Анализ и синтез на линейна САУ


Категория на документа: Други


1.Анализ на зададената структура на САУ
1.1.Построяване на преходната характеристика(ПХ) чрез предавателните финкции посредством MATLAB

За да построиме ПХ е необходимо да се намери предавателната функция на зададената схема:

Фиг.1

Опростяване на зададената структурна схема
Непосредственото определяне на не е възможно ,поради сложността на зададената структурна схема.За опростяването и се извършват следните стъпки:
* Намиране на

* Намиране предавателната функция на отворената структура -

* Намиране предавателната функция на затворената структура-

След преобразуванията ПФ добива вида:

Задаване на предавателната функция и построяване на преходната характеристика чрез MATLAB

В работното поле на MATLAB се въвеждат следните данни:

s0=tf([11.25],[0.095 1.995 3.4 12.75])

Transfer function:

11.25
-------------------------------------
0.095s^3+1.995s^2+3.4s+12.75

>>step(s0)

MATLAB извежда на екрана графиката на предавателната характеристика на затворената структура

Фиг.2
От графиката на фиг.2. построена чрез MATLAB се снемат нужните за проекта стойности на:
Peak amplitude -максимална амплитуда
Setting time-време за установяване
Overshoot-пререгулиране

1.2.Построяване на ПХ чрез графичните функции на програмата MATLAB. Въвеждане на структурната схема в средата на SIMULINK

Фиг.3
Симулиране на схемата

На екрана на регистриращия блок се получава ПХ на зададената структурна схема.

1.3 Анализ на ПХ и изводи за устойчивостта и качествените показатели на зададената САУ и необходимостта от корекция.

Фиг.4

След анализ на преходните характеристики на фигури 2. и 4, могат да се направят следните изводи за зададената САУ със структурна схема фиг.3.:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и синтез на линейна САУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.