Анализ на дейността на ЦКБ АД


Категория на документа: Други


03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 5,918882 6,08242 21,56689 17,2029 9,488926 5,514376 17,03039 21,30412 1,11112 6,840417 9,622829

Като цяло общите пасиви се увеличават, с по изразен темп през последните тримесечия.През същия период са резки увеличенияна на депозитите на нефинансовите институции,което се отразява благоприятно на банката,защото попадат в групата на управляемите пасиви.

Собственият капитал на банките изпълнява важна защитна функция,тъй като има значение за предпазване интересите на вложителите от неочаквани и големи загуби.Увеличаването на собствения капитал е неообходимо условие за нарастване активността на всяка банка.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 3,696448 0,698152 3,091354 1,213176 -0,30226 2,726013 49,81936 3,550989 -2,74534 6,753566 28,75511

Очертава се трайна тенденция собственият капитал на банката да нараства,особено през последната година,което е важна предпоставка за устойчиво и оптимално функциониране на банката.

При определяне величината на необходимия за нормална дейност капитал банките на практика застават пред следната алтернатива:
• Да увеличават собствения капитал съобразно степента на нарастване на риска при своите операции
• Да влагат ресурсите си в безрискови и нискорискови активи, без да увеличават капитала си.
Рисковият профил на банковата дейност намира п риблизително отражение в т. нар. Рискови активи:
• Безсрочни депозити в банки
• Срочни депозити в банки
• Кредити на банки
• Други вземания от банки
• Кредити на други финансови институции
• Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ЦК
• Оборотен портфейл
• Инвестиции до падеж
• Инвестиции за продажба
• Общо кредити на НФИ и други клиенти
• Инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени дружества
• Общо други активи
03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
15,5394 16,07728 15,1325 13,08661 11,19839 10,52028 12,47441 13,43462 11,20977 11,1779 12,51507 12,98136

Покритието на рисковите активи със собствен капитал се развива в благоприятна посока, независимо че за отделни периоди се наблюдава известна неравномерност.Двата последни показатели се движат в еднаква посока и с относително еднакви темпове на растеж.

Вътрешен източник за увеличаване на капитала е неразпределената печалба.Това е частта от чистата печалба,която се заделя и натрупва към него.Този процес се нарича капитализация.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 20255 20510 21647 22107 21991 23034 26447 28538 26864 30869 32904

Следващата насока, в която ще изследваме банковата дейност е нейната ликвидност. Банката е ликвидна,когато има готовност да посреща както очаквани,така и неочаквани задъжения.Ликвидните активи са важна част от баланса. С тях банката е гъвкава и адаптивна към променящи се икономически условия. Всяка банка трябва да определи колко от нейните активи ще са ликвидни, според нейната политика и стратегия. Най-ликвидни са парите в касата, затова ще се изследваме показателя Касова ликвидност, той изразява какъв относителен дял в общата сума на активите заемат паричните наличности. Към тях могат да се отнесат:
 Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ
 Безсрочни депозити в банки

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
7,394791 10,76897 8,906745 10,22097 7,66174 10,28014 17,28468 10,98798 10,8239 12,6965 22,25369 13,04844

Динамиката на касовата ликвидност показва подобряване на ликвидното състояние, въпреки че за някои от анализираните периоди стойностите на коефициента са подложени на известни колебания.Наблюдава се рязко увеличаване през седмото и единадесетото тримесечие,вследствие на нарастване на ликвидните активи на банката.Това е благоприятна тенденция за развитието на банката.

Следващият показател Обща ликвидност изразява какъв относителен дял в общата сума на активите заемат ликвидните активи- първичните и вторични резарви.Включва:
 парични средства в каса и по разплащателната сметка в БНБ,
 безсрочни депозити в банки,
 оборотен портфейл,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейността на ЦКБ АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.