Анализ на дейността на инвестиционните фондове в България


Категория на документа: Други


Икономически университет - Варна
Катедра "Финанси и кредит"

Анализ на дейността на инвестиционните фондове
в България
(2011-2012г.)

1.Управлявани средства от инвестиционните фондове по видове фондове

Към края на декември 2012 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 952.4 млн. лева. Техният размер се увеличава със 116.2 млн. лева (13.9%) в сравнение с декември 2011 г. (836.1 млн. лева) и нараства спрямо септември 2012 г. с 59.7 млн. лева (6.7%). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2012 г. е 1.2%, което представлява повишение с 0.1 процентен пункт спрямо декември 2011 г. (1.1% от БВП).
Към края на декември 2012 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 401.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2011 г. те се увеличават с 20.2 млн. лева (5.3%). В сравнение със септември 2012 г. (380.5 млн. лева) активите нарастват с 20.8 млн. лева (5.5%).

През 2011г. при активите на фондовете,инвестиращи в акции се наблюдава значителен спад като през март те са съответно 169,7 млн.лв,а декември- 141,7 млн.лв.През март 2012г. активите на тези фондове са 142,0 млн.лв ,докато през юни те намаляват с 6,8 млн.лв.През втората половина на 2012г. активите отбелязват ръст и към края на четвъртото тримесечие на 2012 г. те се повишават с 11.4 млн. лева до 153 млн. лева при 141.7 млн. лева към декември 2011 г.Активите на балансираните фондове също намаляват през 2011г като през март те са съответно 114,4 млн.лв.,а през декември спадат с 14,3млн.лв.Към края на четвъртото тримесечие на 2012г. активите спадат с 0.6 млн. лева до 99.5 млн. лева при 100.1 млн. лева към края на декември 2011 г. Спрямо септември 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 6.9 млн. лева (4.7%), а на балансираните фондове се увеличават с 4.1 млн. лева. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации през отчетната 2011г. се повишават от 119,9 млн.лв. през март до 137,8 млн.лв. през декември. През март 2012г. активите на фондовете,инвестиращи в облигации намаляват с 7,5 млн.лв. спрямо последното тримесечие на предходната година.Управляваните средства от фондовете,инвестиращи в облигации се увеличават с 9.2 млн. лева (6.7%) до 147 млн. лева към декември 2012 г. при 137.8 млн. лева към края на 2011 г. В сравнение със септември 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 9.8 млн. лева (7.1%).При активите на фондовете,инвестиращи в недвижими имоти и други се наблюдава минимален спад през 2011г. като към март те са съответно 1,8 млн.лв.,а през декември - 1,6 млн.лв.През 2012г. активите са 1,8 млн.лв. с изключение на второто тримесечие,когато те намаляват с 0,1 млн.лв. През анализирания период (2011-2012г.) изменението на управляваните средства от местните инвестиционни фондове може да се види на графика 1.

Управлявани средства от местни инвестиционни фондове (в млн.лв.)
графика 1

Към края на декември 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял 38.1% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 37.2% към декември 2011г. и 38.4% към септември 2012 г./виж графика 2/. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 36.6% от общата сума на активите към декември 2012 г. при относителен дял от 36.2% към декември 2011 г. и 36.1% към септември 2012г. Към четвъртото тримесечие на 2012г. активите на балансираните фондове имат относителен дял 24,8% от общия размер на активите,който е с 1,5% по-нисък от предходната година.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика
графика 2

2.Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и географска структура

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. депозитите нарастват с 3.2 млн. лева до 172.4 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 10 млн. лева до 148.9 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 2.9 млн. лева до 49.1 млн. лева./виж графика 3/ Инвестициите в акции/дялове на ИФ се повишават към четвъртото тримесечие на 2012г. с 4,2 млн.лв. до 24 млн.лв. спрямо същия месец на предходната година. В сравнение със септември 2012 г. депозитите се увеличават с 11.1 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост нарастват с 12 млн. лв., средствата в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 1.7 млн. лева и инвестициите в акции и дялове на ИФ се повишават с 1,4млн.лв.

Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти
графика 3

Към края на декември 2012 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите - 42.9%, акции и други форми на собственост - 37.1%, и ценни книжа, различни от акции - 12.2%, при съответно 44.4%, 36.4% и 12.1% към декември 2011 г./виж графика 4/ Към септември 2012 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите - 42.4%, акции и други форми на собственост - 36%, и ценни книжа, различни от акции - 13.4%.
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по инструменти
графика 4

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2012 г. средствата, инвестирани в България, се увеличават на годишна база с 13.7 млн. лева (8.2%) до 179.8 млн. лева при 166.1 млн. лева към края на декември 2011 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 1.9 млн. лева (8.7%) до 23.8 млн. лева при 21.9 млн. лева към края на декември 2011 г./виж графика 5/ В сравнение със септември 2012 г. инвестициите в България се повишават с 9.4 млн. лева (5.5%). Средствата в Европейския съюз нарастват с 1.7 млн. лева (7.8%).Средствата,инвестирани в САЩ, се увеличават на годишна база с 1,4 млн.лв. до 6,8 млн.лв. към четвъртото тримесечие на 2012г. в сравнение с декември 2011г.,когато те са 5,4 млн.лв.Към края на 2012г. средствата в Балканските държави намаляват с 14 хил.лв. до 5614 хил.лв. спрямо края на 2011г.,когато са 5628 хил.лв. Към декември 2012 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в български държавни ценни книжа и в ценни книжа, емитирани от резидентни дружества, е 81% спрямо 81.1% към декември 2011 г. и 81% към септември 2012 г.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
Географска структура
графика 5

3.Пасиви на местните инвестиционни фондове по вид и институционални сектори

Към края на декември 2012 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 401.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 395.8 млн. лева. Към края на четвъртото тримесечие на 2012 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 377.3 млн. лева (95.3%), а към сектор Останал свят са 18.5 млн. лева (4.7%). Спрямо декември 2011 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 18.2 млн. лева, а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 1 млн. лева (5.6%).През анализирания период (2011-2012г.) изменението на задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти и нерезиденти може да се види на графика 6.
Задължения на местните инвестиционни фондове към резиденти и нерезиденти
Графика 6

По институционални сектори към декември 2012 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 6.3 млн. лева (4.7%) до 140.8 млн. лева, а пасивите към сектор Нефинансови предприятия намаляват с 24.9 млн. лева (32.2%) до 52.4 млн. лева. Спрямо септември 2012 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 18.9 млн. лева (5.3%), а към нерезиденти се повишават с 1.9 млн. лева (11.7%). По институционални сектори към декември 2012 г. спрямо предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 9.5 млн. лева (7.2%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 27.4 млн. лева (24.4%).

Към края на декември 2012 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (35.5%), Домакинствата и НТООД (34.3%) и Нефинансовите предприятия (12.4%)/виж графика 7/. Техните дялове към декември 2011 г. са съответно 35.6%, 27.1% и 19.5%. Относителният дял на сектор Останал свят е 4.7% от общия размер на собствения капитал към декември 2012 г. при 4.6% за същия период на 2011 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейността на инвестиционните фондове в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.