Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад


Категория на документа: Други* взаимодействие с тях (стимулиране, сътрудничество)

* оценка на посредниците

В. Решения относно модификацията на канала

* включване на нови или елиминиране на посредници

* разработка на нови или елиминиране на канали

* промяна на дистрибуционната политика

Г. Решения относно физическата дистрибуция
Елементи: опаковка, обработка на поръчките, складиране, стокови наличности, транспорт, администрация

2. Съчетание на комуникационната и ценова политика с дистрибуционната процес

Комуникационната политика е от основно значение за развитието и печалбата, която може да реализира фирмата.
Тя решава въпросите на фирмата . Какво да каже фирмата? По какъв канал? На кого? Какъв ще ефекта от казаното?
Комуникационният микс включва :
1.Реклама. 2. Насърчаване на продажбите. 3. Връзки с обществеността.
4. Лични продажби.
Връзките с обществеността имат за цел да се изгради имидж или благоразположение към отделна личност или оргонизация.

Предприятието използва вътрешни ресурси (безплатни източници на публик рилейшънз). Това е провеждане на мероприятия като обща полза на всички работници за представяне на дружеството. Това са фирмена марка върху документите, раздаване на премии и рекламни сувенири :химикали, календари, тефтери, пликове, отварачки, ключодържатели, запалки и работни облекла.

Фирмата предпочита да използва нетрадиционни модернистични методи в провежданата си комуникационна политика. Основна част от ресурсите при тази политика са насочени към реклама в интернет като дори компанията печели награда за най - добър български сайт за 2006 година. Останалата част от средствата се разпределят между традиционните начини за реклама - списания, вестници, телевизия, радио, външна реклама и др. Добре развитата комуникационна политика е насочена към затвърждаване на марката в потребителското съзнание , доказателство за което е наградата за най - добър Бранд Мениджър за 2006 година, която е спечелена от Милена Стайкова. Чрез налагането на търговската марка в съзнанието на потребителите се цели и постига повишаване на търсенето на продуктите на Девин АД. Комуникационната политика е тясно свързана с дистрибуцията и дистрибуционния процес. Във фирмата има изграден маркетингов отдел и част от рекламната дейност се извършва от самата фирма, раполагаща с необходимите машини и оборудване като широкоформатни принтери ползващи се за печат на етикети и рекламни материали. За останалата част от рекламата фирмата ползва външни консултанти.
Ценовата политика е курса на действие по отношение на цените и ценообразуването, насочен към намиране на оптималните за фирмата и разумни за потребителя цени (отценка за потребителската стойност от гледна точка на този който я произвежда ; паричен израз на полезността на стоката).

Елементите на цената са:
1. покупна цена на материяла
2. валутен курс, мита и ДДС.
Цените на изделията се формират в отдел производство по метода "разходи +".
Тъй като себестойността на произвейданите продукти, а именно бутилирането на минерална вода е ниска съответно и единичната цена на произвеждания продукт е ниска. Именно затова Девин разчита не на високата цена за произвеждания продукт, а на произвежданото количество. Добре развитата логистична дейност на фирмата предопределя по - ниските разходи на продукцията - свързани с транспортните разходи и складовата наличност.

3. Дистрибуционни стратегии

Дистрибуционния канал е съвкупност от фирми или отделни лица, които приемат или помагат да се предаде на някой друг правото на собственост върху конкретна стока или услуга по техния път от производител към потребител.
Какви функции има дистрибуционния канал на Девин АД : 1. Изследователска работа - Това включва в себе си събиране на цялата информация, която е необходима за планиране и улесняване на размяната. 2. Стимулиране на продажбата - Чрез тази функция се стреми да създаде убеждение у купувача, че той трябва и желае да купи стоката от самите нас. 3. Установяване на контакти - Целта тук е да се поддържат контакти през цялото време с помоща на всички съществуващи канали за комуникация с потенциални клиенти и евентуални бъдещи купувачи. 4. Приспособяване на стоката. Всеки един бизнесмен се стреми да докара стоката до своя клиент правейки това по всички законови средства, които са разрешени от законодателството на дадената страна, в която се прави бизнеса. 5. Провеждане на преговори. В тази функция се изглаждат всички неща свързани с бизнеса до последно като водене на преговори по отношение на дадената цена; уреждане на собственост. 6. - Организация на стокодвижението - транспортиране и складиране на нашите стоки. 7. Финансиране. Търсене и използване на средства за покриване на разходите по функционирането на канала. 8. Поемане на риска - приемане върху себе си отговорността за функционирането на канала.
БРОЙ НА РАВНИЩАТА В КАНАЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ. Дистрибуционните канали могат да се характеризират по броя на елементите на техните равнища. Равнище на дистрибуционния канал е всеки посредник, който изпълнява една или друга дейност по преминаване на стоките и правата на собственост върху тях към крайния купувач. 1. Канал на нулево равнище - състои се от производителя, продаващ стоката непосредствено на потребителя. Три са основните начини за пряка продажба - разносна търговия, търговия по пощата и търговия чрез магазини. 2. Канал с едно равнище - той включва в себе си един посредник. На потребителските пазари този посредник обикновено е търговецът на дребно, а на пазарите за стоки с промишлено предназначение той е най-често агент по продажбите или брокер. 3. Канал с две равнища. Той включва в себе си двама посредника. На потребителските пазари такива посредници обикновено са търговецът на едро и търговецът на дребно, на пазарите за стоки за промишлена продукция такива могат да бъдат промишления дилър. 4. Канал с три равнища. - Включва в себе си трима посредници.
Канал за дистрибуция в конкретния случай е организирана мрежа от фирми или лица, които придобиват (или съдействат за придобиването) даден продукт на химическата промишленост при движението й от Софияпласт към потребителя.
Мрежата се състои от посредници (middle men, intermediaries).
2. Защо "Девин" АД използва посредници ?
-фирмата трябва да отдели огромен капитал, за да организира собствена мрежа от дистрибутори . Този капитал фирмата би могла да го вложи по-ефективно в производството на пласмасови изделия и поддържане на високо качество .

-опита на посредниците често е много важен - едиствено благодарение на посредници "Девин" АД продава своята продукция в Европа.

Следващата стъпка в развитието на стратегията на Девин АД е навлизането на пазара в САЩ, който в момента се явява основен целеви пазар и този на Румъния, като по - близка перспектива.

Вие имате ли намерение да излезете на чужди пазари извън България?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дистрибуционната политика на "девин" ад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.