Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г.


Категория на документа: Други


• сериозните стъпки по посока намаляване на административната тежест пред бизнеса в България;

• подобряване на институционалната рамка за възлагане на обществените поръчки.
Таблица 3 - Дефиниции за малки и средни предприятия, в сила за България и ЕС от 1 януари 2005 г.
Критерии
Микро предприятие
Малко предприятие
Средно предприятие

BG
EU
BG
EU
BG
EU
Численост на персонала
или
<10
<10
<50
<50
<250
<250

Годишен оборот
----
<2 млн. евро
< 5 млн. лева
<10 млн. евро
<15 млн. лева
<50 млн. евро
Общо балансово число (ст-ст на ДМА)
----
<2 млн. евро
< 1 млн. лева
<10 млн. евро
<8 млн. лева
<43 млн. евро
Независимост
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
ДА
НЕ
В новата дефиниция на ЕС за малки и средни предприятия се премахва критерият независимост и се въвеждат прагови стойности за годишен оборот и балансово число и за микропредприятията. От таблицата се вижда, че финансовите прагове в България са значително по-ниски от тези в ЕС. Тази специфика за България ще бъде елиминирана постепенно. Аргументите в полза на постепенното унифициране на българската с европейската дефиниция са насочени главно към това, че завишаването на финансовите прагове до близки стойности с тези в ЕС би довело до създаване на повече стимули за големите предприятия в България при участието им в различни програми за стимулиране на конкурентоспособността или обществени поръчки. 5

През 2005 година Агенцията за насърчаване на МСП (АНМСП) продължи да осъществява подкрепа за предприемачите чрез администрирането и популяризирането на редица проекти и чрез разширяване на своята дейност посредством регионалните си поделения във всички областни градове на страната. На първо място трябва да се отбележи стартирането през 2005 година на Националния иновационен фонд, администриран от АНМСП. Този модел насърчава технологичното развитие и конкурентоспособността на българските предприятия чрез разработване и внедряване на иновации. Проектът представлява конкретен израз на желанието за насърчаване на иновационното и технологичното развитие на българските предприятия. Преобладават проектите във високотехнологичните сфери - приборострoене, роботика, машиностроене, биотехнологии. Интересът към фонда нараства и това е един от основните механизми за повишаване на конкурентоспособността на МСП. Продължи реализацията на някои проекти, стартирали през предходната година. АНМСП и МИЕ администрират проекта "Подкрепа на българските предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност". В рамките на този проект ще бъдат инвестирани 30 млн. евро за подобряване на услугите за бизнеса. Предвидено е да се подпомагат българските предприятия при ползването на технически и консултантски услуги, както и при инвестирането в техническо оборудване. Ефектите, които ще бъдат постигнати, са приближаване до европейските стандарти и международните изисквания. По този проект има две грантови схеми - едната е за публично-частно партньорство и е насочена към общини и неправителствени организации, а втората - към МСП от производствения сектор. Осъществява се и друг проект, администриран от МИЕ. Става дума за въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстерен модел. В резултат на този проект ще бъдат създадени няколко пилотни клъстера в избрани сектори и ще бъде укрепен институционалният капацитет за прилагане на този относително нов подход в отрасловата и регионалната политика.

През 2007 г. не настъпи съществено подобрение в средата за бизнес в България, независимо че се полагат усилия в тази посока. В редица сфери резултатите са все още в бъдеще време. Започна процесът по усвояване на средства от структурните фондове на ЕС.
5.ЕнергияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на икономиката на България за 2003-2007 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.