Анализ на дейността на ЦКБ АД


Категория на документа: Други


С.А.”Д.А.Ценов” – гр. Свищов

Семестриална задача по „Банков анализ”

На тема

„Анализ на дейността на ЦКБ АД”

На 28 март 1991 г. Централна Кооперативна Банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната.
Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да обедини финансовите ресурси на кооперативната система в България и съдейства за нейното развитие. В следващите години банката преминавапрез различни периоди на развитие за да наложи реномето си на универсална търговска банка в днешни дни.
От 12 март 1993 г. банката има право да извършва операции и в чужбина.
От юли 1993 г. ЦКБ е асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки със седалище в Брюксел.
През 1996 г. - една от най-трудните години за банковия сектор в България, ЦКБ успява да укрепи позициите си средработещите банки в България и се нарежда сред първите 10 банки в страната по общ обем на вътрешния сетълмент. Същевременно след решението на БНБ да затвори редица банки, ЦКБ остава водещата финансова институция с достатъчно опит в обслужването на селскостопанския сектор в България.
На 4 март 1999г. ЦКБ АД придобива статут на публично дружество, като по този начин става една от двете български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса – София.
Септември 2004 г. Централна кооперативна банка става член на Международната асоциация на кооперативните банки, в която членуват над 55 кредитни институции от 40 страни.
Основен акционер на банката е ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД /100% собственост на Химимпорт АД/, който има дял от 67.44%. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги. Наред с традиционните услуги, ЦКБ предлага и високо конкурентни продукти, чрез които се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на пазара на финансови услуги.
От юли 1993 ЦКБ е асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки със седалище в Брюксел, а от септември 2004 става член и на Международната асоциация на кооперативните банки.
ЦКБ АД е лицензирана да извършва дейност като инвестиционен посредник на българския капиталов пазар, осъществявайки транзакции от свое име и за своя сметка, както и от името и за сметка на свои клиенти.
ЦКБ АД е лидер в предоставянето на услуги на селскостопанския сектор и свързаните с него производства. Успоредно с това, като типично универсална банка тя е активна в множество банкови дейности и предлага широк спектър от финансови продукти и услуги. Това са на първо място традиционните услуги – текущи и депозитни сметки, потребителски и фирмени кредити, парични преводи, чекове, документарни акредитиви, банкови гаранции, услуги на валутните пазари, сделки с ценни книжа, които се предлагат както на граждани, така и на юридически лица. Наред с тях ЦКБ предлага и високо конкурентни продукти, чрез които банката се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на пазара на финансови услуги.
Пазарният дял на ЦКБ за 2004 по отношение на:

Общо активи - 11.17%
Доходоносни активи - 10.57%
Дълготрайни активи - 13.61%
Привлечени средства - 11.28%
Предоставени кредити на нефинансови институции - 8.86%
Нетен доход от лихви и дивиденти - 8.35%
Нетен нелихвен доход - 20.33%
Оперативна печалба - 12.04%
Нетна печалба - 8.85%
За анализ на банковата дейност се използват няколко групи показатели, първата от които изследва качеството на банковите активи.

За да се оцени по-точно отношението на анализираната банка към реалния сектор, се приема за по-удачно използването на показателя за кредитна активност. Той изразява изменението на кредитния портфейл. Съ-стои се от:
• Кредити на нефинансови институции и други клиенти
• Кредити на банки и други финансови институции

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 22,52325 11,89072 19,55803 16,60095 4,723918 -16,861 53,52976 16,18841 -2,95532 -15,9942 20,47588

От посочените графики се вижда, че през първата година кредитната активност се увеличава, през втората се наблюдава лек спад, а през третата остава относително стабилна величина.За целия период кредитният портфейл нараства, но с известна неравномерност и колебания през някои от анализираните тримесечия.Това се дължи на факта,че банката се стреми да диверсифицира кредитния риск и на наблюдаваната тенденция през последните години на увеличаване дела на потребителските кредити.

В момента у нас съществува необходимост банките по-активно да съдействат за ускоряване на икономическата реформа и да стимулират развитието на производствения сектор. Това предполага разглеждането на показателя Кредитиране на реалния сектор на икономиката. Тези кредити се формират като сума от търговските и селскостопански кредити.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 10,31396 13,23822 0,552141 8,890368 6,462433 5,08672 7,271677 37,36536 -7,09336 5,553781 -10,6701

Наблюдава се устойчива тенденция към постоянно увеличаване на предоставените кредите за реалния сектор, като за последните три тримесечия се забелязва леко покачване . От публикуваните отчети съдим, че потребителските кредити заемат голям дял в групата на кредитите, които вече показахме, че имат резки колебания за същия период. Това обяснимо рефлектира в същата посока при разглежданата позиция.

Съществуват групи кредити класифицирани по различни признаци,един от които е обслужването на кредитите. Оценката на кредитоспособността на потенциалните клиенти, дава информация на банката за възможността им да изпълняват задълженията си към нея. Има случаи, при които банката отпуска кредити на не толкова надеждни клиенти, това налага формирането на резервни фондове, които обезпечават евентуални загуби от необслужваните кредити. Показателя който носи информация за степента на покритие на тези кредити се нарича Провизираност на кредитите. Той се изчислява като отношение между специфичните провизии и стойността на кредитите.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейността на ЦКБ АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.