Анализ на банковия сектор


Категория на документа: Други


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д.А.ЦЕНОВ - гр.СВИЩОВ

Доклад

на

тема

Анализ на Банков сектор

Изготвил:Искрен Иванов Илиев

Гр.22 , №085076

БАНКОВ СЕКТОР
Българската банкова система навлиза в изключително важен период на развитие. Равнището на лошите кредити постепенно ще започне да намалява през 2012 г., като една част от тях вече са отписани като загуби. Банките все още са предпазливи по отношение на новите кредити, защото осъзнават добре рисковете предплатежоспособносттана клиентите си. В същото време равнището на депозитите нараства със значителни темпове. Очакваме банките да привличат все повече пари, благодарение на нарастването на депозитите на фирмите и въздържането на населението от капиталови разходи. Банките ще са принудени да променят политиката си по отношение на лихвите и на кредитите, за да запазят и да подобрят нормата си на печалба. Те няма да са способни да извършат допълнителни съкращения на разходи, без това да се отрази на основната им дейност. Активите на банките отчитат предпазлив ръст.
Последните няколко месеца на 2011 г. доведоха до покачване на акти-вите в банковата система. То се оказа много по-устойчиво от моментните колебания, които се наблюдаваха през изминалите две години и се дължи на нарастването на депозитите и на съответно по-слабото увеличение на банковото кредитиране. Признаците за ръст на активите в системата по подобие на годините преди 2008 г. все още не са налице, като банките предпочитат да капитализират печалбите си, а не да стимулират кредитирането. Първите месеци на 2011 г. също не се характеризират със съществено изменение на активите, като те се увеличават с умерени темпове.Активите на банковата система достигнаха 74.2 млрд. лв. през март2011 г. На годишна база това е покачване от 4%, като все още не може да се говори за устойчива тенденция на растеж по подобие на годините преди 2007 г.Равнището на кредитите като процент от активите намалява през 2010 г., което е следствие на затегнатата кредитна политика. Месечните данни не показват съществена волатилност на активите, което е признак на стабилност в банковата система. Очаквам активите да продължат да се увеличават през следващите месеци под влияние на печалбите и на растящите депозити. Въпреки това, още е рано за силен месечен ръст за по-дълъг период.
Изменението на активите като процент от БВП е сравнително слабо от2007 г. насам и остава около 100%. Това е и една от основните причиниза намаление на темповете на икономически растеж в България, който в голямата си степен се дължеше на инвестиционния бум в строителствотои индустрията, както и на нарастването на потребителските кредити.
Трябва да се има предвид, че банките в България кредитират само ико-номическата дейност в страната и техните активи в чужбина са пренеб-режимо малко. Поради тази причина съотношението активи към БВП епоказателно за проникването на банковите услуги в страната. Българските банки разполагат с достатъчно капитал.Най-големият проблем на финансовите институции през изминалите тригодини бяха лошите кредити, които след отписването им доведоха дозагуби и до спад на капитала под критични нива.
Българските банки избегнаха значителни загуби от финансови инстру-менти при преоценката им в края на 2008 г., но пък се сблъскаха с пос-тоянното увеличение на лошите кредити. Въпреки това, капиталоватаадекватност на банковата система се повиши спрямо 2007 г., тъй катокредитните институции отчитат печалби и не разпределят дивиденти.
През първото тримесечие на 2011 г. има слабо подобрение на капиталовата адекватност.
Равнището на собствения капитал в банковата система се покачва пос-
тоянно, като съотношението на капитала към активите се повиши от10% на близо 14% в началото на 2011 г. Стойността му се увеличава с над 100% от края на 2006 г. Това се дължи на натрупаните печалби през периода, които бяха заделени като банкови резерви. През първото тримесечие на годината няма съществено изменение в капитала на банките.
Емитираният капитал запазва дела си от една трета в общия размер насобствения капитал, като натрупаните печалби представляват все по-голям дял. Част от българските банки увеличаха капитала си през 2009 г., за да си осигурят буфер срещу нарастването на лошите кредити.Данните на съотношението капитал към активи на банковите система настрани от Източна Европа поставят България близо до средното за региона. Последните ни изчисления за съотношението сочат, че банковата система на България е значително над средното за останалите и изостава само спрямо Сърбия. Вероятно и банките в останалите страни са увеличили капиталите си, като в Източна Европа това съотношение е много по-високо, отколкото за развитите страни. Изчисленията ни за съотношението през последните години не показват толкова ниска стойност, но запазваме данните на Световната банка за сравнение.
Кредитирането ще започне да се покачва през 2011 г.През втората половина на 2010 г. се забелязваха признаци на предстоящо подобряване на кредитната активност на банките в България.
Нивото на кредитите се повиши плавно през миналата година, като все още няма регистрирано намаление на годишна база от началото на кризата. Тенденцията се запази и през първото тримесечие на 2011 г. Кредитите обаче растат много по-слабо от активите на банките и това се отразява в спад на дела им под 80% от активите. Очакваме през тазигодина да започне стабилизиране на съотношението и кредитите да не намалеят под 78% от активите. Но и не смятаме, че ще започне силно покачване на кредитите, което да доведе до забележимо повишение на съотношението спрямо текущите равнища.
Данните на Световната банка за кредитната активност сочат, че България се намира вече около средното равнище за Източна Европа по показателя банкови кредити към БВП.
, Съществува значителен риск банковото кредитиране да изостава у нас в сравнение с наблюдаваното в ЕС през следващите две години. Силно нарастване на показателя ще означава, че икономиката навлиза в период на неравновесие и създава предпоставки за нов балон в цените на недвижимите имоти. Не очакваме това да се случи през следващите две години, тъй като чуждестранните банки няма да имат възможност и желание да увеличат значително капитала на местните си подразделения. В същото време населението и фирмите са изключително предпазливи при взимане на нови кредити, тъй като срещнаха трудности с обслужването им.
Доказателство за това е бавното възстановяване на кредитирането въп-реки доста по-облекчената политика на банките.Съотношението заеми към депозити постепенно се понижава в съответс-твие със стабилното нарастване на депозитите и изоставането на креди-тите от процеса на растеж на активите. Стойността на показателя оставамного близо до историческите си върхове. Очакваме да продължи да намалява през първата половина на 2011 г.Съотношението заеми към депозити постепенно се понижава в съответствие със стабилното нарастване на депозитите и изоставането на кредитите от процеса на растеж на активите. Стойността на показателя остава много близо до историческите си върхове. Очакваме да продължи да намалява през първата половина на 2011 г.
Потребителските кредити са най-рисковата компонента в портфейлите на банките. Обезценката за тях представлява 30% от общата при дял от15% на потребителските кредити в кредитния портфейл. Делът на обезценката е бил много по-висок в началото на 2009 г., когато започва рязкото увеличение на лошите кредити за корпоративни клиенти.
С изключение на потребителските заеми, еврото е предпочитана валутаза кредитополучателите. Валутният борд ограничава валутния риск в България, тъй като левът е фиксиран. Големите кредити се договарят в евро поради различни причини, включително международна търговия и инвестиции в машини и недвижими имоти. По-ниската лихва също допринася за големи разлики във валутната структура. Малките потребителски заеми се използват за разходи в страната и са лева. Кредитите, които са просрочени с повече от 90 дни, се покачват със стабилни темпове от първото тримесечие на 2009 г. Това се дължи на икономически причини - рецесията доведе до големи затруднения за бизнеса и населението, като в същото време строителството се сблъска с рязко намаление на търсенето, излишни запаси и големи експозиции в кредити.
Тенденцията към увеличение на депозитите се наблюдава само при вложенията на домакинствата. Ръстът на годишна база през последните шест тримесечия е между 11 и 15%, което е значително над лихвените проценти по депозитите за този период. Това е сигурен знак, че населението предпочита да спестява. Очакваме тенденцията да се запази през цялата 2011 г., тъй като домакинствата се въздържат от капиталови разходи. Депозитите на банките продължават да намаляват в номинално изражение. При депозитите на корпоративни клиенти вече има две поредни тримесечия на покачване на годишна база. Това е сигнал за стабилизиране на икономиката и е много вероятно тенденцията да се запази през 2011 г. Очакваме банките да бъдат много по-активни по отношение на кредитирането, отколкото бяха през последните две години. Лихвените проценти по депозитите също ще бъдат под натиск от намаляване, тъй като свободният паричен ресурс ще тежи върху възвръщаемостта на банките.
ОЦЕНКА
Публичните банки в България се търгуват при ниски коефициенти за оценка. Очаквам през тази година да се стабилизира равнището на лоши кредити, което ще доведе до подобрение на финансовите резултати на банките. Считаме, че три от публичните банки са все още подценени в сравнение със средните коефициенти за банките в Източна Европа.

Прогнози
Следващата, 2012г. ще бъде най-трудната за банките в България заради очаквания тогава пик на необслужваните кредити и парите, които трябва да заделят за покриването им. Най-високото им ниво ще бъде 10%, а банките ще натрупат загуби за 3.7 млрд. лв. от отписване на активи до края на 2013 г. Нивото от 10% за България се определя като "безопасно" от водещи икономисти. За необслужвани кредити у нас се считат тези с просрочия над 90 дни, а в по-голяма част от страните в ЕС този срок е 180 дни, в някои дори е 360. Въпреки лошите прогнози се счита, че в следващите години необслужваните заеми ще започнат постепенно да намаляват, достигайки 6% през 2017 г.

Очакваната загуба от 3.7 млрд. лв. за тази и следващите две години от лошите кредити няма да доведе до необходимост от рекапитализация на банки. Тази сума е близо 6% от БВП към 2010г. и 5.3% от активите на банковата система към края на 2010г.

В ситуация на растящи просрочия по кредити най-разумното действие от страна на банката е да прояви търпение към длъжника, ако бизнесът му е перспективен, произвежда конкурентен продукт и няма високо ниво на финансова задлъжнялост, посочи банкер, пожелал анонимност. Това е и решение, което банките прилагат към надеждни клиенти с по-дълъг период на просрочия по кредити. Вариантът за събиране на вземането по принудителен път е свързан с време и загуби, каза още той.
Намаление на лихвите както по кредити, така и по депозити и така прогнозите за лихвените нива по депозитите през 2012 г. са, че те ще се доближат до стойностите от 2008 г. Като цяло лихвите след кризата ще продължат да бъдат по-високи от наблюдаваните през 2003-2007 г. Лихвите по кредитите също ще намаляват с темпове, изпреварващи тези по депозитите. Така тези за домакинствата през 2012 г. ще паднат до 9.80% от 11.67% към момента. При фирмите спадът ще е до 7.95% през 2012 г. от 8.75% в момента.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на банковия сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.