Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г.


Категория на документа: Други


- ИТ секторът в България се представя отлично във всички ключови аспекти и има значителен потенциал за иновации и експортно-ориентиран растеж.

- Общият брой заети в сектора е едва 1% от общия брой заети лица в България. Въпреки това секторът генерира 3% от БВП на страната, което говори за неговата висока добавена стойност.

- Сред значимите компании в бранша започват да се нареждат не само чуждестранни аутсорсинг компании, но и местни представители със своите иновативни продукти и успешни бизнес модели, което говори за изкачване на местния ИТ бизнес по веригата на добавената стойност.

- Въпреки икономическата криза през последните години работодателите в ИТ сектора продължават да наемат персонал, като според данни на НСИ средното месечно възнаграждение в бранша се повишава с близо 36% в периода 2009-2011 г.

- Прогнози на БАСКОМ сочат, че при среден растеж от 10% годишно и при запазване на сегашните темпове без съществени реформи след 10 години делът на софтуерната индустрия ще достигне 1700 млн. лв. или 1.8 % от БВП. При образователна реформа и повече софтуерни специалисти софтуерната индустрия може да удвои размера си до около 3700 млн. лв. или 3.8% от БВП. Този ръст би я превърнал в структуроопределяща за българската икономика.

- Намалява делът на младите, които навлизат в ИТ сектора. Причини: демографските процеси; нееднакво добрата информираност на младите относно възможностите, които предлага индустрията; намаляващият интерес към точните науки.

- Процентът на лицата с висше и средно образование в страната нараства. Но завършилите в чужбина младши ИТ специалисти се нуждаят от два пъти по-малко време за първоначално обучение, отколкото тези, които са следвали в България.

5. Заетите в ИТ сектора в България

- В сектор "Информационни технологии" към края на 2012 г. по данни на НОИ са заети на различни видове трудово правоотношение 39 353 лица. Основната група от заетите в сектора е на възраст между 25 г. и 35 г., като делът на заетите под 34 г. за изминалата година е близо 65%.

- За последните пет години делът на групата заети на възраст между 15 г. -24 г. към общата заетост е спаднал от 20.38% на 12.24% през 2012 г. Браншът работи интензивно за привличането на млади кадри. Целева група са най-вече студенти във 2-3 курс, като компаниите инвестират в тяхното практическо обучение и професионално развитие в рамките на стажантски програми. Като една от основните причини за спада на дела на младежите от близо 8 процентни пункта в младежката заетост за разглеждания период се счита все по-слабият интерес на учениците към точните науки и последващото им професионално ориентиране към традиционно по-атрактивни специалности като икономика и право.

- В квалификационната структура на работната сила в ИТ сектора, представена в таблица 15, се откроява големият дял на аналитични специалисти. Този дял се покачва през последните пет години от 37.5% през 2009 г. до 47.71% през 2012 г. Подобна е и тенденцията по отношение на дела на ръководния и административен персонал, макар и темповете да са доста по-слаби. Към края на миналата година заетите управленските длъжности са били 9.73% от всички позиции в сектора, а за сравнение през 2009 г. техният дял е 7.9 %.

- Между 9.4% и 11.6% е процентът на напускащите за периода 2009 г. -2011 г., съпоставен с общия брой на наетите служители в софтуерните компании според Барометъра на българската ИТ индустрия. Този коефициент намалява в сравнение с предходния период 2008-2010 г.

- Към декември 2012 г. 72% от заетите в сектора са концентрирани в столицата. Следващи градове с най-много регистрирани заети в сектора са Варна (5.2%) и Пловдив (4%).

- През 2012 г. програмистите на софтуерни приложения заемат една четвърт от позициите в ИТ сектора, следвани от системните администратори (7.7%), аналитици по компютърни комуникации (7%) и разработчиците на софтуер (5.6%). Всички други професии заемат под 5% от ИТ специалностите. Изискваното образование за приложните програмисти е висше, като образователно-квалификационна степен "бакалавър" и опит от 1-2 години в областта на информационните технологии е достатъчна за започване на работа на тази позиция.

- Всички представители на софтуерната индустрия споделят трудности при подбора и наемането на подходящи кадри за ключови позиции. Посочените причини са:

o Липса на подходящи кандидати/няма кандидати (и недостиг на таланти);

o Липса на опит;

o Липса на "меки" умения или междуличностни/комуникационни умения;

o Липса на бизнес или академични знания/квалификации за сектора;

o Липса на предприемаческо мислене и основни трудови навици;

o Прекалено високи очаквания за финансово възнаграждение от специалисти с недостатъчен опит;

o Кандидатите за позицията не притежават подходящите ценности и мислене, не се вписват в организационната култура.

- Изследване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) показва, че поради много кратките иновационни цикли, един софтуерен инженер, който не опреснява знанията си, може напълно да се отдалечи от новите тенденции в своята област само за 4 години. Поради необходимостта от интердисциплинарни знания за реализацията на съвременните софтуерни проекти, все по-търсени са личности със социални и комуникативни умения и нагласи за съвместна работа в екип за постигане на общи цели.

- Комуникационните умения са сред водещите "меки" умения, желани от работодателите в ИТ сектора. Други "меки" умения, които се оценяват високо от работодателите, са решаването на проблеми, аналитично и критично мислене, кооперативност, способност за управление на собственото си време, предприемачески дух, проактивност и инициативност, презентационни умения.

- Около шест месеца отнема подготовката на младшите специалисти, докато започнат да прилагат ефективно своите технически умения. Поради тази причина по-големите фирми отделят ресурси и средства в развитието на структурирани програми за обучение/ стажантски програми и търсят предимно млади таланти, които да развият професионално.

- Броят на работните места в софтуерния бранш расте ежегодно с 4.8%. В периода между 2009 г. и 2011 г. в сектора са наети 29.4% повече старши софтуерни разработчици. В същия период значително са се увеличили заетите работни места на професии като инженери по осигуряване на качеството на софтуера, автор на техническа документация, старши ИТ ръководител, ИТ консултант и старши мултимедиен програмист (повече от 40% ръст). Наблюдава се тенденция за търсене на по-специфични умения и се налагат по-интензивни по отношение на знание професии (т.нар. феномен up-skilling).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.