания-Бургас" ЕООД, с едноличен собственик на капитала му Община-Бургас. През м. ноември 2010 г. е извършена пререгистрация, като е променено наименованието на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД.

През годините центърът се развива организационно, кадрово и материално-технически, като понастоящем разполага със 121 легла, от които 25 за краткосрочен престой до 12 ч. В него работят 190 души персонал, от които 43 лекари.

Като цяло числеността и квалификационната структура на персонала е достатъчна на този етап за рационалното функциониране на лечебното заведение и за изпълнението на задачите му. Като брой и квалификация се покриват изискванията на медицинските стандарти за второ ниво на компетентност за всички медицински структури.

Отделните звена на "КОЦ-Бургас" ЕООД са разположени в седем сгради, ситуирани в две бази.(Приложение № 1).

Районът, който обслужва "КОЦ-Бургас" ЕООД обхваща Бургаска и Ямболска области. Дейността му е:
* активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
* периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
* регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
* създаване и поддъръжане на раков регистър за съответната територия, на осбслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
* промоция и превенция на онкологичните заболявания;
* информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
* експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
* научно-изследователска дейност в областта на онкологията;
* провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
* реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на организационната структура за управление на КОЦ Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.