Анализ на качеството на услугата на предприятие


Категория на документа: Други
Курсова работа
на тема:

Анализ на работата по качеството във фирма "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС " АД

Изготвил: Нина Манева
Специалност: Маркетинг
Факултетен номер: 100845107
Курс: IV

1. Качеството - основни характеристики
Качеството е съвкупност от свойства и характеристики. Не всички свойства и характеристики на обектите влизат в състава на тяхното качество. В състава на качеството влизат само характеристиките и свойствата които обуславят свойствата на продукцията да удовлетворява определена потребност. Свойствата влизащи в състава на качеството за потребителни свойства. Това е така, защото именно тези свойства формират стоката като потребителна стойност.
Качеството е съвкупност от потребителните свойства на обекта. В практиката при изучаване на качеството е необходимо разграничаване между съдържанието на понятията потребителни свойства и полезни свойства. На практика съществува определена връзка между състава на потребителните свойства, влизащи в състава на качеството и предназначението на обекта.
Качеството е динамична категория. При повечето обекти, качеството се намира в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване.
Категорията качество се намира в определени отношения с категорията потребителна стойност. От една страна между категорията качество и категорията потребителна стойност има принципна разлика. Докато потребителна стойност е самата вещ, която благодарение на присъщите си свойства може да удовлетвори потребности, то качеството е основна характеристика на потребителната стойност. Ясно се вижда, че тези две категории са неразривно свързани. Това е така, тъй като тъкмо качеството формира потребителната стойност.
Значението на качеството се влива в всяка една от сферите на живот на хората. То има изключително голямо икономическо значение. Това е така защото икономическата ефективност зависи от качеството. От друга страна има изключително голямо техническо значение. То е в основата на технологичното развитие. Без високо качество на техниката няма технически прогрес. Качеството има и голямо социално значение. Потребностите на хората се задоволяват по-добре само със по - високо качество.

Ефективността от дейността на една фирма и нейния имидж на пазара все повече зависи от степента на прилагане на системите за тотално управление на качеството. Механизмите за успешно функциониране стават все по-сложни и изискват комплексно и задълбочено изучаване с оглед ефективното прилагане в практиката. Оценката на качеството обаче се дава единствено от потребителя на съответното изделие. Доброто качество на продукта, на обслужването е основният фактор, който привлича нови клиенти и е определящ за и добрия имидж и успеха на фирмата на пазара.
2. История на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД е дружество със седалище в Бургас, България. По закон Акционерното дружество (АД) е вид търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Акционери в АД могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
То е най-голямото предприятие на Балканския полуостров по преработвателни мощности на нефт. Строителството на нефтохимическия комбинат започва през 1961 г. като на 2-ри септември 1963 г. е произведен първият български бензин. През годините поетапно са въведени в експлоатация основни и съпътстващи нефтопреработването инсталации. Изграждането на първото етиленово производство започва към 20.08.1963 г. За началник на производството е назначен Кузман Димитров. В началото на 1965 г. е разработена програма за частично завършване и пуск - минимум, за да се осигури етилен за цех Дихлоретан и Етилендиамин и Полиетилен НН, които изпреварват в строителството Етилен-1. Той включва 2 от общо 6 пещи, четири бутални пирогазови компресора вместо хладилни, един блок за газоразделяне. Това ще позволи да се произведе етилен, макар и с невисока чистота за производството на дихлоретан. Само 20 мин. преди настъпването на 1966 г. смяна "А" произвежда първия български етилен. От него след няколко дни е произведен дихлоретан, а до края на януари 1966 г. и етилендиамин. През 1966 г. пусната е инсталация за получаване на полиетилен по метода на ниското налягане и България става 8-мата страна в света, произвеждаща полиетилен с висока плътност "Булен", По-късно през 1969 г. е пусната в действие инсталация "Атмосферна дестилация- 3", с което се увеличава преработката до 6 млн. тона нефт. Това налага построяването и пуск в експлоатация на втора хидроочистка. Инсталация АД-3 се изгражда със съветско оборудване. Строителството продължава 2 години. Още по време на строителството започва разработването на работен проект за интензификация до 3 млн. т/г. Главен проектант е Никола Николов. Проектът за интензификацията включва 40 нови апарата, нова тръбна пещ, нова подстанция. АД-3 е пусната в експлоатация на 10-11 април 1969 г., когато последователно са произведени мазут и дизелово гориво. Началник на инсталацията е Димитър Гърков. Веднага след пускането започват строително-монтажните работи по интензификацията.
На 12. 10. 1999 г. -"Нефтохим" става част от голямото семейство на крупната международна вертикално интегрирана нефто-газова компания"ЛУКОЙЛ". Агенцията за чуждестранни инвестиции обяви приватизацията на комбината за най-голямата сделка на 1999 г. На 01. 12. 1999 г. "Нефтохим" АД се превръща в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. НК "ЛУКОЙЛ" разглежда Балканите и България като регион за осъществяване на нови проекти. В тази връзка през април 2001 г. са поканени водещи инвестиционни и консултантски фирми за привличането на кредити и целево финансиране, като за целта са организирани презентации на постигнатото и програми за развитието в Бургас и София. В презентациите вземат участие световно известни инвестиционни компании като "Мерил Линч", "Морган Стенли", "Креди Сюис Фърст Бостън", "Ренесанс капитал", "Брансуик", "Соломон Смит", "Барни" и др. Приятно впечатление оставя мнението на Крейг Кенеди от компанията "Морган Стенли": "Това, което видяхме в "ЛУКОЙЛ Нефтохим", ни убеди, че рафинерията е изключително модерна и произвежда продукти с впечатляващо качество и конкурентноспособност".

На 12 май 2011 г. бе подписан договор за концесия за период от 35 г. на Пристанищен терминал Росенец като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Основната цел на концесията е повишаване ефективността и качеството на обслужване на клиентите, в съответствие с техническите характеристики, технологиите и организацията на работа в пристанищата и с изискванията на Европейския съюз. Предоставянето на концесия създава възможност на Дружеството да експлоатира терминала и извършва морско-технически услуги в съответствие с добрите инженерингови и експлоатационни практики. А по-късно през 2013 стартира изпълнението на технически мероприятия за реконструкция и модернизация на Пристанищен терминал Росенец в изпълнение на концесионните задължения за периода 2013-2015 г. - модернизация на резервоарния парк, логистичната инфраструктура и морската част на терминала. Пристанище Росенец е от голямо значение за рафинерията, защото в него са обособени основните подразделения н фирмата:

- Парк "Суров нефт" (ПСН) - предназначен да приема, съхранява и транспортира нефт и мазут от танкери към основната площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. По магистрални тръбопроводи от основна площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се приемат гориво за дизелови двигатели, котелно гориво, автомобилен и нискооктанов бензин (НОБ), които се съхраняват в резервоари и се товарят на танкери. Изградена е схема за товарене на танкери с котелно гориво.
- Парк "Светли продукти и втечнени газове " (ПСП и ВГ) - предназначен да приема, съхранява и транспортира котелно гориво, бензин, хексан, метилтретичен бутилов етер (МТБЕ), мазут, метанол и втечнени газове към/от танкери и съоръженията на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. По магистрални тръбопроводи от и към основната площадка се транспортират бензин, гориво за дизелови двигатели, НОБ, МТБЕ, метанол. Хексан и втечнени газове се съхраняват в резервоари и се товарят на автоцистерни.
- Парк "Обработка на танкери" (ПОТ) разполага с 3 корабни места и прилежащи съоръжения за обработка на танкери. Предназначен е да извършва товаро-разтоварни операции на танкери по тръбопроводи от или към ПСН, ПСП и ВГ и/или основна площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Паркът включва: Пирс № 1 и прилежащите ми тръбопроводи за бензин А-92, А-95, НОБ, гориво за дизелови двигатели ГДД- Евро V, нефт, мазут и котелно гориво; Пирс № 2 и прилежащите ми тръбопроводи за бензин А-92, А-95, ГДД- Евро V, нефт, мазут, котелно гориво както и възел за отчет на нефта; Пирс № 3 и прилежащите му тръбопроводи за бензин А-95, НОБ, метанол, ГДД- Евро V, нефт, мазут, котелно гориво, пропан-бутан, хексан.
Историята на фирмата е доста дълга, но и до днес всички страни от Европа я определят като символ на коректност, качество и надеждност.
Управлението на фирмата е съгласно закона за управление на Ад:
1

3. Производство
Както вече стана дума - фирмата е най-голямата рафинерия на Балканският полуостров. Продуктовата номенклатура е с огромно разнообразие. Не случайно през 2012 година получава: Приз "Най-голяма българска компания за 2012 г. по приходи от продажби" и "Най-голяма българска компания за 2012 г. в сектор горива" в бизнес класацията на вестник "Капитал" ТОП-100 на най-големите сто български компании. По-долу ще ги изброя всичките, като ще дам отделна информация за почти всеки продукт.
Към настоящия момент ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД АД произвежда следния асортимент на нефтохимически продукти:
Горива
- Автомобилен бензин А 92Н
- Автомобилен бензин A 95Н
- Автомобилен бензин А 98H
Автомобилният бензин е изключително запалим. Може да причини рак. Може да причини наследствено генетично увреждане. Дразни кожата. Възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция. Възможен риск от увреждане на плода при бременност. Също вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини вредни ефекти върху здравето.Токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда.

- 2Нискооктанов бензин /НОБ/
- Дизелово гориво /Евро-5/
Дизеловото гориво не е класифицирано с физически опасности. Вреден при вдишване. Дразни кожата. Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини вредни ефекти върху здравето. Токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.
- Дизелово гориво с биокомпонент Б4
- Газьол 0,1% S
- Реактивно гориво Джет А-1
- 3Котелно горивоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на качеството на услугата на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.