Анализ на икономически растеж


Категория на документа: Други


ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - ГР. БЛАГОЕВГРАД
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По: Изграждане и управление на системи за сигурност

На тема: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ 2000-2012 Г.

Изготвил: Проверил:
Димитър Лазаров
Фак. № 12100241805 доц. д-р Маринов
Специалност: Публична администрация
Специализация: Национална сигурност

Благоевград, 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3
1. Численост на наетата работна сила в страната (1990-2010 г.) 3
2. Население на страна (1990-2010 г.) 6
3. Брутен вътрешен продукт на България за периода 1990-2010 г. 10
4. Доходи на населението и средна работна заплата в Република България (1990 - 2010 г.) 13
от www.evropa.bg
5. Оперативна програма "Регионално развитие" 15
от www.economynews.bg
5.1. Процес на програмиране 16
5.2. Законодателна рамка 17
Заключение 18
Ползвана литература: 20

УВОД

Увеличаването на личното потребление въздейства положително върху иновациите, т. е. те също ще бъдат увеличени. С нарастване потреблението в страната, започва да се изпитва необходимост от внедряване на нови идеи, продукти и услуги, с цел задоволяване на потребителското търсене.

Брутният вътрешен продукт е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и брутен национален продукт, в който влизат и приходите от инвестиции в чужбина.

Целта на настоящата разработка е да бъде изяснено състоянието и развитието на БВП и средната работна заплата. Показателите ще бъдат взети от сайта на Националния статистически институт и ще обхващат периода от 1990 до 2010 година.

Задачите, чрез които ще бъде постигната целта са следните:
- Анализ състоянието на БВП и средната работна заплата.
- Представяне на анализи, оценки и изводи.

Бихме заложили на следната хипотеза: Състоянието на иновационния процес в България през години на преход и към момента се развива сравнително успешно. За съжалението през последните 3-4 години (от 2008 г. насам), откакто настъпи световна икономическа и финансова криза, за иновационно развитие в България почти не се говори. Изключително тежкото състояние в страната, ниските, доходи и невъзможността да се спестява, ни довежда и до ситуацията - да не отделят средства за иновации. Все пак може да се каже, че на пазар съществуват някои по-големи фирми, които успяват да си го позволят и непрекъснато се развива по отношение на иновациите (Глобул, Мтел, Виваком, Метро и др. подобни).

1. Численост на наетата работна сила в страната (1990-2010 г.)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.2 и 17.9%.

Графика 1. Численост на наетата работна сила в страната за периода 1990-2010 година
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономически растеж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.