Анализ на дейността на ЦКБ АД


Категория на документа: Други


 инвестиции до падеж,
 инвестиции за продажба:

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
32,67831 22,32358 17,45511 18,55001 17,24715 20,59529 28,12341 16,84706 21,6598 23,52207 39,04325 33,50889

Динамиката на общата ликвидност показва подобряване на ликвидното състояние,въпреки че за някои периоди се наблюдават спадове.През последните две тримесечия първичните и вторични резерви се увеличават, което спомага за укрепване ликвидното състояние на банката.

Първичната ликвидност е следващия показател, който анализирa ликвидното състояние на банката. Той изразява каква част от задълженията (пасивите) с преобладаващо краткосрочен характер са покрити от активи под формата на налични и приравнени към тях средства и могат да бъдат погасени веднага.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
10,82797 15,14374 12,78297 13,35804 10,09485 13,27288 21,92874 13,6059 12,88776 15,42335 26,90492 15,87136

Коефициентът Първична ликвидност показва известни колебания,като за седмото и единадесетото тримесечие бележи темпове на висок растеж.Тази тенденция се наблюдава и при предните показатели, вследствие увеличаването на ликвидните активите.Едновременно с това пасивите с временен характер бележат постоянен растеж.

Коефициентът Вторична ликвидност изразява какъв относителен дял от пасивите с краткосрочен характер са покрити от първични и вторични резерви.

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
44,9008 30,20331 23,8361 24,24349 22,72427 26,21238 35,19559 20,86093 25,7898 27,51436 45,56543 39,48449

Този коефициент е тясно обвързан с коефициента Обща ликвидност.Той също бележи тенденция на подобрение,заради вливащия се поток от ликвидни средства в банката.

Показателят Кредитно-депозитен коефициент се нарича още норма на кредитиране.Съотношението между кредитите и влоговете дава само обща представа за състоянието на ликвидност. Сумата на кредитите се формира от:
 кредити на банки,
 кредити на други финансови институции,
 общо кредити на нефинансови и институции и други клиенти:
 Общият размер на депозитите включва:
 депозити на финансови институции,
 депозити на нефинансови и други клиенти;

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
86,26964 96,10255 104,131 95,02957 96,71056 91,40452 70,92948 88,74893 83,00533 81,56017 63,82891 69,51704

Въпреки леките колебания на Кредитно-депозитния коефициент той варира в границите между 70-90%, което се приема за нормално.Леките спадове в определени периоди се дължат на факта, че размерът на депозитите надвишава този на кредитите.Това концетрира допълнителен лихвен риск за банката.

Следващата група от показатели оценява ефективността на банката,като акцентът се поставя върху доходоността на банковите операции, печалбата и рентабилността.
Доходите и разходите са главните фактори, от които пряко зависи величината на банковата печалба.В зависимост от характера на операциите,от които се получават, приходите биват оперативни и неоперативни.Първите включват лихвените приходи и други нелихвени такива, които са непосредствено свързани с основната дейност на банката.Формират се като сума от следните позиции:
• Приходи от лихви и дивиденти,
• Печалба / загуба от оборотен портфейл,
• Печалба / загуба от инвестиции за продажба,
• Печалба / загуба от инвестиции до падеж,
• Приходи от обслужване на кредити,
• Приходи от такси от задбалансови условни ангажименти,
• Такси за обслужване на депозити,
• Други такси и комисионни

03.2003 г. 06.2003 г. 09.2003 г. 12.2003 г. 03.2004 г. 06.2004 г. 09.2004 г. 12.2004 г. 03.2005 г. 06.2005 г. 09.2005 г. 12.2005 г.
0 21,5967 -6,72402 25,33981 -338,265 -144,473 1,772661 42,43132 -303,038 -145,781 42,58782 3,652621

Приходите от основна дейност са подложени на чести изменения, като за петото и деветото тримесечие приемат отрицателни стойности.Това се дължи на рязкото намаляване на приходите от лихви и дивиденти за същите тримесечия.Колебливите приходи могат да доведат до тежки финансови последици за банката.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейността на ЦКБ АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.