Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г.


Категория на документа: Други


o лидери вместо управители;

o маркетолози вместо продавачи;

o дизайнери, сценаристи и специалисти по ползваемост и потребителско преживяване вместо технически документатори;

o специалисти в различни области на знанието, които имат високи компетентности по информатика и могат да работят заедно със софтуерни специалисти, за да създават иновативни решения със световен пазарен потенциал.

- В средносрочен и дългосрочен план се очакват следните професии в областта на ИТ да предизвикват все по-голям интерес на пазара на труда: Android Developer; iOS Developer; Mobile Developer; Cloud Developer; Cloud System Engineerr; Platform Engineer; Applications System Engineer; BI Data Architect, SaaS Administrator; BI Operations Administrator; Cloud Security Architect; Cloud Security Administrator и др.

- Една от търсените професии, която ще се формира в бъдеще, е т.нар "user experience specialist". Това са специалисти, които вникват и предвиждат нуждите на клиентите си. Основните умения за такава позиция се изразяват в комбинация от технически профил и маркетингов нюх. Друг подобен вариант за нова позиция са специалисти, които не са тясно профилирани за работа по конкретна платформа, а за интеграция между платформи. Все по-дефицитни стават интердисциплинарните познания и способността на служителите в ИТ сектора да ги комбинират.

7. Дефицитни професии и специалности

- През 2012 г. най-сериозни трудности има при наемането на кадри с 3-5 години професионален опит в индустрията. Това твърдение се отнася за старши софтуерни разработчици, старши архитекти, специалисти по осигуряване на качеството и проектни мениджъри. От тези позиции се очакват по-високо ниво на обучение, познания за индустрията, продуктивност в комбинация с "меки" умения още от първия работен ден. Най-често тези работни места остават вакантни в интервал от 3 до 5 месеца.

- Въпреки почти всекидневните интервюта с кандидати за отворените позиции, успешно се назначават 2 до 4 служители месечно. Около 10% от работните места остават незаети.

Поради бързото разпространение на мобилните устройства (и огромното търсене на нови и иновативни приложения, се увеличава и нуждата от разработчици на мобилни приложения, като дефицитни са специалностите iOS и Android. Дефицитни се оказват професиите в дигиталното пространство, вкл. тези, свързани с дигиталните разновидности на традиционния маркетинг - Google Ads specialist, SEO, SEM, Community manager, специалист социални медии, дигитален продуцент, както и професии като специалист по ползваемост и дизайнер на игри. Това са нововъзникващи професии, които представляват хибриди от търсени умения - например един специалист по ползваемост трябва да има познания за програмиране и психология и антропология, докато единдизайнер на игри трябва да съчетава базов програмистки опит, познания за теорията на игрите, изкуствения интелект и кибернетиката. както и много креативност.

8. Основни изводи и тенденции за дефицитните професии, специалности, умения и компетенции:

- Компаниите в ИТ сектора страдат от недостиг на три пъти повече
кадри, като този недостиг ще става все по-остър в бъдеще, ако индустрията расте със същия темп;

- Все по-важни и търсени от работодателите са "меките" умения, подходящи ключови социални умения и подходящи манталитет и нагласи;

- От служителите се очаква да познават добре бизнес практиките и да имат много добри познания за индустрията, в която оперират клиентите им;

- Все повече време отнема наемането на старши специалисти;

- В бъдеще все по-търсени ще са проектни мениджъри, бизнес анализатори, консултанти, като освен специфичните технически познания, от тях се очаква да имат все по-добро разбиране и предвиждане за потребностите на клиентите и маркетингов нюх;

- Мобилните технологии поставят началото на нови професии, нужда от разработчици на разнообразни приложения с креативни идеи и нови познания.

9. Управление на дефицитите в човешкия капитал

- Идентифицирани са четири групи стратегии:

o Стратегии за създаване и споделяне на знание в компаниите, като вътрешни, външни обучения и сертификация на служителите;

o Стратегии за привличане на млади таланти под формата на участия в кариерни форуми, панаири, университетски семинари и стажове;

o Стратегии за увеличаване на качеството на знанията и поставяне на стандарти в индустрията, които се базират на създаването и внедряването на компетентностни модели в образованието;

o Стратегии за партньорство и координация между държава, образователни институции, бизнес, неправителствен сектор.

- В професионални гимназии в цялата страна се осъществява обучение по професиите "Програмист" и "Системен програмист". 740 са предвидените места по тези две специалности за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални училища.

- Учебните програми по ИТ за задължителна подготовка от I до X клас не са ефективни, защото са излишно фокусирани върху технически знания и умения, които се придобиват естествено от съвременните деца, без да е необходим специален учебен предмет. Планираното време и отделеният ресурс за придобиване на подобни знания и умения биха могли да се насочат към изучаване на основите на информатиката, решаване на проблеми, обработка на данни, анализиране, моделиране и техните приложения, необходими при всеки вид професионална реализация в днешно време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор Информационни технологии 2013 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.