Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад


Категория на документа: Други4 Продажби и цели на фирмата.

Компанията предвижда да влага в две направления - модернизиране на производството и повишаване на капацитета от 26 на 40 хил. бутилки на час и придобиване на нови компании за безалкохолни напитки в региона. Изпълнението на тези инвестиции трябва да спомогне за увеличаване на финансовите резултати на компанията през следващите пет години до 2012 г. - около 2 пъти ръст на печалбата от основна дейност до 17.6 млн. лв. и 3 пъти на нетната печалба и 57 на сто увеличение на продажбите до над 100 млн. лв.

Приходите на Девин за деветмесечието на 2007 г. нарастват със 75% спрямо същия период на 2006 година.

Приходите на Девин за деветмесечието на 2007 г. нарастват със 75% спрямо същия период на 2006 година. Показателят EBITDA на компанията се покачва от 2.164 млн лева до септември 2006 до 6.868 млн за 2007 година.

Девин реализира печалба от 2.2 млн лева спрямо загуба от 318 хил. лева за предходния период на 2006г
Девин подобрява значително и своите балансови стойности, като увеличава нетния си оборотен капитал с близо 3 милиона лева (извън приходите от първично предлагане на акции).

Рисковете това да не се случи е стоящият проблем с невъзможността за ползване на по-голям дебит от изворите поради ограничения в новия закон за концесиите.

"Девин" не показва впечатляващи финансови резултати през последните три години. Продажбите на компанията растат с бързи темпове, стимулирани и от повишаването на потреблението на бутилирани води в страната. Разходите на дружеството обаче също се увеличават с бързи темпове и в крайна сметка при оперативния резултат и нормата на печалба за периода 2004-2006 г. се наблюдава тенденция на спад. Наред с това силно нараства и задлъжнялостта на дружеството, която тежест обаче донякъде се смекчава предвид основната дейност на компанията - търговия с бързооборотни стоки, което допуска по-висока стойност на заемните средства.

5 Финасова структура на фирмата

През изминалата 2007г. са разпределени 3.225 млн. нови книжа, след като освен 3 млн. нови акции бяха пласирани и половината от предварително обявените за продажба 450 хил. съществуващи акции на мажоритарния собственик. По този начин от емисията постъпиха 18.3 млн. лв. Публичното предлагане на бутилиращата компания се извърши по метода бук билдинг, като стойността на подадените поръчки надхвърли 235 млн. лв.

Централният депозитар регистрира новите 3 млн акции на Девин АД вследствие от първичното публично предлагане, проведено през юли 2007 г. Регистрацията е с дата 29 август 2007г. , като на следващия ден бяха подадени документите за регистрация в Комисията за финансов надзор. Предлагането на акциите на ДЕВИН на Българска фондова борса се очаква да стартира през м. септември 2007.

На 25 юли 2007 г. беше проведено първично публично предлагане на акции на ДЕВИН, при което бяха разпределени освен новите 3 млн акции, още 225 000 броя съществуващи, което стана след решение на мажоритарния собственик да бъдат включени и половината от предварително обявените съществуващи 450 000 акции. Акциите бяха записани при цена на пласиране от 6.10 лв. Инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг беше водещ мениджър на емисията с ко-мениджър Райфайзенбанк-България.

6 Слот анализ на фирмата

Плюсове

Добър мениджмънт и популярна марка
Лидерска позиция на пазара

Минуси

Ограничен дебит на вода
Липса на лоялност на клиентите

Възможности

Ръст на потреблението на бутилирани води
Повишаване на цените на продуктите
Намаляване на разходите и подобряване на логистиката

Опасности

Засилващ се конкурентен натиск
Проблеми със закона за концесиите

III. Характеристика на дистрибуционната политика на Девин АД

1. Анализ на дистрибуционната политика на Девин АД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.