Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Реферат

по

Дистрибуционна политика

На тема:

"Анализ на дистрибуционната политика
на "Девин" АД"

София
14.01.2008 г.

I Основни характеристики на дистрибуционната политика.

1. Същност, значение и цели на дистрибуционната система.

Дистрибуцията се определя от различните автори на икономическа литература като: система дейности, чрез които се доставят продуктите на потребителите, когато и където те искат да ги купят. По- широко тълкуване на същността на дистрибуцията дава Роналд Балоу, разглеждайки я като обхваща всички дейности от управлението и сферата на физическото придобиване, придвижване, складиране на суровините, на запасите и готовата продукция от мястото на производството до мястото на потреблението.
Дистрибуционната политика се явява като фактор за постигане на фирмените цели и продължение на идеите, заложени в маркетинговата стратегия в сферата на реализацията- възможно най- пълно и качествено задоволяване на потребностите на клиентите на фирмата. За да бъде задоволен потребителят е необходимо да получи продукт и търговска услуга с високо качество.
Дистрибуционната политика се разглежда като съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия и действия, осъществявани от стопанските организации с цел непрекъснат просперитет, ускоряване на икономическия растеж и преодоляване на диспропорциите и несъответствията между производството и потреблението и задоволяване на търсенето.
Икономическите мероприятия заемат водещо място в дистрибуционната политика. Те са свързани главно с механизма на управление на дистрибуционния процес на стоковите, информационни и парични потоци. Централно място заема организацията на продажбите и обслужването на пазарите. Втората група мероприятия са със законодателен характер. Тези дейности са свързани преди всичко с формирането на т.н.законодателна основа , върху която по- нататък следва да се реализира практически дистрибуционна политика. В тази основа се включват закони, регулиращи покупко- продажбите, представителството, търговията на дребно и на едро, франчайзинга, ценообразуването, вноса и износа. Административните дейности по формирането на дистрибуционната политика включват главно административно- управленски мероприятия- отнасят се до организацията на администрацията, персонала и докоументооборота, както и стопанисване на материално- техническата база. Функционирането на дистрибуционните канали определя наличността на продукта в определеното място, време, количество и цена на даден пазар. Това определя значението на дистрибуционните решения при избора на форма, канали и подбор на членовете на дистрибуционния канал. Дистрибуционната политика изпълнява интегрираща роля в маркетинговата политика на фирмите. Целите, стратегиите и действията на дистрибуцията са насочени за постигане на голяма ефективност от бизнеса, както за производителите, така и за потребителите. Чрез дистрибуционната политика се избират принципите, подходите, разпределят се правата и отговорностите при стокодвижението и строкоразпределението. Тя е под влиянието на конкуренцията и концентрацията на капитала. Разгръщането на пазарната конкуренция в рамките на ЕС стимулира процеса на концентрация на производството и капитала. Главната цел на дистрибуционната политика е осигуряване движението на стоката от сферата на производство до сферата на потребителите, при минимизиране на разходите. Целта е свързана още с приспособяване на продукта към потребностите на пазара и организиране по време и място, задоволяване на потебностите и конкуренцията. Процесът на приспособяване в случая цели да нпарави продукта достъпен за различни пазарни сегменти по начин, който те предпочитат и който е в съответствие с техните критерии и специални изисквания. Главна задача на дистрибуцията е за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания- естетически, функционални, технически, дизайнерски, психологически и ценови.

2. Дистибуционна система и подсистеми.

Осигуряването на процеса на дистрибиуция се реализира от цяла поредица организации, обединени от обща сел и координирани стратегии, функциониращи като една обща система. Основните й характеристики са:
* Отделните дейности, взаимнозависими и взаимообвързани.
* Отделните елементи имат обща цел- бърза доставка, минимални разходи, ограничен риск и високо равнище на обслужване на потребителите.
* Всяка организация като част от системата е независима икономически, финансово и административно обосоена като самостоятелна система.
* Наличие на съгласуваност при управление, организиране и изпълнение на материалните, паричните и информационните потоци.
* Всяка промяна в елементоите на системата предизвиква цялостен преглед, актуализация и репроектиране на дистрибуцията.
Съществуват две основни подсистеми на дистрибуцията, наречени още традиционно- класически- подсистема "управление, информация и комуникация" и подсистема "физическа дистрибуция". Съществуват и две нови подсистеми- дигитална дистрибуция и "обратна дистрибуция". Подсистемата "управление, информация и комуникация" изпълнява следните функции: управление на дистрибуцията; поддържане на информационната система; организация на дистрибуционния процес; вземане на дистрибуционни и управленски решения; проектиране на дистрибуционни системи, мрежи и канали; финансиране и бюджетиране. Функциите на подсистема "физическа дистрибуция" са: опаковане и маркироване и уедряване на товара; товарене и разтоварване на стоката; приемане и изпълнение на поръчките; складиране, обработка и експедиция; образуване и управление на запасите; обслужване на клиенти.

3. Дистрибуционни канали.

Най-общо може да се каже, че дистрибуционният канал е група от физически и юридически лица и организации, които насочват и пълно обслужват поток от продукти от производителя към потребителя.

Основната и главна цел на дистрибуционният канал е да доставят продуктите в точното време, на точното място и в точното клочество. Основното изискване и цел на дистрибуционният канал е да се задоволи потребностите и желанията на потребителите.
Изграждането и функционирането на система от канали за реализация е в трайна зависимост от контролируемите и не контролируемите фактори.
Контролируеми фактори са: ресурсните възможности на фирмата; взаимодействието с останалите елементи на маркетинг микса;
Неконтролируеми фактори са: социално-културна среда; икономически условия; конкурентно обкръжение; политическа среда; правно регулиране на бизнеса; физико-географска среда. Всеки един дистрибуционене канал се характеризира с дължина и ширина.Дължината на канала се определя от броя на дистрибуторите и посредниците, а ширината се определя от броя на участниците на всеки етап от покупко-продажбата и движението на материалния поток.

Дистрибуционната каналова мрежа представлява съвкупност от множество дистрибуционни канали.Съвременната фирма се характеризира с изключително разнообразие в своята продукция, което се дължи на бързо развиващата се асортиментна структура , многообразие на взаимозаменяеми продукти, развитието на пазарите и засилващата се конкуренция.Именно заради това фирмата производител избира своите множестжо дистрибуционни канали, които се свързват в дистрибуционна мрежа.

Комплексната дистрибуционна мрежа представлява комплекс от дистрибуционни канали, които обслужват и четирите основни параза, а именно-Стоковия, Капиталовия, Трудовия и пазара на Услугите.Налагането на такава мрежа е вследствие от няколко фактори.
От изгражданетона ефективна дистрибуционна мрежа зависи постигането на глобалните цели на фирмата и нейните стопански резултати.Развитието и съществуването на такава мрежа зависи от Интеграциата, или по- точно подбора на множество канали на дистрибуция чрез интегриране.Необходимо е изграждането на Централизирано управление свързано с изграждане на собствена мрежа. Търгуването чрез институционални посредници като борси, пазари, изложения и др. също определя развитието на дистрибуционната мрежа.

Дистрибуционната мрежа се изгражда чрез:
* подбор на множеството канали на дистрибуция и тяхното интегриране;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.