Анализ на дълготрайните активи


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА
ПО АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Тема: Анализ на дълготрайните активи

Изготвили:

София, 2014г.

I Теоретико - методическа част.

В условията на пазарна икономика управлението на дълготрайните активи на една фирма и повишаването на ефективността от тяхното използване са първостепенни задачи за нейният мениджърски екип. Понятието дълготрайни активи се установи нормативно през 1991г. с приемането на Закана за счетоводството.
1. Същност на дълготрайните активи.

Дълготрайните активи на фирмата са най-важната съставна част от всички активи в едно предприятие. По същество те представляват инвестирани от предприятието средства в активи, които участват в стопанската му дейност през един сравнително дълъг период от време, през който пренасят своята стойност в разходите на части.

Като дълготрайни активи се обозначават обектите, в които фирмата е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. Те са ресурси, които се контролират от фирмата в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. В преобладаващата си част дълготрайните активи приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. Те включват също и инвестициите на фирмата, насочени към увеличаване на собствения си капитал. Дълготрайните активи на фирмата се делят на четири основни групи:
1) Материални дълготрайни активи /МДА/
2) Нематериални дълготрайни активи /НДА/
3) Финансови дълготрайни активи /ФДА/
4) Положителна (търговска) репутация

1.1.Материални дълготрайни активи /МДА/

Дълготрайните активи на фирмата са преобладаващият елемент от състава и структурата на дълготрайните активи на фирмата.

МДА са икономическата форма на средствата на труда, които предприятието притежава. Средствата на труда са тези елементи на имуществото на предприятието, с помощта на които работниците въздействат върху предметите на труда /суровини, материали и др./, за да създават готова продукция. Към тях се отнасят не само вещите за непосредствено въздействие, като машините, инструментите и т.н., но и такива, които създават условия за нормалното протичане на производствения процес - сгради, съоръжения и др. Важна характеристика на дълготрайните материални активи е, че те запазват натурално-веществената си форма в продължение на много производствени цикли и пренасят стойността си на части в себестойността на произведената продукция. В зависимост от участието на елементите на МДА в производствения процес се делят на две групи:

А)Производствени МДА - те са свързани с осъществяването на производствения процес в предприятието. Разделят се на две подгрупи:

• Активни - непосредствено участват в производствения процес - машини, апарати и др. ;

• Пасивни - създават условията за нормалното протичане на производствения процес - сгради, земя и др.

Б)Непроизводствени МДА - те не участват и не обслужват пряко производствения процес. Свързани са с комунално-битовото обслужване на работниците в предприятието.

В националния сметкоплан е въведена подробна и универсална за всички отрасли класификация на материалните дълготрайни активи. Според нея те включват следните елементи:

√Земи, гори и трайни насаждения - Тук се включват застроени и незастроени площи, пасища, ливади и горски участъци, плододаващи и неплододаващи трайни насаждения, паркове и др. Този елемент е характерен главно за селскостопанските предприятия.

√Продуктивни и работни животни - Едър и дребен рогат добитък , който се използва за продукция или като работна сила.

√Сгради - Това са постройки, които създават условия за нормалното протичане на производствения процес или служат за комунално-битовото обслужване на работниците в предприятието. Към тях се отнасят не само производствените сгради, но и тези с извънпроизводствено предназначение.

√Машини, съоръжения и оборудване

√Транспортни средства - Такива са вътрешнофирмен и външнофирмен транспорт (автомобили, железопътни, водни и въздушни транспортни средства, електро,-мотокари и др).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дълготрайните активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.