Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г.


Категория на документа: Други
Курсова работа

по Обучение и развитие на персонала

Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор "Информациони технологии" 2013 г.

Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор "Информациони технологии" 2013 г.

Целта на секторния анализ за сектор "Информационни технологии 2013" е да се представи реален и обективен анализ на последните налични данни за развитието на сектор "Информационни технологии", на текущите тенденции, проблеми и потребности в този бранш. Акцентира се върху работната сила и тенденциите, свързани с нейното развитите. Представени са данни за развитието на сектора в България и мястото на сектора в икономиката на ЕС.
Анализът се базира, както на проучвания "от място", така и на интервюта и срещи с компании и експерти от сектора. Използван е възможно най-широк кръг от официални източници - български и европейски институции и органи, а също така и анализи и проучвания на водещи консултантски компании.
Настоящият анализ е подготвен по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК).

1. ИТ секторът в Европа

- ИТ индустрията в ЕС през 2012 г. отбелязва ръст от около 6% спрямо 2011 г. Според експертни проучвания очакванията на 43% от най-големите софтуерни компании в Европа за 2013 г. са за ръст на приходите между 5% и 15%. Други 43% от компаниите очакват ръст между 1% и 5% за 2013 г. Европейският софтуерен пазар ще се увеличи с 3% през 2013 г.

- Професиите в сферата на ИКТ - програмисти, проектни мениджъри в ИТ, специалисти по обработка на данни, са на второ място по дефицит на кадри в Европа за 2012 г. след медицинските професии - сестри, фармацевти, лекари. След тях са инженерите, търговските представители и счетоводителите.

- В ЕС се очертава ясна тенденция за намаляване на броя на завършилите висше образование в областта на компютърните технологии, както като абсолютен брой, така и като относителен дял спрямо всички завършили висше образование. През 2011 г. в сферата на компютърните технологии са завършили около 128 000 студенти, което е съизмеримо с броя на завършилите през 2003 г. Според ЕК броят на хората, които ще се пенсионират в сектора на ИКТ, ще нарасне от около 90 000 души годишно през 2012 г. до около 120 000 души годишно през 2015 г. - увеличение с около една трета.

- Според Cedefop търсенето на специалисти, занимаващи си с компютърни технологии на ниво ЕС, ще расте по-бързо от всички останали професии - очакванията са за ръст на броя на заетите от около 13% през 2020 г. спрямо нивата от 2010 г. (средният очакван ръст за всички други професии за същия период е 3%). Според последните данни на ЕК в сферата на компютърните технологии всяка година се откриват над 100 000 нови работни места.

- В резултат на очертаните тенденции и при запазване на настоящите темпове на развитие очакванията на ЕК са за около 900 000 незаети работни места в ИКТ сектора на Европа през 2015 г., като около 300 000 от тях ще бъдат в сферата на компютърните технологии.

2. Основни изводи и тенденции за сектора в ЕС:
- Дефицитът на кадри в ИТ индустрията е на европейско ниво - недостигът е повсеместен. От тази гледна точка, колкото и кадри да се създадат от българската образователна система, щом са на необходимото ниво, то те лесно ще намерят реализация на отворения европейски пазар на труда.

- Софтуерната индустрия ще продължи сериозния си ръст и през 2013 г., като очакванията са темповете на растеж да се запазят в средносрочен план.

- Огромната част от ИТ предприятията са микро предприятия (до 10 заети лица), като значителна част от тях представляват отделни ИТ специалисти.

- Намаляване на завършващите висше образование в сферата на компютърните технологии, природните науки и математиката, съчетано с тенденция за увеличаване на броя на хората, които се пенсионират.

- Очакват се около 900 000 незаети работни места в ИКТ сектора на Европа през 2015 г., като около 300 000 от тях ще бъдат в сферата на компютърните технологии.

- Младежката заетост в сферата на ИТ намалява за сметка на хората в зряла възраст.

- Програмистите и проектните мениджъри в областта на ИКТ са втората най-дефицитна група професии в ЕС за 2012 г. след медицинските сестри и лекарите.

- Фокусът на софтуерната индустрия през следващите години ще бъде върху изчисления в облака (Cloud Computing), софтуера като услуга (SaaS), мобилните приложения (Mobile), големите данни (Big Data) и социалния елемент (Social).

3. ИТ секторът в България

Според данни на НОИ през 2012 г. ИТ секторът осигурява работа на 39 353 души, като той е силно концентриран - малко големи компании, в които работят преобладаващата част от заетите лица. Извън тази статистика остават т.нар. фрилансъри или заетите на свободна практика, които най-често намират своите ангажименти в специализирани интернет платформи за посредничествко между търсещи и предлагащи работа на свободна практика. Според статистика на сайта Elance 1772 българи са регистрирани към края на 2012 г. като фрилансъри в дейностите по ИТ и програмиране.

4. Основни изводи и тенденции за сектора в България:

- Секторът е един от малкото в индустрията на България сектори, останали почти незасегнати от икономическата криза.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.