Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г.


Категория на документа: ДругиПритока на чуждестранни инвестиции достига 1.361 млрд. долара за цялата 2003 година. Инвестициите са с 22.5 на сто повече отколкото една година по-рано. инвестициите са изцяло в дялов капитал - от приватизация (например на Банка ДСК) и от други неприватизационни сделки. Предварителните данни за четвъртото тримесечие показват отлив на средства по перо "друг капитал", поради изплащане на краткосрочните кредити. Данните за реинвестирана печалба все още липсват. Ясно е, че през 2003 година се наблюдава ускорена инвестиционна динамика, довела до общо увеличаване на преките чуждестранни инвестиции с над 50 на сто.

Според официалната статистика на БНБ за първите десет месеца на годината са привлечени повече чужди инвестиции (1.487 млрд. долара), отколкото за цялата 2003 година (1.419 млрд. долара). Над 50 на сто от тях са в дялов капитал за разлика от една година по-рано (26 на сто). Обемът на инвестициите в друг капитал (например фирмени кредити) намалява с 26 на сто и възлиза на около 37 на сто от всички ПЧИ.

През 2005 година стабилната икономика, сравнително добрата възвръщаемост и управляемостта на риска за инвестициите в страната продължават да привличат чуждестранни инвеститори. Всички международни наблюдатели се обединяват около мнението, че значителните по обем чуждестранни капитали, навлезли вече в страната и продължаващи да се увеличават, са показател за високата оценка на потенциала на националната икономика да расте и на възможностите за развитие на бизнеса. На това се дължи фактът, че темпът на нарастване на инвестициите (местни и чуждестранни) се е удвоил през последните 3 години. По данни за 2005 година са привлечени 2.3 млрд. евро (колкото през 2004 година). Всички средства са насочени към създаване на нови и разширяване на съществуващи предприятия. Тенденцията е на нарастване на вложенията в промишлеността и енергетиката, телекомуникациите и инфраструктурата.

За 2006 година в страната са влезли над 3.3 млрд. евро ПЧИ, които не само покриват, но и вече надхвърлят дефицита по текущата сметка - в съотношение 106.2 на сто. Високото вътрешно потребление и ускореното нарастване на производството в промишлеността, възможността за навлизане на европейските фондове и сравнително благоприятната международна конюнктура създават условия за поддържане на ускорен растеж на стоковия износ (дори над сегашните близо 28 на сто) и забавяне нарастването на дефицита по търговския баланс (под 20 на сто годишно).

За 2007 година в страната са влезли над 5 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции, или с над 30 на сто повече в сравнение с година назад. Така делът им спрямо БВП се е подобрил от 15.4 на 17.7 на сто.4

4.Предприемачество

През 2003 година се откроиха някои положителни тенденции за предприемачеството:

• разшири се достъпът до финансиране на предприятията;

• стартираха редица проекти в подкрепа на предприятията;

• започна въвеждането на европейските стандарти в някои производства;

• подобри се дейността на Комисията за защита на конкуренцията, отговаряща за ефективното функциониране на пазарите;

• забеляза се известно раздвижване в приватизационния процес в сравнение с предишните периоди.

За сметка на това не липсваха и отрицателни елементи в бизнес средата и в политиката към предприятията:

• правителството изостава в това да запознае бизнеса с изискванията, произтичащи от бъдещото членство в ЕС;

• очакваното рязко подобряване при административното обслужване на бизнеса засега се отлага;

• забавиха се предложените положителни изменения в нормативната база за стимулиране на инвестициите в икономиката;

Положителното развитие през 2004 година в тази сфера може да се обобщи чрез:

• структурирането на новата Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП;

• подобряването на образа на предприемача в България;

• разширения достъп до финансиране за предприятията;

• рекордните инвестиции в икономиката за последните 15 години и зараждането на български инвестиционен маркетинг;

• ускорената приватизация на миноритарни дялове и на някои големи дружества;

• облекчаването на търговския режим за български стоки и услуги в Югоизточна Европа;

• доближаването на механизмите за защита на конкуренцията в България до добрите европейски практики;

• подобриха се конкурентните позиции на страната в класацията на Световния икономически форум
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.